شناسایی علل ارتباطِ ضعیفِ دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دانشگاه اصلی‌ترین نهاد تولیدکننده علم و پرورش‌دهنده نیروی انسانی و ازطرفی صنعت نیز تولیدکننده کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است. ازاین‌رو ارائه راهکاری برای ارتباط این دو نهاد ضروری است. از‌آنجایی‌که دانشگاه نهادی است متشکل از دانشکده‌های مختلف، می‌توان به‌صورت دقیق‌تر، به ارتباط هرکدام از دانشکده‌ها با صنعت پرداخت. هدف این پژوهش، شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه‌ راهکاری برای بهبود این رابطه است. روش انجام کار، بر‌اساس پارادایم تفسیری و روش کیفی، ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته است. جامعه آماری اساتید هیئت علمی شهر تهران و نمونه آماری 18 نفر از این بین شامل می‌شوند. اشباع نظری در مصاحبه دهم به‌دست آمد ولی پژوهشگران تا مصاحبه هجدهم این فرایند را ادامه دادند. یافته‌های پژوهش شامل سه علت و سه راهکار اصلی می‌شود. سه علت اصلی این ارتباط ضعیف، دانشکده‌های تک‌بعدی، صنعت سطحی‌نگر و دولت غافل از بسترسازی است. راهکارها به‌صورت نظیر به نظیر با علت‌ها مطرح شد که صنعت‌محور کردن دانش، دانش‌بنیان کردن صنعت و بسترسازی قانونی دولت را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the of weak relationship between University and industry and providing solutions for improving this relationship

نویسندگان [English]

 • mirali seyednaghavi 1
 • Ali Poorbehroozan 2
 • reza seraji 3
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
3 Farabi Campus University of Tehran
چکیده [English]

