طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

4 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتواند شرکت‌ها را برای رویارویی با محیط به‌سرعت در حال تغییر؛ تجهیز و به عملکرد موفقیت‌آمیز آنها کمک کند. طراحی الگو با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام و برای انتخاب نمونه‌های پژوهش، از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، مدل پارادایمی الگوی چابکی راهبردی طراحی شد. در شرایط علّی مفاهیم؛ افزایش رقابت، افزایش پیچیدگی و پویایی محیط، شناسایی بازار و بقای سازمانی شناسایی شدند. در شرایط مداخله‌گر مفاهیم نیز شایستگی‌های فردی کارکنان، قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی، وجود محدودیت منابع مالی و انسانی، اثرگذاری مدیریت شرکت، نقش ماهیت ذاتی شرکت و در شرایط زمینه‌ای مفاهیم در قالب دو مقوله عوامل محدود کننده مانند مساعد نبودن فضای کسب‌و‌کار و عوامل تشویق‌کننده مانند سیاست‌های حمایتی‌ دولت قرار دارند. پدیده محوری فرایند چابکی راهبردی است که در آن سازمان با درک هوشیارانه و توجه به پیشرفت‌های راهبردی به شناسایی تغییرات محیط و درک آنها پرداخته و با اهرمی کردن نقاط قوت و روش‌های خلاقانه حل مسئله در پی فایق آمدن بر محدودیت‌های ذاتی بر‌می‌آید. همچنین با متقاعد کردن و ‌انگیزش منابع انسانی امکان کاهش زمان تصمیم‌گیری در موضوعات راهبردی را فراهم می‌آورد و با هدایت مجدد منابع سازمانی منجر به عملیاتی کردن تغییرات برنامه راهبردی می‌شود. سازوکارهای‌های چابکی راهبردی شامل دو مقوله اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بوده که در سطح کلان نتایجی مانند خلق ارزش اقتصادی و گسترش رفاه در سطح جامعه و در سطح سازمانی نتایجی مانند افزایش قدرت رقابت شرکت‌ها و بقای بلندمدت را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model for Strategic Agility of Knowledge Based Companies

نویسندگان [English]

  • Asma Soltaninezhad 1
  • Ali Morovati Sharif Abadi 2
  • Habib Zare Ahmad Abadi 3
  • Ahmad Jafarnezhad 4
1 Ph.D. student at Yazd University
2 Faculty of Economics, Management and Accountingو Yazd University
3 Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
4 Faculty of Management,Tehran University
چکیده [English]

