صلاحیت قضایی در دعاوی بین‌المللی نقض حقوق مؤلف در فضای سایبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم‌ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین‌حال خلأ قانونی در‌این‌باره کاملاً ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش‌های حقوقی به شمار می‌رود. اعمال ناقض حق می‌تواند به‌طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مؤلفان انجام پذیرد. به‌دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان‌پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال‌دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می‌دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می‌شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین‌المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه‌ای با توجه به محل فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارائه شده است که قانونگذاری درباره آن می‌تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Jurisdiction over International Copyright Infringement in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shakori Garakani 1
  • nejadali almasi 2
1 PhD in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Professor of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Illegal distribution of copyrighted materials in cyberspace of our country and others is quietly widespread. In spite of the obvious legal vacuums, some works such as videos, music recordings as well as musical performances also scientific texts can be sent throughout the world. Publishing works in foreign countries' databases, or accessibility of intellectual works by on-line service providers to subscribers at a global scale are one the biggest legal challenges.
 Acts of copyright infringement can instantaneously and simultaneously occur in several countries. Since the accessibility to digital networks is universal as well as interactivity allows recipients and transmitters (of copyrighted works) to change roles, it is difficult to determine the place where an intellectual work is produced, reproduced, distributed, violated or infringed.
Concerning international documents, the determination of a competent court is subject to the determination of copyrights infringed. But it is ineffective due to the cyber ultra-network. Hence, the article has discussed a new criterion called "court of the place of business of Internet Service Providers (ISP) to determine the competent court regarding those matters through using library research method that lawmaking can be great help resolving legal ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (Judicial) Jurisdiction
  • Copyright
  • the Internet
  • Non-contractual Infringement
1. السان، مصطفی (1396). حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
2. الماسی، نجادعلی (1386). حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ پنجم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
3. رحمانی، هادی (1394). مسئولیت مدنی رسا در حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
4. صادقی، محسن (1389). «مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 55.
5. مولایی، یوسف (1375). «وابستگی حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی در مسئله صلاحیت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 35.
6. Burmeister, Kai (1999). "Jurisdiction Choice of Law, Copyright and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting, Fordham Intellectual Property", Media and Entertainment Law Journal,Vol. 9.
7. Casper, Matthias, Josef Drexle, Anatol Dutta, Martin Franzen, Helmut Gruthe and Stefan Grundmann (2014). Munich Commentary on The Civil Code, Vol 1 11:Code, Edition: 6, Munchen: CH Beck.
8. Chissick, Micheal and Alistair Kelman(2002). Electronic Commerce; Law and Practice, London, Sweet and Maxwel.
9. Denaro, James (2000). "Choice of Law Problems Posed by the Internet and by Satellite Broadcasting", Tulane Law Review, NO.3.
10. Dixon, Allen N. (2009). "Liability of Users and Third Parties for Copyright Infringements on the Internet", Peer-to-peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law, Edited by Alain Strowel, Edward Elgar Pu.
11. Dreier, Thomas (1996). The Cable and Satellite Analogy, in The Future of Copyright in A Digital Environment, Edited by P. Bernt Hugenholtz, First Edition Kluwer Law International.
12. Geller, Paul Edward (2004). "Conflict of Laws in Copyright Cases: Infringement and Ownership Issues", Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51.
13. Geller, Paul Edward (2005)."International Intellectual Property Conflict of Laws and Internet Remedies", Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 10.
14. Ginsburg, Jane C. (1995). "Global Use Territorial Rights: Private International Law Questions of the Global Information Infrastructure," Journal of Copyright Society of the USA, Vol. 42.
15. Hornle, Julia (2009). "Jurisdiction and The Internet", Law and Internet, Edited by Lilian Edwards and Charlotte Waelde, 3rd Revised Ed, Hart Publishing.
16. Kostyu, Jennifer L (1999). "Copyright Infringement on Internet: Determining the Liability of Internet Service Providers", Catholic University Law Review, Vol. 48.
17. Ohly, Ansgar (2004). Choice of Law in the Digital Environment: Problems and Possible Solutions in Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, Edited by Josef Drexl and Annette Kur, Hart Publishing.
18. Pedro Alberto, Miguel Asensio (2007). Cross-broder Adjudication of Intellectual Property Right and Competition between Jurisdiction, Annali Italiani Del Diritto Dautore , Della Cultura e Dello Spettacolo (AIDA), Vol. Xvi.
19. Ray, C. (1999). "The Internet and Jurisdiction: The International Experience", Computer Law Association Bulletin, No. 2.
20. Report From the European Commission on the Application of Council Directive 93/83/EEC on the Coordination of Certain Rules Concerning Copyright and Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, COM (02) 430 Final, 26 July 2002.
21. Rice, Denis (2002). Jurisdiction Over E-commerce Disputes: Different Perspectives under American and European Law in 2002, International Federation of Computer Law Associations, Berlin.
22. Wang, Jie (2016)."Regulating Hosting ISPs’ Responsibilities for Copyright Infringement", Dissertation to Obtain the Degree of Doctor, Maastricht University.
23. WIPO/UNESCO (1986). "Report of Group of Experts of the Copyright Aspects of Direct Broadcasting by Satellite", Monthly Review of the WIPO, No. 5.
24.WIPO (2009). The Role of Private International Law and Alternative Dispute Resolution: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_6.pdf.
25. --- (1990). "WIPO Document CE/MPC/III/2", Monthly Review of the WIPO, No. 9.
26. --- (2001). Recommendation Concerning the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet.