میزان توجه به گروه‌های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

مسئله اساسی این پژوهش، میزان توجه کاندیداهای منفرد، ائتلاف‌ها و تشکل‌های سیاسی، و منتخبان مردم به گروه‌های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران است. جمعیت آماری پژوهش، همه کاندیداها و ائتلاف‌های شرکت‌کننده در انتخابات در شهر تهران بوده که به تبلیغ پرداخته‌اند. از میان این جمعیت، اقلام تبلیغاتی 391 کاندیدا و 23 ائتلاف به شکل غیرتصادفی و برمبنای در دسترس بودن ابزار تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی کاندیداها و ائتلاف‌ها گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی با عطف نظر به گروه‌های در معرض طرد مورد بررسی قرار گرفت. از میان 10 گروه عمده در معرض طرد اجتماعی، بیشترین توجه کاندیداها به دو گروه جوانان و بیکاران بوده است و پس از آن، به‌ترتیب، فقرا، زنان، بیماران، سالخوردگان، کودکان و معلولان. دو گروه، اقلیت‌های قومی و دینی و بی‌سوادان، ازسوی هیچ‌کدام از کاندیداها و ائتلاف‌ها مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. در بین 30 نماینده منتخب مردم تهران نیز دو نفر در تبلیغات خود از جوانان و بیکاران یاد کرده‌اند. به‌این‌ترتیب گروه‌های در معرض طرد اجتماعی، در عرصه تبلیغات انتخابات مجلس نیز با طرد مواجه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Target Groups (Subject to Social Exclusion) in Tenth Parliament Election Campaign in Tehran

نویسنده [English]

  • Mehdi Ebrahimi
University of Tehran
چکیده [English]

The main question of this research is how individual candidates, political coalitions and the elected persons concerned with the target groups in their campaigns in Tenth Parliament Election in Tehran? A sample of campaign items of candidates, political parties and groups including 391 individual candidates and 23 parties and groups is studied. Content analysis is elected for analyzing the data. In this research, 10 groups identified as main groups subject to social exclusion: the religious and ethnic minorities, illiterate people, young people, unemployed people, poor, patients, elderly people, women, children and disabled people. The findings show the main concern of candidates was with young people and unemployed people, and then, with poor, women, patients, elderly people, children and disabled people. The religious and ethnic minorities, and illiterate people never mentioned in election campaigns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Exclusion
  • Groups Subject to Exclusion
  • Elections
  • Election Campaigns
  • Tehran
1. ابراهیمی، مهدی (1389). «بازاندیشی سیاست اجتماعی (بررسی کتاب اصلاح سیاست اجتماعی نوشته آریان دوهان)»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره یازدهم، ش 2.
2. _____ (1392). تحلیل محتوا، در «روش‌های پیشرفته تحقیق»، گردآوری رضا خاشعی و علیرضا صادقی، تهران، مرکز نظارت و ارزیابی صداوسیما.
3. _____ (1394). «فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی: روندشناسی تحول مفاهیم در بررسی فقر و محرومیت»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، ش 45.
4. ازکیا، مصطفی و مصطفی دربان آستانه (1382). روش‌های کاربردی تحقیق، تهران، کیهان.
5. اعظم‌آزاده، منصوره و مریم تافته (1394). «منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، ش 50.
6. اعظم‌آزاده، منصوره و افسانه خواجه صالحانی (1395). «تشخص محله و احساس طرد اجتماعی (مطالعه موردی شهر پاکدشت)»، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 59.
7. اعظم‌آزاده، منصوره و مرضیه مشتاقیان (1394). «دشواری‌های بازگشت به مبدأ مهاجرت: جدایی فرهنگی، طرد و بهزیستی»، دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، ش 1.
8. باستانی، سوسن، فاطمه رهنمای و مریم قاضی‌نژاد (1392). «طرد اجتماعی (مطالعه موردی: طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، ش 4.
9. بلالی، اسماعیل (1389). «طرد اجتماعی اقوام در آینه آمار: بررسی بودجه‌های استان‌های ترک‌نشین و کردنشین»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش 10.
10. بلیک‌مور، کن (1385). مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
11. بیگدلی، ایمان‌الله، پرویز صباحی و سعید اعظمی (1393). «تحلیل شناختی ـ اجتماعی پیام‌های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب»، دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال سوم، ش 1.
