تبیین الگوی دانشگاه کارآفرین ازطریق رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری مبتنی‌بر دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی توسعه دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و اساتید حوزه کارآفرین در دانشگاه مازندران بوده که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای طراحی الگوی ساختاری و روابط علّی تحقیق از رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری مبتنی‌بر دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از میان متغیرهای مورد بررسی چهار متغیر نقش علّی و هفت متغیر نقش معلولی داشتند. یافته‌های روش وزن‌دهی فازی نشان داد از میان شاخص‌های مورد بررسی، شاخص قدرت نفوذ در دانشگاه دارای بیشترین وزن و اهمیت است. همچنین براساس رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری مبتنی‌بر دیمتل فازی متغیرها در چهار سطح طبقه‌بندی شدند که در این‌ بین متغیر چشم‌انداز و مأموریت به‌عنوان عامل زیربنایی و دارای قدرت نفوذ قوی معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Entrepreneurial University Model through FDISM Approach

نویسندگان [English]

  • hossein Samadi-Miarkolaei 1
  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 2
1 Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is the explanation of a model for the development of entrepreneurial university. This study, in terms of purpose, is an applied research, and in terms of data collection, is a descriptive-survey study. The statistical population of this research includes experts and informed professors in the field of entrepreneurial university in Mazandaran University that selected by purposive method. In orther to design of structural model and causal relations of research, the DEMATEL-Based Interpretive-Structural Modeling (DISM) approach in the Fuzzy environment is utilized to manage the language ambiguities in the judgments. Results showed that, among studied variables, four variables have had causation role and seven variables have had effectuation role. The findings of Fuzzy Weighting approach showed that, among studied indices, the index of leveraging poses the highest weight and importance. Also, FDISM approach showed that the variables are divided into four level among which the vision and mission variable introduced as an infrastructural factor and strong leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Higher Education
  • Knowledge-Based Economy
  • Interpretive-Structural Modeling (ISM)
. برادران، مسعود، بهاره عابدی، بهمن خسروی‌پور، جعفر یعقوبی و مسعود یزدان‌پناه (1396). «تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی»، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (40)9.
2. حاجی‌پور، بهمن، سیدمحمود حسنی و ساسان زارع (1395). «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری - تفسیری ISM؛ مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران»، مطالعات راهبردی بسیج، (70)19.
3. صمدی میارکلائی، حمزه و حسین صمدی میارکلائی (1392). «نظریه‌ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان»، پارک‌ها و مراکز رشد، (35)9.
4. صمدی میارکلائی، حسین، حسنعلی آقاجانی و حمزه صمدی میارکلائی (1394الف). «بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران»، مدیریت دولتی، (1)7.
5. --- (1394ب). «تبیین ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه  علوم پزشکی بابل از طریق روش تحلیل فازی»، آموزش در علوم پزشکی، (21)15.
6. صمدی میارکلائی، حسین و حمزه صمدی میارکلائی (1394). «ترسیم نقشه روابط علّی عواملِ توسعه ظرفیت دانشگاه کارآفرین به‌عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری»، مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، (4)2.
7. ضیاء، بابک و مهدی تاج‌پور (1394). «طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران»، مدیریت اجرایی،(14)7.
8. فکور، بهمن (1388). «کارآفرینی دانشگاهی (مفهوم، زمینه‌های پیدایش و نحوه دستیابی)»، فصلنامه رشد و فناوری، ش 20.
9. نوروزی، خلیل، مصباح‌الهدی باقری، حمیدرضا محمدی، رضا پاینده و محمد نوروزی (1393). «استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، (3)8.
10. Audretsch, D. B. (2014). "From the Entrepreneurial University to the University for the Entrepreneurial Society", The Journal of Technology Transfer, 39(3).‏
11. Cooke, P. and L. Leydesdorff (2006). Regional Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction of Advantage, The Journal of Technology Transfer, 31(1).‏
12. Chen, F. H., T. S. Hsu and G. H. Tzeng (2011). "A Balanced Scorecard Approach to Establish a Performance Evaluation and Relationship Model for Hot Spring Hotels Based on a Hybrid MCDM Model Combining DEMATEL and ANP", International Journal of Hospitality Management, 30(4).
13. D’este, P. and M. Perkmann (2011). "Why do Academics Engage With Industry? The Entrepreneurial University and Individual Motivations", The Journal of Technology Transfer, 36(3).‏
14. Etzkowitz, H. (2004). "The Evolution of the Entrepreneurial University", International Journal of Technology and Globalisation, 1(1).‏
15. Etzkowitz, H. and L. Leydesdorff (2000). "The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to A Triple Helix Of University–Industry–Government Relations", Research Policy, 29(2).‏
16. Gibb, A. (2005). "Towards the Entrepreneurial University. Entrepreneurship Education as a Lever for Change. National Council for Graduate Entrepreneurship", Policy Paper, 3.
