طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)؛

چکیده

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل ـ شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه ـ پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Market; Roth’s Analytical Framework for Understanding Performance of Market

نویسندگان [English]

  • Ali Nassiri-Aghdam 1
  • Mohammad-Javad Rezaee 2
  • Mehdi Mowahhedi 3
چکیده [English]

This paper aims to draw on Alvin E. Roth’s analytical framework, the owner of Nobel Prize in economics in 2012 in order to design market and apply it. Research has shown that Roth begins with identifying the market failure and emphasizes that the market failure usually is a result of the institutional conditions such as "week market", "crowd" and "absence of safety in displaying preferences". Roth used matching algorithm and
specially Gale-Shapley’s Algorithm to come over the market failure, and in the course of "try and error", he focuses on interaction with actors for adjusting the primary algorithm. so far, Roth and his colleagues have applied this theory to different markets such as "kidney exchange", "school selection-student acceptance", "market of physicians" and "market of economists".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gale-Shapley’s Algorithm
  • Alvin E. Roth
  • Matching
  • Market Failure
  • Designing Market
  • Theory of Sustainable Allocations