تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های حمایت کننده از پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها، سازمان‌ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت‌های پژوهش و فناوری شکل می‌گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه‌های پژوهش و فناوری در این سازمان‌ها منجر به ناکارآمدی فعالیت‌های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان‌های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است.
روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت‌های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه‌های ایده پردازی، پژوهشی، توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم‌بندی شد. سپس انواع ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه‌ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه‌گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی‌های مدل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Research and Technology Management Model in Supportive Organizations of Research and Technology; Case Study

نویسنده [English]

 • reza bandarian
Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute or Petroleum Industr
چکیده [English]

Research and technology often requires support and in this regard, in many countries, organizations or institutions have been formed to financial and non-financial support for research and technology activities. The lack of a comprehensive and integrated approach to direct research and technology projects in these organizations has resulted in the ineffectiveness of activities undertaken in support of research and technology. The aim of this paper is to explain the strategic research and technology management in one of these organizations by providing a detailed model of the evolution stages of research and technology achievements in order to provide the context for implementation of the strategic research and technology management in the studied organization.
The research method used is "Extended case study" and in line with the implementation of the research, the scope of activities supported by the organization based on the idea to market process have been divided to four areas, including ideation, research, technology development and commercialization. Then types of inputs and outputs of each stage were determined. The supportive practices of the supporting organization of research and technology in these areas were defined and how to share benefits and ownership of achievements was determined. Finally, conclusions and implication about the characteristics of the model presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic research and technology management
 • evolutionary path of research and technology
 • supportive organization of research and technology
 1. بندریان، رضا، داوود کریمی دستجردی و احمد جعفرنژاد (1391). «الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته»، سیاست علم و فناوری، 4 (3).
 2. درخشان، مسعود و عاطفه تکلیف (1394). «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، ش 14.
 3. Ahuja, G., C. Lampert and V. Tandon (2008). "Moving Beyond Schumpeter: Management Research on the Determinants of Technological Innovation", The Academy of Management Annals, 2(1).
 4. Baker, N. R. and D. J. Sweeney (1978). "Toward a Conceptual Framework of the Process of Organized Innovation Technological Within the Firm", Research Policy, 7(2).
 5. Burawoy, M. (1998). "The Extended Case Method", Sociological Theory, 16 (10).
 6. Campbell, E. G. (2009). "The Future of Research Funding in Academic Medicine", The New England Journal of Medicine, 360.
 7. _______. (2002). "The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences", Strategic Management Journal, 23(12).
 8. Danneels, E. (2007). "The Process of Technological Competence Leveraging", Strategic Management Journal, 28(5).
 9. Datta, A., D. Mukherjee and L. Jessup (2015). "Understanding Commercialization of Technological Innovation: Taking Stock and Moving Forward", R and D Management, 45(3).
 10. Eisenhardt, K. M. (2016). "Building Theories from Case Study Research", Academy of Management Review, 14(4).
 11. Federoff, H. J. and E. R. Rubin (2010). "A new Research and Development Policy Framework for the Biomedical Research Enterprise", Journal of the American Medical Association, 304.
 12. Feldman, P. M. and A. Graddy-Reed (2013). "Accelerating Commercialization: A new Model of Strategic Foundation Funding", The Journal of Technology Transfer, 39(4).
 13. Fletcher, E. (2015). "Interpreting Qualitative Data", International Journal of Research and Method in Education,38(4).
 14. Gorman, M. (2011). Doing Science, Technology and Society in the National Science Foundation: Commentary on: "Engaged, Embedded, Enjoined: Science and Technology Studies in the National Science Foundation", Science and Engineering Ethics, 17(4).
 15. Gudkova, S. (2017). Interviewing in       Qualitative Research, Springer International Publishing.
 16. Hu, M., K. Schultz, J. Sheu and D. Tschopp (2007). The Innovation Gap in Pharmaceutical Drug Discovery and new Models for R&D Success, Kellogg School of Management, http://www.kellogg.northwestern.edu/biotech/faculty/articles/newrdmodel.pdf
 17. Katzenmeyer, C. and F. Lawrenz (2006). "National Sscience Foundation Perspectives on the Nature of Stem Program Evaluation", New Directions for Evaluation, 109.
 18. Lee, M. and K. Om (1994). "A Conceptual Framework of Technological Innovation Management", Technovation, 14(1).
 19. MacMillan, D. (2011). "National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES)", Reference Reviews, 25(6).
 20. NASEM (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) (2015). SBIR at the National Science Foundation, Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18944.
 21. Ridder, A. K. (2011). "Sensing and Seizing Open Innovation: a Capability-based Approach", Dime-Druid Academy Winter Conference, Comwell Rebild Bakker, Alborg, Denmark.
 22. Riege, A. M. (2003). "Validity and Reliability Tests in Case Study Research: a Literature Review with "Hands-on" Applications for Each Research Phase", Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2).
 23. Shapiro, D. and J. Euchner (2016). "Democratizing Innovation", Research Technology Management, 59(2).
 24. Shepherd, D. and R. Suddaby (2017). "Theory Building a Review and Integration", Journal of Management, 43(1).