12. پروین، ستار و ایوب اسلامیان (1393). «تجربه زیسته زنان مبتلا به ویروس اچ. آی. وی. از روابط اجتماعی»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره دوازدهم، ش 2.
13. پناهی، محمدحسین (1380). «بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در تهران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 12-11.
14. تاج مزینانی، علی‌اکبر و فاطمه خرم‌آبادی (1395). «بررسی مقایسه‌ای زنان و مردان جوان شهرستان نهاوند در ارتباط با میزان و ابعاد (عینی ـ ذهنی) طرد اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، سال دهم، ش 33.
15. تاج مزینانی، علی‌اکبر و مهدیه لاریجانی (1394). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، ش 59.
16. جعفری هرندی، رضا، احمدرضا نصر و ابراهیم میرشاه‌جعفری (1387). «تحلیل محتوا: روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال چهاردهم، ش 55.
17. حسینی، حسن و فاطمه صفری (1387). «معلولیت، فقر و طرد اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 31.
18. خلوتی، ملیحه، ایوب نافعی و لیلا استادهاشمی (1393). «حوزه‌های طرد اجتماعی سالمندان»، ماهنامه علوم پزشکی کرمانشاه، ش 85.
19. دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.
20. دلاوری، ابوالفضل (1388). «زمینه‌های اجتماعی ناپایداری احزاب سیاسی در ایران»، فصلنامه نقد و نظر، ش 7.
21. راغفر، حسین (1384). «فقر و ساختار قدرت در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 17.
22. ربانی خوراسگانی، علی و محمد میرزایی (1394). «تحلیل تقابل گفتمانی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری»، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌و‌ششم، ش 60.
23. رحمتی، فاطمه، شمس‌الدین نیکنامی، فرخنده امین شکروی و علی راوری (1391). «تجربیات بیماران مبتلا به اچ. آی. وی. از ننگ اجتماعی»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال اول، ش 2.
24. رحیم‌سلمانی، آرزو (1391). «مروری بر روش تحلیل محتوا»، مجله آینه پژوهش، سال بیست‌وسوم، ش 5 و 6.
25. رضوانی، روح‌الله (1389). «تحلیل محتوا»، مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، ش 3.
26. زارع شاه‌آبادی، اکبر و مستانه بلگوریان (1392). «بررسی رابطه طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، ش 2.
27. زرین کفشیان، غلامرضا (1395 الف). «طرد اجتماعی معلولین در ایران»، ماهنامه پیک توانا، سال هفتم، ش 63.
28. _____ (1395 ب). «بررسی وضعیت طرد اجتماعی معلولین: مطالعه موردی معلولین جسمی و حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوازدهم، ش 43.
29. ساروخانی، باقر (1382). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (اصول و مبانی)،‌ جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
30. سیدان، فریبا و بهار ضمیران (1387). «بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان»، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال اول، ش 2.
31. صادقی جقه، سعید (1394). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هجدهم، ش 3.
32. صادقیان، لیلا (1392). «بررسی رابطه بین امنیت و طرد اجتماعی در زنان شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء.
33. صفری شالی، رضا (1394). «بررسی رفتار رأی‌دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هجدهم، ش 3.
34. طالب، مهدی، حسین ایمانی جاجرمی، احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی (1390). «رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران»، مجله مطالعات جامعه‌شناختی، ش 18.
35. طالب، مهدی، احمد فیروزآبادی، حسین ایمانی جاجرمی و علیرضا صادقی (1387). «بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، ش 1 و 2.
36. طالب، مهدی، سامان یوسف‌وند و علی یوسف‌وند (1392). «تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد ازمنظر رویکردهای توسعه‌محور»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 60.
37. طاهری، محبوبه و پرویز اجلالی (1392). «مطالعه میدانی و بررسی جامعه‌شناختی «تُرک‌محله» ساری»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش 29.
38. غفاری، غلامرضا (1394). «فقر آموزشی: آغازگر و مبنای طرد اجتماعی»، روزنامه شرق، ش 2405.
39. غفاری، غلامرضا و رضا امیدی (1389). «چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازه مطرودیت اجتماعی»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش 4.
40. _____ (1390). «گذار از دستگاه مفهومی فقر به سازه راند‌ه‌شدگی اجتماعی»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 285.
