تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک‌های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقش مؤثر بازار سهام در رشد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، این بازار با تجهیز منابع و پس‌اندازهای خُرد چرخه سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد به حرکت در‌می‌آورد. با گسترش بازارهای مالی و شکل‌گیری رابطه‌ پویای بین بازارها؛ تعاملات بین بازارهای مالی از جمله تعاملات بازار سرمایه با بازار ارز، بیش‌ازپیش مورد توجه محققان قرار می‌گیرد. در این پژوهش تعاملات بازار سهام با بازار ارز در ایران مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته و با توجه به این موضوع که سری‌های مالی عمدتاً با معضل وجود داده‌های پرت مواجه هستند از روش رگرسیون کوانتیل در بررسی این تعاملات استفاده شده است. از ویژگی‌های مدل رگرسیون کوانتیل استحکام است، به این معنا که نتایج برآورد به مشاهدات دورافتاده و نیز نقض فرض‌های مدل در ارتباط با داده‌های متغیر وابسته، حساس نیست. با استفاده از داده‌های روزانه (پنج روز در هفته) در بازه زمانی 10‌ساله ۱۳9۷-۱۳8۷ مشخص شد که تعاملات بازار ارز و بازار سهام در دهک‌های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. در دهک‌های میانی و پایینی بازدهی سهام هیچ رابطه معناداری بین این دو بازار تأیید نشد، اما در دهک‌های بالایی (یعنی در شرایط رونق بازار سهام) یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو بازار شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Returns on Stock Returns in Various Percentiles of the Distribution: Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • ahya eyvazi 1
  • Mohammad Mehdi Mojahedi Moakher 2
  • Teymour Mohammadi 3
1 PhD student in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The effective role of the stock market in economic growth and development can't be ignored. This market can improve economic production and investment through supplying resources and savings. Interactions between financial markets, including interaction of capital market and the foreign exchange market are being considered more than ever through the expansion of financial markets as well as the establishment of dynamic relations between markets by researchers. In this research, interactions between the Iranian stock market and foreign exchange market have been analyzed as well as  in respect of the existence of outlier data in financial series, the Quantile regression approach has been used to analyze these interactions. The robustness is considered as one of the characteristics of Quantile regression approach which means that the estimated results are not sensitive to outlier observations as well as the violation of model assumptions in relation to the dependent variable data. Linkage between the foreign exchange market and the stock market are different in various deciles of stock return through using daily data (five days a week during 2008-2018 decade. In middle and lower deciles of stock returns, there is no significant relationship between these two markets while in high deciles (in the prosperity condition of stock market), deep and meaningful relationships are seen between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stoke Market
  • Exchange Rate
  • Quantile Regression (Approach)
  • Outliers
1. آریایی، فرناز (۱۳۹۳). «بررسی رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز )رویکرد هم‌انباشتگی ناپارامتریک ساختاری)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
2. احمدپور، احمد، علیرضا غلامی‌کیان و فرشاد سلیم (۱۳۸۶). شاخص‌های بورس اوراق بهادار (با تأکید بر شاخص‌های قیمتی)، تهران، مؤسسه انتشارات ترمه.
3. امیری، شادی (1392). «بررسی همبستگی پویای شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، طلا و نرخ ارز در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
4. جلالی نائینی، پرویز و حسن قالیباف اصل (۱۳۸۲). «بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده بازار سهام در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی، 5 (70).
5. جوادیان، عاطفه (۱۳۸۵). «بررسی رابطه علی بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و نرخ ارز اسمی در بازار آزاد تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
6. سوری، علی (1394). اقتصادسنجی مقدماتی، جلد ۱، تهران، انتشارات فرهنگ‌شناسی.
7. --- (1394)، اقتصادسنجی پیشرفته، جلد ۲، تهران، انتشارات فرهنگ‌شناسی.
8. شاکری، عباس (1387). اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها، جلد۱، تهران، انتشارات نویسا.
