بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گروه اقتصاد نظری دانشکده تهران خ کارگر شمالی - روبروی بیمارستان شریعتی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بین رشته ای دانشگاه تهران اقتصاد پولی و مالی/ اقتصاد نوآوری، فنآوری و آموزش/ مدل سازی اقتصادی و مدل های

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در برخی کشورهای در حال توسعه، تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت‌ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم، نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی‌ریزی سیاست‌های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می‌کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده‌های تورم، نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره‌ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم‌یافته مدلسازی شده‌است. نتایج حاکی از وجود رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است، به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش‌ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم‌زدایی را کاهش می‌دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها می‌شود و نسبت فداکاری را بزرگ‌تر می‌کند. لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران سیاست‌های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی‌ها دنبال نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of inflationary uncertainties on sacrifice ratio in developing countries

نویسندگان [English]

 • mohsen mehrara 1
 • sajad barkhordari 2
 • mohsen behzadi soufiani 3
1 economics faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
2 economics faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
3 university of tehran
چکیده [English]

Inflation is a continuous and unavoidable problem in some developing countries. Disinflationary policies or controlling inflation leads to real costs for economy. Estimation of the costs of disinflation policy is usually done using the sacrifice ratio (SR) coefficient. This study examines the impact of inflationary uncertainty on sacrifice ratio in 31 developing countries, by average of inflation, inflationary uncertainties, openness rate for 31 countries in 1981-2015. By use of GARCH model we get Access to Inflationary uncertainties time series. Results showed there is direct relation between inflation and SR, also there is positive relation between inflationary uncertainties and SR. openness rate of economic can’t explain any effects on SR. biases and inflationary uncertainties decrease the speed of disinflationary policies and makes the SR much bigger. Because of the importance of SR, it is good to decrease inflation with the least real costs by controlling liquidity and inflationary expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sacrifice ratio
 • Averaged data
 • linear model
 • inflationary uncertainties
 • developing countries
 1. اصغری قرا، احسان (1392). «بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 2. التجایی، ابراهیم و خدیجه ریاحی (1391). «عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‌زدایی در کشورهای در حال‏ توسعه»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 24.
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395). بانک اطلاعات سری زمانی.                      www.cbi.ir
 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1386). تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران.
 5. تشکینی، احمد (1385). «آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‌کند؟»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 73.  
 6. ریاحی، خدیجه (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر نسبت فداکاری در ایران و برخی از کشور‌های در حال توسعه»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 7.  فرزین وش، اسداله و فرهاد علی‌نژاد مهربانی (1386). «محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران)»، فصلنامه نامه مفید، ش 63.
 8. محنت‌فر، یوسف و سیده وجیهه میکائیلی (1392). «ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران»، سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، ش 3.
 9. نجارزاده، رضا، بهرام سحابی و سیروس سلیمانی (1392). «بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت: کاربردی از مدل‌های فضا ـ حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 54.
 10. Akerlof, G. A. and J. L. Yellen (1987). "Rational Models of Irrational Behavior", American Economic Review, Vol. 77, No. 2.
 11. Ball, L. (1994). "What Determines the Sacrifice Ratio?", In Monetary Policy, The University of Chicago Press. A Chapter in Monetary Policy, from National Bureau of Economic Reseach, Inc.
 12. _____ (1995). "Disinflation with Imperfect Credibility", Journal of Monetary Economics, Vol. 35, Issue 1.
 13. Ball, L., N. G. Mankiw and D. Romer (1988). The New Keynesian Economics and the Output–Inflation Trade-off, Brookings Papers on Economic Activity.
 14. Ball, L. and D. Romer (1990). "Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money", Review of Economic Studies, Vol. 57.
 15. Bernanke, B. S., T. Laubach, F. S. Mishkin and A. S. Posen (1999). Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton: Princeton University Press.
 16. Bruno, Michael and Jeffrey D. Sachs (1985). Economics of Worldwide Stagflation, Harward Publication.
 17. Cecchetti, Stephen and Robert Rich (2001). "Structural Estimates of the U.S. Sacrifice Ratio", Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 19, Issue.4.
 18. Daniels, J. P., F. Nourzad and D. D. VanHoose (2005). "Openness, Central Bank Independence, and the Sacrifice Ratio", Journal of Money, Credit and Banking, the Ohio State University Press, Vol. 37, No. 2.
 19. Debelle, G. and S. Fischer (1994). "How Independent Should a Central Bank Be?", Conference Series; Federal Reserve Bank of Boston, Vol. 38.
 20. Defina, Robert H. (1991). "Does Inflation Depress the Stock Market?", Business Review, Issue Nov.3-12.
 21. Fisher, A. (1996). "Central Bank Independence and Sacrifice Ratios", Open Economies Review, Vol. 7.
 22. Friedman, M. (1970). "The Counter-Revolution in Monetary Theory", IS Occasional Paper No. 33, London, Institute of Economic Affairs.
 23. _______ (1997)."Nobel Lecture: Inflation and Unemployment," Journal of Political Economy, Vol. 85.
 24. Golob, J. E. (1993). "Inflation, Inflation Uncertainty and Relative Price Variability; A Survey", Research Working Paper 15- 93 , Federal Reserve Bank of Kansas City.
 25. Gordon, R. J., R. Stephen and F. Modigliani (1982). The Output Cost of Disinflation in Traditional and Vector Autoregressive Models, Brookings Papers on Economic Activity 1.
 26. Gordon, R. J. (1990). "What Is New-Keynesian Economics?", Journal of Economic Literature, Vol. 28, No. 3.
 27. Grubb, D., R. Jackman and R. Layard (1983). "Wage Rigidity and Unemployment in OECD Countries", European Economic Review, Vol. 21.
 28. International Monetary Fund (2012). World Economic Outlook Database October.
 29. Jordan, T. (1997). "Disinflation Costs, Accelerating Inflation Gains, and Central Bank Independence," Weltwirtschaftliches Archive /Review of World Economics, Vol. 133.
 30. King, M. (2004). "The Institutions of Monetary Policy", American Economic Review, Vol. 94, No. 2.
 31. Leitemo, Kai and Ole Bjorn Roste (2003). "Measuring the Sacrifice Ratio, Some International Evidence", Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization, Vol. 21.
 32. Lucas, R. (1972). "Expectations and the Neutrality of Money", Journal of Economic Theory, Vol. 4.
 33. Mankiw, N. G. (1992). "The Reincarnation of Keynesian Economics", European Economic Review, Vol. 36 (2-3).
 34. Okun, A. (1978). "Efficient Disinflationary Policies", American Economic Review, Vol. 68.
 35. Romer, David (1993). "Openness and Inflation: Theory and Evidence", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 4.
 36. Sargent, T. J. (1983). Stopping Moderate Inflations: The Methods of Poincare and Thatcher, Working Papers 1, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
 37. Sargent, T. J. and N. Wallace (1975). "Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule", Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 2.
 38. Taylor, J. (1979). "Staggered Wage Setting in a Macro Model", American Economic Review, Vol. 69.
 39. ______ (1993). "Discretion Versus Policy Rules in Practice", Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, Amsterdam: North-Holland, Vol. 39.
 40. Temple, J. (2002). "Openness, Inflation, and the Phillips curve: a puzzle", Journal of Money, Credit, and Banking, 34(2).
 41. Walsh, C. (1995). "Optimal Contracts for Central Bankers", American Economic Review, No. 85(1).