بررسی تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه‌ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی‌های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب‌وکار برای اندازه‌گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده‌های پانلی با رویکرد سیستمی GMM، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب‌وکار و همچنین چهار مؤلفه«کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانیخوب که بر نقش دولت‌ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی دلالت داشته، در جذبFDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی‌توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه‌هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریکبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Effects of Different Institutional Levels on Absorbing Foreign Direct Investment in South-west Asian Countries

نویسنده [English]

 • S J
P
چکیده [English]

In this article effects of different institutional levels on absorbing Foreign Direct Investment (FDI) in countries of south west Asia during 2007-2014 period is analyzed. To do this, Williamson theoretical framework has been used. He believes in analyzing economic performances, four levels of analysis exist that the second and third levels are related to institutional factors.
          In this study with evaluation of the characteristics of institutional levels, good governance index is used for measuring the second institutional level and the ease of doing business index is applied for the third institutional level. Then by introducing and estimating the quantitative model in the form of panel data with GMM method, we conclude that the promotion in business environment & also promotion in the four components of good governance index "regulatory quality", "rule of law", "control of corruption" and "government effectiveness" which shows the role of the governments in enhancing security of property rights and creating suitable economic environment are effective in attracting FDI. The results show that institutional reform in the micro or macro level alone couldn’t be effective in FDI attraction so it is necessary to consider not only micro institutional level reform but also macro institutional level‘s components reform which are effective on micro institutional level. Besids, the results show that GDP and exchange rate has positive and significant effects on FDI attracting while inflation rate effect is negative and significant on FDI attracting which is according to the theoretical expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Institutional Levels
 • Bussness Invironement
 • Good Governance
 • South West Asian Countries
 1. 1.حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین (1383). «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، جستارهای اقتصادی، سال اول، ش 2.

  2.حیدری، پرویز و زهرا افشاری (1390). «بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر حکمرانی خوب»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 12، ش 1.

  3.داوی، پرویز و اکبر شاهمرادی (1383). «باز‌شناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران و 46 کشور در یک مدل همجمعی»، تحقیقات اقتصادی ایران، ش 20.

  4.رضایی، مهدی (1386). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، ش 26.

  5.شاه‌آبادی، ابوالفضل و عبدا... محمودی (1384). «عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران»، جستارهای اقتصادی، سال اول، ش 5.

  6.مهدوی عادلی، محمدحسین، محمد‌حسین حسین‌زاده بحرینی و افسانه جوادی (1387). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای با درآمد متوسط»، مجله علمی ـ پژوهشی دانش و توسعه، سال پانزدهم، ش 24.

  7.مهرآرا، محسن و زینب اسدیان (1388). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای با درآمد متوسط»، مطالعات اقتصاد بین‌الملل، سال بیستم، ش 2.

  8.Adeoye, A. (2004). Macroeconomic Level Corporate Governance and FDI in Emerging Markets: Is There a Close Relationship? A Dissertation Thesis Presented to the Management Department, School of Social Science and Public Policy, King’s College London.

  9.Acemoglu, D., S. Johnson and J. Robinson (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation", American Economic Review, Vol. 91, No. 5 (December).

  1. Alfaro, L., S. Kalelmi-Ozcan and V. Volosovych (2005). "Capital Flows in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions", in Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices and Consequences. NBER, forthcoming.
  2. Bota- Avram, C. (2014). "Good Governance and Doing Bussines:  Evidence From A Cross-Country Survey", Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 41.
  3. Baptiste, B. J. (2004). Bad Governance and Low Foreign Direct Investment in Haiti, Antwerp University.
  4. Barro, R. J. (1995). "Inflation and Economic Growth", Bank of England Quarterly Bulletin, May.
  5. Campos, N. and Y. Kinoshita (2003). "Why Does FDI Go Where it Goes? New Evidence from the Transition Economies", IMF Working Paper, No. 228.
  6. Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer (2002). "The Regulation of Entry", Quarterly Journal of Economics, February.
  7. Globerman, S., D. Shapiro and Y. Tang (2004). "Governance and Foreign Direct Investment in Emerging and Transition European Countries", International Finance Review, 6.
  8. Hall, R. and C. Jones (1999). "Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others?", Quarterly Journal of Economics, 114 (1).
  9. Hellman, J., G. Jones and D. Kaufmann (2002). "Far From Home: Do Foreign Investors Import Higher Standards of Governance in Transition Economies?", World Bank Working Paper.
  10. Hyun, H. J. (2006). "Quality of Institutions and Foreign Direct Investment in Developing Countries: Causality Tests for Cross-Country Panels", Working Paper, Korea Institute for International Economic Policy, Investment Decisions, World Econ., 23.
  11. Johnson, A. (2006). FDI Inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants: Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.
  12. Larrain, F. and J. Tavares (2004). "Does Foreign Direct Investment Decrease Corruption?", Cuadernos De Economia, 41.
  13. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
  14. Knack, Stephen and Keefer Philip (1995). "Institutions and Economic Performance: Cross-country Tests Using Alternative Institutional Measures", Economics and Politics, Vol. 7, No. 3.
  15. Rodrik, Dani, A. Subramanian and F. Trebbi (2004). "Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development", Journal of Economic Growth, 9.
  16. Rosetta Morris and Abdul Aziz (2011). "Ease of Doing Business and FDI Inflow to Sub-Saharan Africa and Asian Countries", Cross Cultural Management,Vol. 18, No. 4.
  17. Shahadan, F. and F. Faizi Sarmidi (2014). Relationships between Doing Business Indexes and FDI Net Inflows: Empirical Evidence from Six Asian Countries (Afghanistan, Bangladesh, India, Iran, Pakistan and Sri Lanka), Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke-9.
  18. Singh, G. (2015). Between Doing Business Indexes and FDI Net Inflows, International Conference on Ease of Doing Business: Contemporary Issues, Challenges and Future Scope.
  19. Shirley, M. M. (2008). Institutions and Development. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
  20. Tarzi, S. (2005). "Foreign Direct Investment Flows into Developing Countries: Impact of Location and Government Policy", Journal of Social, Political and Economic Studies, 30(4).
  21. UNCTAD (1998). World Investment Report, New York and Geneva, United Nation.
  22. Wei, S. J. (2000). "Sizing Up foreign Direct Investment in China andIndia; Stanford University, Center for Research on Economic Development and Policy Reform", Working Paper No. 83.
  23. Wernick, A. David, J. Haar and S. Singh (2009). Do Governing Institutions Affect Foreign Direct Investment Inflows? New Evidence from Emerging Economies,Int. J. Econ. Bus. Res., 13.
  24. Williamson, O. E. (2000). "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead", The Journal of Economic Literature, Vol. 38, No. 3.

  World Bank (2015). Doing Business Dataset and Report. Available at: http://www.doingbusiness.org.