ارزیابی مواد قانونی نظام اداری در برنامه های سوم تا پنجم توسعه ( با رویکرد ارزیابی گذشته نگر و آینده نگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

ارزیابی مواد قانونی نظام اداری در برنامه های سوم تا پنجم توسعه ( با رویکرد ارزیابی گذشته نگر و آینده نگر)