اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary Reform and National Currency Reform in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khandan Soveyri 1
  • mohsen mehrara 2
چکیده [English]

The third pillar of Plan on Economic Evolution, called "National Currency Valuation System Reform" clarifies the importance of dropping zeros and changing national currency. This paper reviews similar experiences in other countries and calculates total cost of currency reform in Iran by analyzing banknotes and coin production, processing and destruction cost, software change in financial institutions and so on. The cost of reform in national currency is estimated about 2000 billion Tomans - almost equivalent to 37 percent of GNP or 1.4 percent of public budget in 1391. Results in this paper show that national currency reform will succeed if it is implemented in a large context called monetary reforms, which in turn will decrease the inflation expectations. Factors such as an independent central bank, proper exchange rate regimes and decreasing government budget deficit are crucial for the success of currency reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • currency reform
  • Central bank independence
  • inflation expectations