سخن سردبیر

سخن سردبیر


عنوان مقاله [English]

Editor's Note

با تأییدات الهی انتشار یکصدمین شماره فصلنامه مجلس و راهبرد را در نخستین گام‌های دومین ربع قرن حیات پر‌بار آن در حالی آغاز می‌کنیم که این فصلنامه به پشتوانه توجه و همکاری پژوهشگران و محققان دانشگاهی، دوران تکامل چگونگی‌های ارتقا و بالندگی خود را تجربه می‌کند و به‌عنوان مجله‌ای «علمی» در قالب تمهیدات دستگاه‌های ذی‌ربط سیاستگذاری و مسمی به فصلنامه‌ای «‌بین‌رشته‌ای» همچنان از دریافت انبوهی از مقالات عالمانه در زمینه‌های گوناگون مسائل کشور برخوردار و به انتشار از داوری جدی و مقبول گذشته آنها مستظهر و مفتخر است.
از سوی دیگر‌ برای ما که متعهد شده‌ایم شرایطی را فراهم آوریم تا به‌موجب آن انوار کنجکاوی‌های نظری و کنکاش‌های ترویجی جستجوگران طریق معرفت و آگاهی را‌ از طریق انتشار مقالات عمیق و تعمیق شده آنان بر زوایای تاریک و ابهامات پدیده‌های متنوع حیات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشور بیفکنیم‌، به این مقصود که پیچیدگی‌های حکمرانی دینی در جهان متعصب به غرور یافته‌های زاویه‌دار از این مبانی را‌ به کرنش سازگاری توحیدی و تمکین به رستگاری وحیانی استحاله کنیم‌. استمرار و گسترش بهره‌مندی از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های پشتیبان سیاستگذاری امور کشور همچنان از مناسب‌ترین شیوه‌های قابل تصور است‌. مقوله‌ای که خوشبختانه استعداد و ظرفیت آن به‌وفور در کشور یافت می‌شود و متناسب کردن آنها با نیاز‌های دستگاه‌های حاکمیتی هم با صعوبت و سختی قابل اعتنایی مواجه نیست. ازاین‌رو منطقی است تا بر ادامه هر‌چه دقیق‌تر و متناسب‌تر فعالیت‌مان در این مسیر بیفزاییم.
از خداوند علیم می‌خواهم مجلس و راهبرد را آوردگاه حضور اندیشه‌ها و تجلی‌گاه ظهور تجربه‌هایی قرار دهد که دانشمندان، مدیران و محققان جوان این مرز‌و‌بوم‌، در جای‌جای این جهان پهناور به زایش و رویش آنها دل‌مشغولی دارند و سیاستگذاران و مجریان امور کشور را آن ویژگی عنایت کند که به پشتوانه ذخایر ارزشمند منتشره در آن؛ لحظه به لحظه بر کارایی رویکرد‌ها، تصمیمات و مصوبات خویش در تمشیت امور متنوع ملتی بزرگ بیفزایند. باشد به این وسیله مشروعیت یک نظام سیاسی مستظهر به آرمان‌های بلند را از مجاری ادراک عمیق پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و اتخاذ تمهیدات بایسته به منصه ظهور برسانند.
                                                                                                                                                                  حسن سبحانی