41. غفاری، غلامرضا و محمدباقر تاج‌الدین (1384). «شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 17.
42. فرضی‌زاده، زهرا (1393). «طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد»، مجله توسعه روستایی، ش 10.
43. فیتزپتریک، تونی (1383). نظریه رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
44. _____ (1385). نظریه‌های رفاه جدید، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
45. فیروزآبادی، احمد و علیرضا صادقی (1389الف). «وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، ش 1.
46. _____ (1389ب). «مطالعه ابعاد طرد اجتماعی زنان روستایی سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره هشتم، ش 2.
47. _____ (1392). طرد اجتماعی: رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
48. قاضی‌نژاد، مریم (1392). «طرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و شاخص‌ها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 19.
49. گیدنز، آنتونی (1386). راه سوم: بازسازی سوسیال دمکراسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات شیرازه.
50. محسنی تبریزی، علیرضا و غلامرضا زرین کفشیان (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی معلولان»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال ششم، ش 2.
51. مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی (1394). «گزارش طرح پژوهشی طرد اجتماعی جوانان و عوامل زمینه‌ساز آن در ایران»، وزارت ورزش و جوانان.
52. مستقیمی، آمنه (1389). «مروری بر تحلیل محتوا و کاربردهای آن»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 27.
53. معروفی، یحیی و محمدرضا یوسف‌زاده (1388). تحلیل محتوا در علوم انسانی، همدان، سپهر دانش.
54. منادی، مرتضی (1385). «روش تحلیل محتوای متن گفتاری و نوشتاری در علوم رفتاری و اجتماعی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش 48.
55. نواح، عبدالرضا و خیری حیدری (1395). «بررسی هویت قومی و تأثیر آن بر احساس طرد اجتماعی (مطالعه موردی عرب‌های شهر اهواز)»، فصلنامه راهبرد اجتماعی ـ فرهنگی، ش 18.
56. هال، آنتونی و جیمز میجلی (1388). سیاست اجتماعی و توسعه، ترجمه مهدی ابراهیمی و علیرضا صادقی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
57. هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی (1391). آناتومی رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
58. هنینک، مونیکه، اینگه هاتر و اجی بیلی (1394). روش‌های تحقیق کیفی، ترجمه علیرضا صادقی و مهدی ابراهیمی، تهران، مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
59. هولستی، اُل-آر (1380). تحلیل محتوا در علوم انسانی و اجتماعی، ترجمه نادر سالارزاده، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
60. Abrams, Dominic, Julie Christian and David Gordon (2007). Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research, John Wiley.
61. Alcock, Pete (2012). Poverty and Social Exclusion, in ‘Student Companion to Social Policy’, Edited by Pete Alcock, Margaret May and Sharon Wright, John Wiley.
62. Allman, Dan (2013). "The Sociology of Social Inclusion", SAGE Open, January-March, Available at: http://sgo.sagepub.com.
63. Barker, Gary (2005). Dying to be men: Youth, Masculinity and Social Exclusion, Routledge.
64. Bhalla, A. S. and Frederic Lapeyre (2004). Poverty and Exclusion in a Global World, Palgrave Macmillan.
65. Bird, Viv and Rodie Akerman (2005). Literacy and Social Inclusion, National Literacy Trust.
66. Blackman, Tim, Sally Brodhurst and Janet Convery (2001). Social Care and Social Exclusion, Palgrave Macmillan.
67. Bonner, Adrian (2006). Social Exclusion and the Way Out, John Wiley.
68. Bryngelson, Anna (2009). "Long-term Sickness, Absence and Social Exclusion", Scandinavian Journal of Public Health, Vol 37, No. 8.
69. Burchardt, Tania, Julia Le Grand and David Piachaud (2002). Understanding Social Exclusion, Oxford University Press.
70. Byrne, David (2005). Social Exclusion, Open University Press.
71. Cann, Paul and Dean Malcolm (2009). Unequal Aging, The Policy Press.
72. Collins, Michael F. and Tess Kay (2002). Sport and Social Exclusion, Routledge.
73. Dani, Anis A. and Arjan De Haan (2008). Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities, The World Bank.
74. Dewall, C. Nathan (2013). The Oxford Handbook of Social Exclusion, Oxford University Press.
75. Evans, Karen and Beatrix Niemeyer (2005). Reconnection: Countering Social Exclusion through Situated Learning, Kluwer Academic Publishers.
