واکاوی مدیریت بهره وری در برنامه های توسعه (الزامات، تهدیدات و تمهیدات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

واکاوی مدیریت بهره وری در برنامه های توسعه (الزامات، تهدیدات و تمهیدات)