تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

در دهه‌های اخیر، تروریسم به‌طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب‌و‌کار و ریسک فعالیت شرکت‌ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سؤال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل‌گیری تروریسم چیست؟ و 2. تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می‌تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تأثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب‌و‌کار پرداخته است.
         تحقیق حاضر از نقطه‌نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه‌ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تأثیر تروریسم بر محیط سرمایه‌گذاری و به‌طورکلی محیط کسب‌و‌کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت‌های تروریستی منطقه به‌ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Regional Terrorism Formation and its Impact on the Business Environment in Iran

نویسندگان [English]

  • H P 1
  • Bahman Khodapanah 2
1 P
2 M.A.
چکیده [English]

In recent decades, terrorism increasingly has made business environment more insecure, and thus policy makers faced with two key questions: First, what are the economic forces for the emergence of terrorism? Second, how terrorism does influence business environment? We focus on MENA countries. According to literature, global trade and foreign investments need to raise and maintain the economic security. In some countries, terrorism can increase political risks and lead to isolation of these countries in the world. Present study tries to explore about terrorism originated in economic causes and its relationship with business environment in MENA countries. This research is an applied research according to its nature and its method of data collection is a descriptive study. In First section, we assess terrorism around the world and MENA. In second section, we study the effects of terrorism on business environment. Our results suggest that regional terrorism in the recent decade has had significant negative impact on indicators such as country risk level, investment and foreign trade in MENA region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Business Environment
  • Economic Security
  • Middle East Region
  • Iran
1. پورسید، بهزاد (1382). «امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.
2. تمدن، محمدحسین و مسعود درخشان (1382). «نکاتی چند درباره امنیت اقتصادی و راه‌های تأمین آن»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.
3. سازمان توسعه تجارت (1394). آمار بازارهای هدف صادراتی بازه زمانی 1393-1387، تهران، نمایه آماری سازمان توسعه تجارت.
4. سیف، اله‌مراد (1389). «مفهوم‌شناسی امنیت اقتصادی»، فصلنامه آفاق امنیت، 3(9).
5. Abadie, A. and J. Gandeazabal (2003). "The Economic Costs of Conflicts: A Case Study of the Basque Country", American Economic Review 93.
6. Abadie, A. and J. Gardeazabal (2008). "Terrorism and the World Economy", European Economic Review, 52(1).
7. Aon (2015). Terrorism & Political Violence Risk Map,Risk Avisory.
8. Bandyopadhyay, S., T. Sandler and J. Younas (2011). "Foreign Direct Investment, Aid, and Terrorism: An Analysis of Developing Countries", Federal Reserve Bank of St. Louis. http://research.stlouisfed.org/wp/2011 /2011-004.pdf.
9. Brisard, J. and D. Martinez (2014). Islamic State: The Economy-based Terrorist Funding, Thomson Reuters.
10. Center for the Analysis of Terrorism (2016). ISIS Financing, https://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-financing-2015-report.pdf.
11. Chenoweth, E. (2013). "Terrorism and Democracy", Annual Review of Political Science, 16.
12. Collins, A. (2016). Contemporary Security Studies‏, Oxford, Oxford University Press.
13. Czinkota, M., G. Knight and P. Liesch (2004). "Terrorism and International Business: Conceptual Foundations. Terrorism and the International Business Environment", The Security-business Nexus.
14. Drakos, K. and A. M. Kutan (2003). Regional Effects of Terrorism on Tourism in Three Mediterranean Countries, J Confl Resoult 47 (5).
15. Edobor, F. O. (2014). "The Impact of Terrorism and Violence on Enterpreneurs in Nigeria", Reaserch Papers on Knowledge, Innovation and Enterprise.
16. Enders W., A. Sachsida and T. Sandler (2006). "The impact of Transnational Terrorism on US Foreign Direct Investment", Polit Res Q 59(4).
17. Fabricius, M. (1998). The Impact of Economic Security on Bank Deposits and Investment, IMF, WP/98/98.
18. Gaibulloev, K., T. Sandler and C. Santifort (2012). "Assessing the Evolving Threat of Terrorism", Global Policy, 3(2).
19. Global Terrorism Index (2015). "Measuring And Understanding The Impact of Terrorism", Instituted for Economics and Pwace, available: http://economicsandpeace.org/ wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf.
20. _____ (2013). "Measuring And Understanding The Impact of Terrorism", Instituted for Economics and Pwace, available: http://economicsandpeace.org/ wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf.
21. _____ (2012). "Measuring And Understanding The Impact of Terrorism", Instituted for Economics and Pwace, available: http://economicsandpeace.org/ wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf.
22. Hashim, A. (2015). Policy Report The Impact of the Islamic State in Asia, Singapore, Military Studies Programme, Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU).
23. Johnston , R. and O. Nedelescu (2005). "The Impact of Terrorism on Financial Markets", Working Paper, International Monetary Fund.
24. Kinyanjui, S. (2014). "The Impact of Terrorism on Foreign Direct Investment in Kenya", International Journal of Business Administration, (5), 3.
25. Knomea (2016). World Data Atlas, Retrieved from http://knoema.com/atlas.
26. Larbonia, M. and R. Pate (2009). "The Impact of Terrorism on Business", Journal of Global Business Issues, (3)1.
27. Merolla, J. and E. Zechmeister (2013). "Evaluating Political Leaders in Times of Terror and Economic Threat: The Conditioning Influence of Politician Partisanship", The Journal of Politics, 75(03).
28. Ozer, A. (2016). Terrorism in the World, Journal Socialomics, 5(140).
29. Petranick, M. (2015). On Isis, The Reality of the 21st Century Battlefield.
30. Poirson, H. (1998). "Economic Security, Private Investment and Growth in Developing Countries", IMF, WP/98/4.
31. Porter, M., G. White and L. Mazerolle (2012). Innovative Methods for Terrorism and Counterterrorism Data, In Evidence-based Counterterrorism Policy (pp. 91-112), New York, Springer.
32. Rasheed, H. and M. Tahir (2012). "FDI and Terrorism: Co-integration & Granger Causality", International Affairs and Global Strategy, 4(0).
33. Richards, A., P. Fussey and A. Silke (2012). Chapter 1-Towards an Understanding of Terrorism and the Olympics: Chapter Taken from Terrorism and the Olympics ISBN: 978-0-203-83522-7, Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games, 1(41).‏
34. Sageman, M. (2014). "The Stagnation in Terrorism Research", Terrorism and Political Violence, 26(4).
35. Schwab, K. (ed.) (2009). The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum.‏
36. Suder (2004). Terrorism and the International Business Environment The Security–Business Nexus, Cheltenham, UK Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
37. Tausch, A. (2013). Global Terrorism and World Political Cycles1, Globalistics and Globalization Studies: Theories: Research and Teaching, 191.
38. Tversky, A. and D. Kahneman (1974). "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases", Science, 185.
39. US Department of State (2002). Patterns of Global Terrorism, Available at: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2002.
40. Walter, E., A. Sachsida and T. Sandler (2006). "The Impact of Transnational Terrorism on U.S. Foreign Direct Investment", Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 4.
41. Walter, S. and T. Sandler (1996). "Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and Greece", Kyklos, Vol. 49, No. 3.
42. White, G., M. Porter and L. Mazerolle (2013). "Terrorism Risk, Resilience and Volatility: A Comparison of Terrorism Patterns in Three Southeast Asian Countries", Journal of Quantitative Criminology, 29(2).
43. World Economic Forum (2015). Global Compettitivness Report, Available at: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015_2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.
44. Worrell, M. (2012). Terror: Social, Political and Economic Perspectives, Routledge.