76. Fangen, Katrine (2010). "Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants", Nordic Journal of Youth Research, 18 (2).
77. Fangen, Katrine, Thomas Johansson and Nils Hammaren (2012). Young Migrants, Palgrave Macmillan.
78. Gough, Jamie, Aram Eisenschitz and Andrew MCculloch (2006). Spaces of Social Exclusion, Routledge.
79. Hermange, Marie-Therese (2002). Report on Illiteracy and Social Exclusion, Committee on Employment and Social Affairs, European Parliament.
80. Keaton, Trica Danielle (2006). Muslim Girls and the Other France, Indiana University Press.
81. Kieselbach, Thomas (2000). Youth Unemployment and Social Exclusion, Springer.
82. Killen, Melanie and Adam Rutland (2011). Children and Social Exclusion, John Wiley.
83. Lawless, Paul, Ron Martin and Sally Hardy (2004). Unemployment and Social Exclusion, Routledge.
84. Levitas, Ruth (2005). The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labor, Palgrave Macmillan.
85. Levitas, Ruth and et al. (2007). The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy, University of Bristol.
86. Lockheed, Marlaine (2010). Gender and Social Exclusion, The International Institute for Educational Planning.
87. MaCDonald, Robert (1997). Youth, the Underclass and Social Exclusion, Routledge.
88. Mason, Tom, Caroline Carlisle, Caroline Watkins and Elizabeth Whitehead (2001). Stigma and Social Exclusion in Healthcare, Routledge.
89. Micklewright, John (2002). Social Exclusion and Children, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre.
90. Millar, John (2007). Social Exclusion and Social Policy Research, in ‘Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research’, Edited by Dominic Abrams, Julie Christian and David Gordon, John Wiley.
91. Morgan, Craig and et al. (2007). "Social Exclusion and Mental Health", The British Journal of Psychiatry, 191 (6).
92. Mosley, Paul and Elizabeth Dowler (2003). Poverty and Social Exclusion in North and South, Routledge.
93. Odekon, Mehmet (2006). Encyclopedia of World Poverty, Sage.
94. Osler, Audrey and Kerry Vincent (2003). Girls and Exclusion, Routledge.
95. Parent, F. and B. Lewis (2003). The Concept of Social Exclusion and Rural Development Policy, Southern Rural Sociological Association.
96. Parodi, Giuliana and Dario Sciulli (2012). Social Exclusion: Short and Long term Causes and Consequences, Physica-Verlag.
97. Pierson, John (2002). Tackling Social Exclusion, Routledge.
98. Pitts, Marian and Anthony Smith (2007). Researching the Margins, Palgrave Macmillan.
99. Portes, Alejandro (1998). "Social Capital: Its Origins and Application in Contemporary Sociology", Annual Review of Sociology, 24.
100. Ridge, Tess (2002). Childhood Poverty and Social Exclusion, The Policy Press.
101. Seaman, Peter (2006). Social Exclusion, in ‘Encyclopedia of World Poverty’, Edited by Mehmet Odekon, Sage.
102. Seekmoon, Sung (2006). Social Poverty in ‘Encyclopedia of World Poverty’, Edited by Mehmet Odekon, Sage.
103. Sen, Amartya (2000). Social Exclusion, Social Development Papers, No. 1, Manilla: Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank.
104. Shaw, M., D. Dorling and Smith G. Davey (2006). Poverty, Social Exclusion and Minorities, in ‘Social Determinants of health’, Edited by Marmot, M. and R. Wilkinson, Oxford University Press.
105. Somerville, Peter and Andy Steele (2002). Race, Housing and Social Exclusion, Jessica Kingsley Publishers.
106. Sounders, Peter (2011). Down and Out: Poverty and Exclusion in Australia, The Policy Press.
107. Von Braun, Joachim and Franz W. Gatzweiler (2014). Marginality: Addressing the Nexus of Poverty, Exclusion and Ecology, Springer.
108. Welshman, John (2007). From Transmitted Deprivation to Social Exclusion, The Policy Press.
109. Wolf, Maryanne and et al. (2014). Global Literacy and Socially Excluded People, Available at www.pas.va/content/dam/accademia.