The University is the main institution the producer manpower and science, industry is also the producer of goods and services required by the community. Therefore, providing a solution for communication between these two institutions is essential. In addition, the university is an institution composed of different faculties and can be more precisely linked to the relationship of each faculty with the industry. The purpose of this study is to identify the causes of poor communication between the management faculties and the industry, and provide a solution to improve this relationship. The research method is based on the interpretative paradigm, qualitative method and the main research tool is interview. The statistical population consisted of professors of Tehran’s Management faculties and a sample of 18 members of them. Theoretical saturation was obtained in the tenth interview, but researchers continued the process until the eighteenth interview. The research findings consist of three main causes and three main strategies. The three main causes of this weak relationship are single-faculty, industry-oriented industries, and the government's unwillingness to establish. Solutions have been presented in a similar way to the reasons that include the industry of the shaping of science, the science of the industry, and the legal framework of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University
 • Industry
 • Government
 1. امین مظفری، فاروق، خورشید پاداشی اصل، لقمان شمسی و علی بوداقی (1390). «بررسی نقش و جایگاه میان‌رشته‌ای در رابطه دانشگاه و صنعت»، مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، ش 13.
 2. پورشسب، ساناز (1396). «بررسی روابط سه‌گانه دانشگاه، صنعت، دولت در طرح‌های پژوهشی کاربردی در ایران»، رهیافت، ش 67.
 3. جعفرنژاد، احمد، عبدالمحمد مهدوی و فریبا خالقی سروش (1384). «بررسی موانع روابط متقابل صنعت و دانشگاه و ارائه‌ راهکارهای اجرایی»، فصلنامه‌ دانش مدیریت، ش 41.
 4. جوکار، طاهره و فریده عصاره (1392). «جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال‌های 2007 تا 2011 براساس مدل مارپیچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت»، فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 29، ش 2.
 5. سالدنا، جانی (1395). راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمه عبدالله گیوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. صمدی میارکلائی، حمزه و حسین صمدی میارکلائی (1392). «نظریه‌ها و الگوهای میان دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش‌بنیان»، فصلنامه رشد فناوری، سال نهم، ش 35.
 7. فائض، علی و علی شهابی (1389). «ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی: شهرستان سمنان)»، رهبری و مدیریت آموزشی، ش 12.
 8. محمدهاشمی، زهرا (1396). «ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی (مورد پژوهی: کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار)»، رهیافت، ش 66.
 9. مهدوی، محمد‌نقی (1392). دانشگاهوصنعتمکانیسم‌هایارتباطدانشگاهباصنعت، تهران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی.
 10. Attride-stirling, J. (2001). "Thematic Network: An Analytic Tool for Qualitative Research", Qualitative Research, Vol. 1, No. 3.
 11. Berbegal-Mirabent, Jasmina, José Luís Sánchez García and D. Enrique Ribeiro-Soriano (2015). "University–industry Partnerships for the Provision of R&D Services", Journal of Business Research 68.
 12. Bryman, A. (1998). Quantity and Quality in Social Research, London, New York.
 13. Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln (2003). Handbook of Qualitative Research, Second Edition, London, Thousand Oaks, New Dehli.
 14. DTI (2001). "Science and Innovation Strategy 2001", Department of Trade and Industry, London.
 15. Eaves, Y. D. (2013). "A Synthesis Technique for Grounded Theory Data Analysis", Journal of Advanced Nursing, 35 (5).
 16. Fernández-Esquinas, Manuel, Hugo Pinto, Manuel Pérez Yruela and Tiago Santos Pereira (2012). "Tracing the flows of Knowledge Transfer: Latent Dimensions and Determinants of University–Industry Interactions in Peripheral Innovation Systems", Technological Forecasting and Social Change, 32.
 17. Fiaz, Muhammad (2013). "An Empirical Study of University–industry R&D Collaboration in China: Implications for Technology in Society", Technology in Society 35.
 18. Giroux, H. A. (2015). University in Chains: Confronting the Military-industrial-academic Complex, Routledge.
 19. Hamdan, H., F. Yusof, D. Omar, F. Abdullah, N. Nasrudin and I. C. Abullah (2011). "University Industrial Linkages: Relationship Towards Economic Growth and Development in Malaysia", World Academy of Science, Engineering and Technology, 5 (10).
 20. Nyerere, Jackline and Valeria Friso (2013)."Forums for Dialogue Between University and Industry", European Journal of Training and Development, Vol. 37, Iss. 7.
 21. Merdith, S. and M. Burkle (2012). "Building Bridges Between University and Industry: Theory and Practice", Education and Training, 50 (3).
 22. Mowery, D. C., R. R. Nelson, B. N. Sampat and A. A. Ziedonis (2015). Ivory Tower and Industrial Innovation: University-industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act, Stanford University Press.
 23. Mowery, D. C. and B. M. Sampat (2010). "Universities in National Innovation Systems", In Oxford University Press, Oxford.
 24. Muscio, Alessandro, Davide Quaglione and Michele Scarpinato (2011). "The Effects of Universities' Proximity to Industrial Districts on University–industry Collaboration", China Economic Review 23.
 25. Plewa, Carolin, Nisha Korff, Claire Johnson, Gregory Macpherson, Thomas Baaken and Giselle Cam Rampersad (2013). "The Evolution of University–industry Linkages—A Framework", Jounal of Engineering and Technology Manage 30.
 26. Ramli, Mohamad Faizal and Aslan Amat Senin (2015). "Success Factors to Reduce Orientation and Resources-related Barriers in University Industry R&D Collaboration Particularly During Development Research Stages", Social and Behavioral Sciences 172.
 27. Santro, M. D. and A. K. Chakrabati (2010). "Firm Size and Technology Centrality in Industry-University Interactions", Mit ipc Working Paper ipc-01-001
 28. Strauss, A. and J. Corbin (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2en. Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE.
 29. Streubert, H. J. and D. R. Carpenter (2009). Qualitative Research in Nursing, Advancing Humanistic Imperative, 3 Philadelphia Lippincott, The UK, Science Policy Research Unit, University of Sussex, Brighton.
 30. Sunders, M., P. Lewis and A. Thornhill (2009). Research Methods for Business Students, Fifth Edition, Harlow: Pearson Education.
 31. Tartari, Valentina and Ammon Salter (2015). "The Engagement Gap: Exploring Gender Differences in University – Industry Collaboration Activities", Research Policy 44.
 32. Ylcintas, Murat, Cihan Çiflikli Kayaa and Basar Kaya (2015). "University-Industry Cooperation Interfaces in Turkey from Academicians’ Perspective", Social and Behavioral Sciences 195.