قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

2 عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛

چکیده

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Act on Civil Service Management (Principles, Basics and Proposed Strategies)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tehrani 1
  • Mohammadreza Maleki 2
  • Fahimeh Ghofrani 3
چکیده [English]

During recent decades, we have faced with extended researches and continuous debates among scholars on public administration about the best method and strategies for retrieving managerial processes in public organizations. Selecting new managerial frameworks in terms of country-specific cultures and constitutions –in a way that facilitate developmental policies and actions – is seen not just as an important but necessary and inevitable goal for all, especially for developing, countries. Thus, in Iran, the 1386 Act on Civil Service Management was approved for solving administrative problems and imparted to public organizations. however, unfortunately there have been no sufficient effort for implementing this Act, and now after 6 years from its approval, most of its articles have not implemented or implemented incompletely,
although some practitioners and scholars argue that failures in implementation can be attributed to formal and substantive deficits found within the Act and incompatibility between theoretical basics and real administrative context.
In this framework, the findings in this study showed that chapters I and II of the Act have gone beyond Iran's administrative organization. Moreover, most of the articles of the Act are based on the principles of controversial theories on the new public management and good governance. finally, the impartation of public administration general policies was occurred after the approval of civil service management Act. Therefore, this Act, in the reviewing phase, should be adjust to "the public administration general policies".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Administration General Policies
  • Act on Civil Service Management
  • New Public Administration
  • Public Administration
  • Structure of Government