17. --- (2012). "Exploring the Synergistic Potential in Entrepreneurial University Development: Towards The Building of a Strategic Framework", Annals of Innovation and Entrepreneurship, 3.
18. Guerrero, M., D. Urbano, J. Cunningham and D. Organ (2014). "Entrepreneurial Universities in Two European Regions: a Case Study Comparison", The Journal of Technology Transfer, 39(3).‏
19. Guerrero, M., J. A., Cunningham and D. Urbano (2015). "Economic Impact of Entrepreneurial Universities’ Activities: an Exploratory Study of the United Kingdom", Research Policy, 44(3).‏
20. Guerrero, M. and D. Urbano (2012). "The Development of an Entrepreneurial University", The Journal of Technology Transfer, 37(1).‏
21. Jeng, D. J. F. and G. H. Tzeng (2012). "Social Influence on the Use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology By the Fuzzy DEMATEL Technique", Computers and Industrial Engineering, 62(3).‏
22. Jeng, D. J. F. (2015). "Generating a Causal Model of Supply Chain Collaboration Using the Fuzzy DEMATEL Technique", Computers and Industrial Engineering, 87.‏
23. Kirby, D. A. (2002). Entrepreneurship, Maidenhead, England, McGraw-Hill.
24. Liu, H. C., J. X. You, C. Lu and Y. Z. Chen (2015). "Evaluating Health-Care Waste Treatment Technologies Using a Hybrid Multi-Criteria Decision Making Model", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41.‏
25. Li, C. W. and G. H. Tzeng (2009). "Identification of a Threshold Value for the DEMATEL Method Using the Maximum Mean De-Entropy Algorithm to Find Critical Services Provided by a Semiconductor Intellectual Property Mall", Expert Systems with Applications, 36(6).‏
26. Quader, M. A., S. Ahmed, R. A. R. Ghazilla, S. Ahmed and M. Dahari (2016). "Evaluation of Criteria for CO2 Capture and Storage in the Iron and Steel Industry Using The 2-Tuple DEMATEL Technique", Journal of Cleaner Production, 120.
27. Robertson, I. (2008). Comment: How universities and graduates can thrive, http://www.independent.co.uk/student/career-planning/, getting-job/comment-how-universities-nd-graduates-can-thrive-918572.html.
28. Rothaermel, F. T., S. D Agung and L. Jiang (2007). "University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature", Industrial and Corporate Change, 16(4).‏
29. Sam, C. and P. Van Der Sijde (2014). "Understanding the Concept of the Entrepreneurial University From the Perspective Of Higher Education Models", Higher Education, 68(6).‏
30. Shattock, M. (2005). "European Universities for Entrepreneurship: Their Role in the Europe of Knowledge the Theoretical Context", Higher Education Management and Policy, 17(3).‏
31. Thakkar, J., A. Kanda and S. G. Deshmukh (2007). "Evaluation of Buyer-Supplier Relationships Using an Integrated Mathematical Approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Graph Theoretic Matrix: The Case Study of Indian Automotive Smes", Journal of Manufacturing Technology Management, 19(1).‏
32. Tzeng G. H, C. H Chiang, and C.W Li (2007). "Evaluating Intertwined Effects in E-Learning Programs: A Novel Hybrid MCDM Model Based on Factor Analysis and DEMATEL", Expert Systems With Applications, 32(4).
33. Urbano, D. and M. Guerrero (2013). "Entrepreneurial Universities: Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region", Economic Development Quarterly, 27(1).‏
34. Venkataraman, S. (2004). "Regional Transformation Through Technological Entrepreneurship", Journal of Business Venturing, 19(1).‏
35. Warfield, J. N. (1974). "Developing Subsystem Matrices in Structural Modeling", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1)
36. Wu, W. S., C. F. Yang, J. C. Chang, P. A. Château and Y. C. Chang (2015). "Risk Assessment by Integrating Interpretive Structural Modeling and Bayesian Network, Case of Offshore Pipeline Project", Reliability Engineering and System Safety, 142.‏
37. Wong, P. K., Y. P Ho and A. Singh (2007). "Towards an “Entrepreneurial University” Model to Support Knowledge-Based Economic Development: The Case of The National University of Singapore", World Development, 35(6).‏
38. Wei, P. L, J. H Huang, G.H Tzeng and S.I. Wu (2010). "Causal Modeling of Web-Advertising Effects by Improving SEM Based on DEMATEL Technique", International Journal of Information Technology and Decision Making, 9(5).
39. Wu W.W and Y.T. Lee (2007). "Developing Global Managers’ Competencies Using The Fuzzy DEMATEL Method", Expert Systems With Applications, 32(2).
40. Xiong, G., L. Li and J. Hao (2010). "2-Tuple Linguistic Fuzzy ISM and its Application", In Fuzzy Information and Engineering, Heidelberg.‏