ارزیابی مقایسه‌ای ‌محیط کسب‌و‌کار استان مرکزی با محیط کسب‌وکار استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مطالعات اقتصادی/اداره کل امور اقتصادی و دارایی/استان مرکزی/اراک/ایران

2 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی/استان مرکزی/ اراک

3 دانشگاه پیام نور اراک

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است که مهم‌ترین پیش‌شرط آن، وجود ثبات، آرامش و به‌عبارت‌دیگر محیط کسب‌و‌کار مناسب است؛ به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند. در این پژوهش به تحلیل و آسیب‌شناسی محیط کسب‌و‌کار ایران و مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از 21 دوره پایش‌های ملی محیط کسب‌و‌کار استان‌های کشور با استان مرکزی، طی دوره فصلی بهار 1390‌ ـ بهار 1395 پرداخته شده است. با بررسی داده‌های محیط کسب‌و‌کار کشور و تحلیل نتایج حاصل از پایش پرسشنامه‌های اخذ شده از فعالان کسب‌و‌کار، در دو حوزه نهادی و اقتصادی مشخص شد از‌نظر ایشان و در چارچوب نظریه کارآفرینی شین، عمده استان‌ها از مؤلفه‌های محیط مالی مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها برخوردار نیستند و حمایت‌های مالی حاکمیت و دولت از بنگاه‌های کسب‌و‌کار توزیع مناسبی در سطح استان‌های کشور ندارد. درخصوص استان مرکزی، به‌‌رغم قرارگیری در طبقه استان‌های با محیط کسب‌و‌کار مناسب و بهبود چشمگیر؛ نتایج کشوری در فصول اخیر نشان از مؤلفه‌های بازدارنده رونق کسب‌وکار در این استان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Business Environment of Markazi Province and those of Other Provinces in Iran

نویسندگان [English]

  • reza khaki 1
  • hasan mirzakhani 2
  • hadi ghafari 3
1 Masters sience ministry of economic affairs and finance markazi province/arak/iran
2 ministry of economic affairs and finance markazi province
3 Associate Professor University of payam noor/province markazi/arak
چکیده [English]

Economic growth and development is one of the most important goals in any human society. To this aim, creating and developing economic activities is necessarily required and the most important precondition for economic actors to play their roles is stability and balance, that is, favorable business environment in the country; so that investors can be able to predict the outcome of their production, distribution, and investment through long-term calculations. The present study was conducted aiming at analysis and pathological investigation of business environment in Iran and comparing the results of 21 periods of national business environment surveys of the country with those of Markazi Province during the time period from March 21, 2011 to March 20, 2016. Studying the country’s business environment and the extent to which the government supports business enterprises, it was revealed that business enterprises in the majority of the country’s provinces do not enjoy suitable financial environment for activity both from the point of view of these business actors and according to Shane’s General Theory of Entrepreneurship. Analyzing the results of the surveys and questionnaires filled out by business actors from all over the country during the mentioned period, it was shown that despite the position of Markazi Province in the category of provinces with a suitable business environment and remarkable improvement of business environment of this province in the recent years, the country results are the case in this province as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment
  • Markazi Province
  • Iran
  • Financial Environment
1. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران (1393). بررسی و رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان‌های کشور در سال 1390، معاونت بررسی‌های اقتصادی.
2. احمدی، علی‌محمد، مهدی یوسفی و سمیه فضائلی (1389). «بررسی و تحلیل تغییرات شاخص تورم در بخش عمومی و بخش سلامت کشور ایران»، پژوهش‌های اقتصادی، ش 1.
3. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی (سال‌های مختلف)، خزانه معین.
4. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی (1395). «نمایار ماهانه (شاخص‌های کلیدی اقتصاد استان مرکزی)». اراک، معاونت اقتصادی.
5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395). «گزارشات آمارهای استانی»، تهران، اداره اطلاعات بانکی.
6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395). «گزارشات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، تهران، اداره آمار اقتصادی.
7. بهبودی، داود و سیاب ممی‌پور (1392). «محیط کسب‌و‌کار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار (بررسی موردی استان آذربایجان شرقی)»، اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار، مشهد.
8. جانی، سیاوش و محمد ندیری (1392). «تحلیل رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نهادی (فضای کسب‌و‌کار و حکمرانی خوب)»، همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، تهران.
9. داوری، علی (1392). «آسیب‌شناسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) و محیط کسب‌و‌کار: مقایسه تطبیقی نتایج شاخص GCI و دیدگاه کارشناسان وزارتخانه‌های منتخب»، همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، تهران.
10. شهبازی غیاثی، موسی (1392). «تحلیل و بررسی نتایج پایش محیط کسب‌و‌کار ایران: رتبه‌بندی مؤلفه‌ها به روش AHP»، همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، تهران.
11. عظیمی، سید‌رضا و همکاران (1393). «مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران 14 آبان 1392»، تهران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1.
12. غفارپور، داود، عباس نوری و احمدرضا ثامنی (1393). «بررسی وضعیت و پایش محیط کسب‌و‌کار استان مرکزی و راهکارهای بهبود آن با تأکید بر شاخص‌های بانک جهانی»، اراک، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی.
13. قزل ایاغ، محمد و محمد بهروزی (1394). «ارزیابی شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار استان خراسان جنوبی با استفاده از منطق فازی براساس الگوی تلفیقی محیط کسب‌و‌کار UNIDO و شاخص‌های بانک جهانی»، دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار، تهران.
14. محمدزاده، اعظم، محمدنبی شهیکی‌تاش و محمد اکبری (1396). «تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌های ایران»، مجلس و راهبرد، 24، 89.
15. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395 الف). «گزارش‌های پایش محیط کسب‌و‌کار»، گروه مطالعات کسب‌و‌کار.
16. _____ (1395 ب). «گزارش‌های بررسی لایحه بودجه کل کشور (تحلیلی بر مصارف بودجه عمومی)»، دفتر مطالعات اقتصادی، گروه مطالعات برنامه و بودجه، تهران.
17. _____ (1395-1390). «گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار استان».
18. موسوی خطاط، محمد و علی خلیلی (1394). «نگاهی بر وضعیت موجود بیمه‌های اجتماعی و سلامت کشور و احکام برنامه‌های توسعه در این خصوص»، دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
19. میدری، احمد (1392). «علل ایستایی رتبه ایران در شاخص‌های انجام کسب‌و‌کار و راهکارهای بهبود آن»، همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، تهران.
20. نوری، عباس و همکاران (1395). «تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 1393»، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، اراک.
21. Hamplová, E. (2011). "Business Conditions in the CR from the Evaluation of the World Bank", In Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part I.
22. Hamplová, Eva and Kateřina Provazníková (2013). "Assessment of the Business Environment Competitiveness in the Czech Republic and EU’, 2nd World Conference On Business, Economics And Management-WCBEM.
26. Ibrahim Haidar, Jamal (2012). "The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth", Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 26(3).
27. Nystrom, K. (2010). "Business Regulation and Red Tape in the Enterpreneurial Economy", CESIS and the Division of Economics, KTH and the Ratio Institute, Stockholm.
28. Shane S. A. (2003). "General Theory of Entrepreneurship: The Individual-opportunity Nexus", Edward Elgar Publishing.