تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Policy-oriented Analysis on Price Effect of Limitations on Petroleum Products Supply in Light of Modified Supply-Driven Social Accounting Matrix

نویسندگان [English]

  • Ali Faridzad 1
  • Ali-Asghar Banouei 2
  • Farshad Momeni 3
  • Hamid Amadeh 3
چکیده [English]

Petroleum products such as gasoline, gasoil and liquefied petroleum gas (LPG) are considered as essential goods some of which Iran is dependent on import to provide. Thus, under-supplying such strategic goods arguably leads to a decrease in production in other sectors, income reduction. In order to analyse this situation, it is improper to apply Social Accounting Matrix. Instead, this paper draws on a Modified Supply-Driven Social Accounting Matrix in particular contexts. At the same time, 2006 Energy-Carrier Social Accounting Matrix is applied.
The findings show that a price rise in petroleum products such as gasoline, gasoil and liquefied petroleum gas (LPG) mostly has a negative effect on Producer Price Index (PPI) in service, industry, and agriculture, respectively. Within these circumstances, rather than Cost of Urban Living Index, Cost of Rural Living Index will be negatively affected. But, with an increase in the price of gasoline, cost of living index of urban households is more than the cost of living index of rural households, and the increase in the price of gasoline and LPG has reverse impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply-Driven SAM
  • Supply Constraint Approach
  • Petroleum Products
  • Price