واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تأثیر فساد عینی و ادراکی بر مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته آزمون شده است. داده‌های مربوط به تعداد پرونده‌های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک‌های برگشتی» در استان‌های کشور، به‌عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده‌های مستند ‌در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته از گویه‌های مختلف موج اول پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می‌دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر در استان‌هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به‌عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در پژوهش‌های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به‌صورت توأمان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می‌دهد که ادراک فساد کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relationship between Objective and Perceptual Corruptions within the Perspective of Generalized Social Trust Component

نویسندگان [English]

  • mahdi razmahang 1
  • mahdi sadeghi 2
1 PhD student in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Professor of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The relationship between corruption and social trust has been the question of many researchers
of the world. In this study, the impact of objective and perceptual corruption on the generalized social trust has been tested based on theoretical literature. Data of "embezzlement, bribery and forgery" and "issuance of default cheque" in the provinces of the country have been selected as the representative of the variable of objective corruption. Also, we have been used different items from the first wave of surveying on the Iranian values and attitudes in order to obtain reliable data on the perception of corruption (mental corruption) and generalized social trust. The relationship between these variables has been evaluated through using the method of ordinary (linear) least squares. A test result shows that there is a negative relationship between corruption perceptions and generalized social trust. In other words, in the provinces where corruption perceptions are high, the level of generalized social trust is low. Given that the relationship between social trust (as a major component of social capital) as well as the improvement of macroeconomic indicators has been proved through the numerous studies and also, based on the findings of the present study, it is concluded that corruption perceptions will reduce the level of social trust, so it can be concluded that the fight against both objective and perceptual corruptions should be placed on the policy agenda simultaneously. In other words, the strength of social trust level in the society will be only occurred when corruption perceptions are reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Social Trust
  • Generalized Trust
  • ‍Corruption
  • Corruption Perceptions

 

1. اینگلهارت، رونالد (1374). تحول فرهنگی در جامعه صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر.
2. رحمانی، تیمور و میثم امیری (1385). «بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون‌گروهی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران»، دوفصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال 3، ش 6.
3. --- (1386). «بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 78.
4. رضایی، عبدالعلی (1380). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج اول)، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
5. رنانی، محسن و رزیتا مؤیدفر (1387). «سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی»، فرایند مدیریت و توسعه، ش 68 و 69.
6. سوری، علی (1384). «سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی»، تحقیقات اقتصادی، ش 69.
7. غفاری، غلامرضا (1384). سنجش و تبیین سرمایه اجتماعی در ایران، پروژه تحقیقاتی وزارت کشور.
8. یوسفی، علیرضا (1381). مشروعیت و اعتماد، تهران، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری.
9. Biel, A. (2000). "Factors Promoting Cooperation in the Laboratory in Common Pool Resource Dilemmas and in Large Scale Dilemmas", Cooperation in Modern Society: Promoting the Welfare of Communities, States, and Organizations, London.
10. Chang, E. C and Y. H. Chu (2006). "Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?", The Journal of Politics, 68(2).‏
11. Dekker, P and E. M. Uslaner (2003). Social Capital and Participation in Everyday Life, Routledge.‏
12. Fukuyama, F. (1995). Social Capital and the Global Economy, Foreign Aff., 74, 89.‏ 
13. Morris, S. D. and J. L. Klesner (2010). "Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico", Comparative Political Studies, 43(10).‏
14. Pharr, S. J. (2000). Corruption and Public Trust: Perspectives on Japan and East Asia,‏ Harvard Asia Pacific Review, 4 (2).‏
15. Putnam R. (1995). "Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America", Political Science and Politics, (28)4.
16. Putnam, R. D., R. Leonardi and R. Y. Nanetti (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University press.‏
17. Richey, Sean. (2010). "The Impact of Corruption on Social Trust", American Politics Research, 38.4.
18. Rothstein, B., and Eek, D. (2009). Political corruption and social trust: An experimental approach. Rationality and society, 21(1), 81-112.
19. Seligson, Mitchell A. (2002). "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries", The Journal of Politics, 64.02.
20. Štulhofer, Aleksandar (2004). Perception of Corruption and the Erosion of Social Capital in Croatia 1995-2003, Politička Misao: časopis za Politologiju, 41(5).
21. Sztompka, P. (1999). Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press.‏
22. Uslaner, Eric M. (2004). "Trust and Corruption", The New Institutional Economics of Corruption, 76.
23. Zak, Paul J and Stephen Knack (2001). "Trust and Growth", The Economic journal, Vol. 111, Issue. 470.