In today’s ongoing changes, global, and hypercompetitive business environment, organizations operate under the factors of uncertainty, chaos, dynamics and hostility and are neither safe nor secure but they must be strategically equipped with acumen and agility instead of banking on traditional management techniques and methods. Strategic agility has emerged as the dominant business paradigm in the third millennium, and as the best option for survival, has attracted the attention of most manufacturing and service organizations. Strategic agility for knowledge-based companies that is more fragile than other companies in the face of rapid changes in the environment is more than ever necessary. On the other hand, considering the role of knowledge-based companies in the economies of developing countries, the aim of the present study is to design and implement a strategic agility model for knowledgeable companies to help them adapt to the rapidly changing environment and their successful performance. The design of the model was carried out using a qualitative approach and through the method of Grounded Theory. Purposeful sampling and snowball technique were used to select the research samples. After conducting the interview with 14 experts and using the Grounded Theory method, the paradigm model of the strategic agility was designed.
In the context of causal concepts: increasing competition, increasing the complexity and dynamics of the environment, identifying the market and organizational survival, In terms of intervener, concepts such as individual competencies of employees, the ability to adapt to changing environmental conditions, the existence of financial and human resource constraints, the impact of corporate management, the role of the company's nature and In the context of the underlying conditions, concepts are in the form of two categories of limiting factors such as not conducive to the business environment and encouraging factors such as government supportive policies.The axial phenomenon is a strategic agility process in which the organization, with a conscious understanding and attention to strategic advances, identifies changes in the environment and understands them, By leveraging strengths and applying creative methods of problem solving, they are seeking to overcome inherent constraints. Convincing, motivating and preparing human resources can reduce the time of decision making on strategic issues and, by redirecting organizational resources, leads to operational changes to the strategic plan. Strategic agility mechanisms include two categories of intra-organizational and outsourced actions that have implications for macro and organizational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic agility
  • Qualitative research method
  • Agility
  • Grounded theory
  • knowledge-based company
1. خیاطیان یزدی، محمد‌صادق (1394). «الگوی پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران»، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
2. ناظمان، حمید و علیرضا اسلامی‌فر (1389). «اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه پایدار (طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی)»، مجله دانش و توسعه، سال 17، ش 33.
3. نجفی، معصومه (1393). «بررسی تأثیر هوش سازمانی بر چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.
4. Abu-Radi, S., and K. M. Al-Hawajreh (2013). Strategic Agility and its Impact on the Operations Competitive Capabilities in Jordanian Private Hospitals, Middle East University.
5. Al-Azzam, Z. F., H. J. Irtaimeh and A. A. H. Khaddam (2017). "Examining the Mediating Effect of Strategic Agility in the Relationship between Intellectual Capital and Organizational Excellence in Jordan Service Sector", Journal of Business, 6(1).
6. Ananthram, S., and A. Nankervis (2013). "Strategic Agility and the Role of HR as a Strategic Business Partner: an Indian Perspective", Asia Pacific Journal of Human Resources, 51(4).
7. Arbussa, A., A. Bikfalviand P. Marquès (2017). "Strategic Agility-driven Business Model Renewal: the Case of an SME", Management Decision, 55(2).
8. Asil, A. (2019). Design and Implementation of Strategic Agility Evaluation Model with Structural Equation Modelling Approach, Academy of Strategic Management Journal.
9. Bhamra, R., S. Dani and K. Burnard (2011). "Resilience: The Concept", A Literature Review and Future Directions, Vol. 49.
10. Castiaux, A. (2012). Developing Dynamic Capabilities to Meet Sustainable Development Challenges, Vol. 16.
11. Di Minin, A., F. Frattini, M. Bianchi, G. Bortoluzzi and A. Piccaluga (2014). "Udinese Calcio Soccer Club as a Talents Factory: Strategic Agility, Diverging Objectives, and Resource Constraints", European Management Journal, 32(2).
12. Doz, Y. L., and M. Kosonen (2006). Fostering Strategic Agility: In Search for Renewed Growth. CKIR workshop.
13. --- (2008 ). "How Agile is Your Strategy Process?", Strategy, 15.
14. --- (2010). "Embedding Strategic Agility: A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal", Long Range Planning, 43(2-3).
15. Fourné, S. (2012). Strategic agility: An Emerging Markets Perspective, Paper Ppresented at the Technology Management Conference (ITMC), 2012 IEEE International.
16. Ganguly, A., R. Nilchiani and J. V. Farr (2009). "Evaluating Agility in Corporate Enterprises", International Journal of Production Economics, 118(2).
17. Goldman, S. L., R. N Nagel and K. Preiss (1995). "Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategy for Enriching the Customer", Van Nostrand, Reinhold, NewYork and NY.
18. Gray, C. (2002). "Entrepreneurship, Resistance to Change and Growth in Small Firms", Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(1).
19. Hemmati, M., D. Feiz, M. R. Jalilvand and I.Kholghi (2016). "Development of Fuzzy Two-Stage DEA Model for Competitive Advantage Based on RBV and Strategic Agility As a Dynamic Capability", Journal of Modelling in Management, 11(1).
20. Huy, Q. (2008). How Contrasting Emotions Can Enhance Strategic Agility.
21. Idris, W. M. S., and M. T. K. Al-Rubaie (2013). "Examining the Impact of Strategic Learning on Strategic Agility", Journal of Management and Strategy, 4(2).
22. Ilan, A., M. Melih and S. Amir (2017). "Strategic Agility Explanations for Managing Franchising Expansion During Economic Cycles", Competitiveness Review, 27(2).
23. Ismail, H. S., J. Poolton and H. Sharifi (2011). "The Role of Agile Strategic Capabilities in Achieving Resilience in Manufacturing-Based Small Companies", International Journal Of Production Research, 49(18).
24. Jones, P., P. Beynon‐Davies, M. Levy, P. Powell and P.Yetton (2011). Contingent Dynamics of iS Strategic Alignment in Small and Medium‐Sized Enterprises, Journal of Systems and Information Technology.
25. Lengnick-Hall, C. A. and T. E. Beck (2016). Resilience Capacity and Strategic Agility: Prerequisites for Thriving in a Dynamic Environment Resilience Engineering Perspectives, Vol. 2, CRC Press.
26. Lewis, M. W., C. Andriopoulos and W. K. Smith (2014). "Paradoxical Leadership to Enable Strategic Agility", California Management Review, 56(3).
27. Long, C. (2000). "Measuring Your Strategic Agility", Consulting to Management, 11(3).
28. Mavengere, N. (2009). "Strategic Agility of Supply Chains", Network, 6(3).
29. Ojha, D. (2008). Impact of Strategic Agility on Competitive Capabilities and Financial Performance, Clemson University.
30. Perera, S., C. Soosay and S. Sandhu (2014). Does Agility Foster Sustainability: Development of a Framework from a Supply Chain Perspective, 12th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium.
31. Plas, J. M., S. Kvale and S. A. KVALE (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage.
32. Qin, R., and D. A. Nembhard (2010). "Workforce Agility for Stochastically Diffused Conditions A Real Options Perspective", International Journal of Production Economics, 125(2).
33. Roth, A. V. (1996). "Achieving Strategic Agility Through Economies Of Knowledge", Planning Review, 24(2).
34. Santala, M. (Producer). (2009). Strategic Agility in a Small Knowledge Intensive Business Services Company, Case Swot Consulting.
35. Shin, H., J.-N. Lee, D.Kim and H. Rhim (2015). "Strategic Agility of Korean Small and Medium Enterprises and its Influence on Operational and Firm Performance", International Journal of Production Economics, 168.
36. Smallbone, D., M. Bertotti and I. Ekanem (2005). "Diversification in Ethnic Minority Business: The Case of Asians in London's Creative Industries", Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(1).
37. Tallon, P. P. and A. Pinsonneault (2011). Competing Perspectives on The Link between Strategic Information Technology Alignment and Organizational Agility: Insights from a Mediation Model, Mis Quarterly.
38. Tikkanen, J. (2014). Dynamic Capability Influence on Strategic Agility: A Case Study in Energy Conservation Industry. Master Science In Economics and Business Administration, Oulu Business School: University of Oulu.
39. Wang, C. L. and P. K. Ahmed (2007). "Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda", International Journal of Management Reviews, 9(1).
40. Woods, A. and P. Joyce (2003). "Owner-managers and the Practice of Strategic Management", International Small Business Journal, 21(2).