9. طاهری، حامد و میلاد صارم صفاری (۱۳۹۲). «بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکردARDL »، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، 19(۶۰).
10. کشاورز حداد، غلامرضا (1395). اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست، تهران، نشر نی.
 
11. معتمدی، سحر (۱۳۸۹). «بررسی تأثیر قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه چمران اهواز.
12. موسایی، میثم، نادر مهرگان و حسین امیری ( ۱۳۸۹). «رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 18(54).
 
13. Ali G., M.B. Ahmad Anwar and S.M. Ziaei (2013). "A Bivariate Causality Test Between Exchange Rates and Equity Markets in BRIC Countries", Middle-East Journal of Scientific Research, 13.
14. Branson, W. H. (1977). "Asset Markets and Relative Prices in Exchange Rate Determination, Sozialwissenschafiliche Annalen, 1(1).
15. Branson, W.H. (1983). Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk, R.J. Herring (ed.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge, Cambridge University Press.
16. Branson, W. H.and D. W. ve Henderson (1985). The Specification and Influence of Assets Markets, R. W. Jones, and P. B. Kenen (Eds.), Handbook of International Economics, Sayı 2, Amsterdam: Elsevier.
17. Chkili, W and DK Nguyen (2014). Exchange Rate Movements and Stock Market Returns in a Regime-switching Environment: Evidence for BRICS Countries, Research in International Business and Finance 31.
18. Diamandis, P. and A. Drakos ( 2011). "Financial Liberalization, Exchange Rates and Stock Prices: Exogenous Shocks in Four Latin America Countries", Journal of Policy Modeling, 33.
19. Dornbusch, R. and S. Fischer (1980). "Exchange Rates and the Current Account", American Economic Review, 70.
20. Fang, W. (2002). "The Effects of Currency Depreciation on Stock Returns: Evidence from five East Asian Eeconomies", Applied Economics Letters, 9(3).
21. Granger, C. W.J., B.N. Huang and C. W. Yang (2000). "A Bivariate Causality Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asian Flu", The Quarterly Review of Economics and Finance, 40. 
22. Granger, C. W.J.  )1980). "Testing for Causality: A Personal Viewpoint", Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 2, Issue 1.
23. Isard, P. (1995). Exchange Rate Economics, Cambridge University Press, New York, NY.
24. Koenker R. and Jr.G. Bassett (1978). "Regression Quantiles", Econometrica, Vol. 46, No. 1.
25. Koenker R. (2006). "Regression Quantiles", This Article Was Originally Published Online in Encyclopedia of Environmetrics.
26. Liang, C. C., J. B. Lin and H. C. Hsu (2013). "Reexamining the Relationships Between Stock Prices and Exchange Rates in ASEAN-5 Using Panel Granger Causality Approach", Economic Modelling, 32.
27. Moore, T., and P. Wang (2014). "Dynamic Linkage Between Real Exchange Rates and Stock Prices: Evidence from Developed and Emerging Asian Markets", International Review of Economics and Finance, 29.
28. Phylaktis, K.and F. Ravazzolo (2005). "Stock Prices and Exchange Rate Dynamics", Journal of International Money and Finance, 24(7).
29. Tai, C. S. (2007). "Market Integration and Contagion: Evidence from Asian Emerging Stock and Foreign Exchange Markets", Emerging Markets Review, 8(4).
30. Walid, C., A. Chaker, O.Masood and J. Fry (2011). "Stock Market Volatility and Exchange Rates in Emerging Countries: A Markov-state Switching Approach", Emerging Markets Review, 12(3).
31. Živkov D., J . Njegić and J. Markelić (2014). "Exchange Rate Effect on Stock Returns – A Quantile Regression Approach", Industrija, 42(3).
32. --- (2016). "Dynamic Nexus Between Exchange Rate and Stock Prices in the Major East European Economies", Prague Economic Papers, 25(6).
33. www. demur.com.
34. www. databank.mefa.ir.
35. www. tgju.org.