تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

چکیده

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره‌های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری‌شان به حل‌وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به‌مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل‌و‌فصل اختلاف تنظیم می‌‌کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف‌ها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه‌تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تأیید فرمول‌های اقتصادی مانند هزینه - ‌‌فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان‌بخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Negotiation for the Settlement of Commercial Disputes

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad kazemi 1
  • Abdolhosein Shiravi 2
2 Department of law, Tehran university
چکیده [English]

On commercial contracts, firstly, parties agree to resolve their disputes through amicable negotiations before referring to an arbitrator or the judiciary in a bid to settle their disputes at the lowest possible cost as well as in the shortest possible time and also the least possible damage to their commercial relationship. From the perspective of economic analysis, negotiation is considered as an economic behavior that parties with regard to its results, perform cost and benefit analysis as well as organize their behavior in a bid to achieve maximum benefits as well as resolve their disputes.The main question which is raised in this paper is whether the initial settlement of disputes through negotiation is consisted with economic basis or not. The following hypothesis which is proposed is that the peaceful settlement of disputes (negotiation) not only is complied with the economic theories but also is strongly consistent with the economic formulas such as cost-benefit, efficiency and welfare

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis
  • Negotiation
  • Settlement of dispute
  • Cost-Benefit
1. بابائی، ایرج (۱۳۸۶). «مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۳.
2. حبیبی درگاه، بهنام (۱۳۹۲).حقوق و اقتصاد، چاپ اول، انتشارات جنگل.
3. کاویانی، کوروش (۱۳۸۶). «درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش ۲۳.

4. Aceves, Villiam J. (1996). "The Economic Analysis of International Law, Transaction Cost Economics and the Concept of State Practice", University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, (17)4.
5. Ayrest, Ian, Robert Gratner (1989). "Filling Gaps in Incomplete", Contracts, an Economic Theory of Defult Rules, Yale Journal, 7.
6. Bone, Robert (2008). "Making Effective Rules: the Need for Procedure Theory", Oklahoma Law Review, (61)8.
7. Cootr, Robert and Thomas Ulen (2000). Law and Economics, Third Edition, Addison Weley Longman.
8. Cose, Ronal (2005). The Relevance of Transaction Costs in the Economic Analysis of Law, Edward Elgar Press.
9. Cose, Ronald (1960). "The Problem of Social Costs", Journal Law and Economic, 6.
10. Darpo, Jhon (2013). Effective Justice, Uppsala University Press.
11. Dodge, Jaime (2011). "The Limits of Procedural Private Ordering", Virginia Law Review, (97) 4.
12. Goleman, Jules A. (1982). "The Normative Basis of Economic Law", Yale Law Faculty Scholarship Series, 23.
13. Jihong, Lee (2005). "Efficiency in Negotiation", Proceedings of the Tenth Conference on the Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge.
14. Johenson, Alex M. (2008). "An Economic Analysis of Duty to Disclose Information", San Digo Legal Review, 79.
15. Jonathan, Klick and Parisi Francesco (2004). "Wealth, Utility and the Human Dimension", NYU Journal of Law and Liberty, 34.
16. Kiefer, David (2011). "Negotiating Contract Clause to Avoid the Reality of Litigation", Legal Brief Review, 23.
17. Kramer, X. E. and C. H. Van Rhee (2012). Civil Litigation in a Globalizing World, Springer Publication.
18. McGee, Robert and W. Bailouts (2014). Opportunity Cost and Utilitarian Ethics, a Law and Economic Analysis, Fayetteville State University Press.
19. Miller, Alan D. (2012). "The Reasonable Person", New York University Law Review, (87) 3.
20. Netter, Wendy (2013). Contract Theory and Failure Public-private Contracting, Chicago Law Press.
21. Noyas, Henry (2014). Litigation and Alternative Dispute Resolution, Financier Worldwide Publication.
22. Raymon, Ronald (1995). Idealizations, Externalities and Economic Analysis of Law, Keluwer Academic Publisher.
24. Shavell, Steven (2004). "Foundations of Economic Analysis of Law", Harvard University Press, 9.
23. Shavell, Steven (1995). "Alternative Dispute Resolution, an Economic Analysis", The Journal of Legal Studies, (24)1.
24. Store, John (2012). Economic Cost Benefit Analysis of Community Legal Centers, National Association of Community Leagal Center Inc (NACLC).