طراحی مدل راهبردی سیاست‌گذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی سیاست‌گذاری عمومی استاد مدعو دانشگاه شیراز

چکیده

تامین امنیت که از وظایف اصلی و عمده دولت هاست نیاز به سیاستگذاری در این حوزه را ضروری می نماید. در این راستا مدل‌سازی یکی از تکنیک‌های تسهیل فهم و اجرای فرایند سیاستگذاری است که به مدد دولت مردان می آید. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب سیاستگذاری در حوزه امنیت داخلی در ج.ا.ایران، مدل تلفیقی از نظریات اتزیونی(L.R.F) و هیرشمن(E.V.L) را بعنوان مدل مطلوب، طراحی و تبیین می نماید. در مدل مذکور، طبق تعریف امنیت داخلی، مردم نقشی محوری در مباحث امنیتی دارند و مجذوب کردن و رضایتمندی مردم، شاخصی مهم برای سنجش امنیت داخلی محسوب میشود. در این مدل، روش اجرای سیاست های امنیت داخلی تا حد زیادی مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای مردم می‌باشد و وفادار نمون مردم شاخص مهمی در ارزیابی محسوب می‌شود. هدف این پژوهش، تبیین ضرورت تجدیدنظر در سیاستگذاری امنیتی و ارائه یک مدل کارآمد از آن در عصر حاضر و در نهایت انطباق آن با شرایط خاص ج.ا.ایران بود. در این راستا مدلی که ارائه گردید طبق نتایج تحلیل آماری، علاوه بر مطلوبیت و تناسب و همچنین حصول هدف اصلی، احتمال موفقیت بیشتری در تامین امنیت داخلی در ج.ا.ایران دارد. در این مدل تاکید بر تقویت ارزش‌های فرهنگی مذهبی، اجتماعی در جامعه از ضروریات انکار ناپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The strategy model of policy-making for internal security of the islamic republic of Iran

نویسنده [English]

 • seyed amin razavi nejad
Ph.D. of Political Science
چکیده [English]

Security, as one of the main duties of governments, requires policy-making in this area. In this regard, modeling is one of the techniques to facilitate the understanding and implementation of the policy process which help the authorities . This article aims to design a desirable policy model in the field of internal security in the Islamic Republic of Iran. The purpose of internal security is to create a satisfactory atmosphere of security feeling among the community, which results in a reduction of the gap between the demands of the people and what they have in hands . Given that people play a pivotal role in security issues, people satisfaction is considered as an important indicator for measuring its internal security.

. Policy performing is next step , which Etzioni pyramid model (EVL) was designed to make and increase the satisfaction and then the internal security as the sufficient model . In this model, the implementation of domestic security policies is largely in line with the values and norms of the people, and there is little use of force, coercion and fear. In the meantime, a modest amount of remuneration is also considered. After policy implementation, it is time to evaluate the policy introduced by the Hirschman Triple Model (E.V.L). According to this model, implementation of policy has been a good thing if it would lead to loyal people or caused the protesters transformed to the loyal person

. Otherwise, it would be undesirable to act if the people were opposed to the regime (exit option) or the protesters turned into opponents of the system. The evaluation results will lead to the adoption of one of the options for termination, modification (modification) or stop (major changes) in the policy

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Policy making"
 • "Internal Security"
 • "Security Policy"
 • "Model"
 • "Satisfaction"
 1. استونر، جیمز ادوارد (1379). مدیریت، ترجمه علـی پارسـائیان و سـیدمحمد اعرابـی، تهـران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 2. اسکات، ریچارد (1397). سازمان‌ها، سیستم‌های عقلایی طبیعی و باز، ترجمه حسن میرزایی اهرنجاتی، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
 3. اشتراوس، لئو (1383). فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 4. الوانی، سید‌مهدی و نصراله میرشفیعی (1369). مدیریت تولید، چاپ اول، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 5. برکووتیز، مورتون و پرسی سی باک (1377). «امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم.
 6. تاجیک، محمدرضا (1381). مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی، جلد اول، تهران، انتشارات ریاست جمهوری.
 7. داوری، علی و آرش رضازاده (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 8. دلاور، علی (1382). روش‌های تحقیق در روان‏شناسی و علوم تربیتی، چاپ اول، تهران، دانشگاه پیام نور.
 9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1388). مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سیدغلامرضا خسروی حسینی، تهران، نشر مرتضوی.
 10. رضائیان، علی (1385). اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
 11. رضوی‌نژاد، سید‌امین و جواد رزاقی (1397). «مدل مطلوب اجرا و ارزیابی در سیاستگذاری امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، سال نهم، ش 29.
 12. ره پیک، سیامک (1387). تهدیدات قدرت ملی شاخص‌ها و ابعاد، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 13. سرمد، زهره، الهه حجازی (1384). روش‌های تحقق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
 14. شافریتز، جی.ام. و کریستوفر پی. بریک (1390). سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 15. عبداله خانی، علی (1383). نظریه‌های امنیت، جلد اول، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران.
 16. لوتانز، فرد (1375). رفتار سازمانی، ترجمه غلامعلی سرمد، چاپ دوم، تهران، مؤسسه بانکداری ایران.
 17. ماندل، رابرت (1377). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 18. مشبکی، اصغر (1385). مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات ترمه.
 19. معین، محمد (1353). فرهنگ لغات معین، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 20. ملک‌محمدی، حمیدرضا (1384). «رویکردی تلفیقی در اجرا و ارزیابی سیاست‌ها»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 67.
 21. مورهد، گری گوری و ریگی گریفین (1385). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات مروارید.
 22. یزدانی، عنایت‌اله و محمد خدابنده (1390). «امنیت در عصر پسامدرن: بررسی تحولات رهیافت‌های سیاسی و بین‌الملل»، مجله رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 25.
 23. گولد، جولیوس و ویلیام کولب (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازکیا و همکاران، تهران، انتشارات مازیار.
 24. ‌مکین‌لا، رابرت و ریچارد لیتل (1380). امنیت جهانی رویکردها و نظریه‌ها، ترجمه اصغر افتخاری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 25. Anderson, J. (1990). Public Policy-making: An Introduction, Boston, Houghton Mifflin.
 26. Chin, W. W. (1998). "The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling", Modern Methods for Business Research, 295(2).
 27. Dye, T. (1992).Understanding Public Policy, NY, Prentice Hall. 
 28. Etzioi, A. (1961). A Comparative Analysis of Compiex Organizations Praegar Press, New Yourk.
 29. Hirshman, A. O. (1970). Exit, Voice, Loyalty, Harvard University, Press, Cambridge, Mass.
 30. Karacasulu, Nilüfer and Elif Uzgören (2007). Explaining Social Constructivist Contributions to Security Studies, at the METU Conference on International Relations, June 14-15, 2006.
 31. Lasswell, H. D. and D. Lerner (1959). The Policy Science, Stanford: Stanford University Press.
 32. Nutley, S. and J. Weeb (2000). Evidence and Policy Process, in Davis HTO etal. (2000). What Works? Evidence-based Policy and Practice in Public Service, Bristal, Policy Press.
 33. Peters, B. G. (2004). American Public Policy: Promise and Performance (7 Ed.), New Yourk, CQ.
 34. Tenenhaus, M., V. E. Vinizi, Y. M. Cgatelin and C. Lauro (2005). "PLS path Modeling", Computational Statistics and Data Analysis, 48 (1).
 35. Wetzels, M., G. Odekkerken-schroder and C. Van Oppen (2009). "Using Pls Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration", MIS Quarterly, 33(1).