ریشه‌های اقتصادی جرائم مخل امنیت عمومی: مطالعه موردی پرونده‌های سرقت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)

2 استادیار گروه حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

امنیت مهم‌ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می‌شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است.سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می‌شود. به‌منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه‌یابی شود. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه‌های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین‌منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه‌ای بر میزان سرقت سرانه داشته‌اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به‌دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته‌اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته‌اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Findings about Economic Roots of Crimes Harmful to Public Security: Case Study of Records of Theft in Iran

نویسندگان [English]

 • Y N 1
 • J R 2
1 P
2 P
چکیده [English]

Security is one of the most important public goods in each economy that its existence is a necessary condition for economic growth and development process. Theft is one of the crimes leading to decreased sense of security in society. In order to reduce the amount of theft, it is necessary to identify roots of this crime. The economic factors are one of the most roots of theft. The goal of this paper is to investigate the economic roots of theft in Iran during the 1984-2014 period.
       For this purpose, using regression analysis, we studied about the impacts of economic factors on the per capita theft.
       The estimation results of the research model indicate that the variables of per capita income and income inequality have a nonlinear and threshold impact on the per capita theft. That is to say that these variables to a certain degree of income and income distribution inequality are because of low level of income and high inequality in income, have significant positive impacts on the per capita theft, but after crossing the threshold levels of per capita and Income distribution inequality and achieveing better per capita income and income distribution, these variables have significant negative impacts on the per capita theft. Also, inflation and unemployment rates have significant positive impact on the per capita theft in the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theft
 • Unemployment
 • Inflation
 • Income Inequality
 1. 1.آهنگری، عبدالمجید و صلاح ابراهیمی (1392). «برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 10، ش 3.

  2. ابراهیمی، مهرزاد و عبدالوهاب چاکرزهی (1394). «ارتباط میان جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، ش10.

  3. حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (1384). «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی: مورد سرقت»، فصلنامه برنامه و بودجه، ش 95.

  4. رنانی، محسن و رزیتا مویدفر (1391). چرخه‌هایافولاخلاقو اقتصاد ـ سرمایه‌ اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، انتشارات طرح نو.

  5. رهگذر، منا (1389). «بررسی رابطه تورم و بیکاری با سرقت در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

  6. صادقی، حسین، وحید شقاقی شهری و حسین اصغرپور (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 68.

  7. صمدی، علی‌حسین (1392). «تورم، بیکاری و جرائم اقتصادی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، ش 51.

  8. عباسی‌نژاد، حسین، هادی رمضانی و مینا صادقی (1391). «بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین‌استانی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، ش 64.

  9. _____ (1393). «بررسی رابطه جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، ش 3.

  1. عیسی‌زاده، سعید، جهانبخش مهرانفر و مهدی مهرانفر (1391). «بررسی ارتباط میان جرم و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در ایران»، مجله راهبرد یاس، ش 29.
  2. فرهمند، شکوفه، بابک صفاری و وجیهه موسوی (1396). «تحلیل فضایی تأثیر عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بر وقوع جرائم در آستانه‌ای ایران با تأکید بر مهاجرت»، تحقیقات اقتصادی، دوره 52، ش 1.
  3. فطرس، محمدحسن، علی دلائی میلان و مرتضی قربان‌سرشت (1391). «اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرائم علیه اموال در آستانه‌ای ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، ش 46.
  4. گرشاسبی فخر، سعید (1390). «ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، ش 40.
  5. محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (1387). «بررسی نظریه بازدارندگی مجازات»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 2.
  6. مکی‌پور، ذبیح الله و علی ربانی (1392). «بررسی علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، ش 6.
  7. مهرآرا، محسن و احسان محمدیان نیک‌پی (1394). «بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال نهم، ش 1.
  8. مهرگان، نادر و سعید گرشاسبی فخر (1390). «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، ش 4.
  9. مومیوند، جمال (1393). «اثر تورم بر ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در استان لرستان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ARDL»، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی لرستان، سال دوم، ش 4.
  10. میرزایی‌مقدم، مرتضی (1388). «نظریه بازدارندگی و جایگاه آن در نظام ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
  11. نوغانی دخت بهمنی، محسن و سیداحمد میرمحمدتبار (1394). «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، ش 11.
  12. واریان، هال (1380). رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه، ترجمه جواد پورمقیم، چاپ اول، تهران، نشر نی.
   1. Akers, Ronald A. and Christine S. Sellers (1995). Criminological Theories Introduction: Evaluation and Application, Fourth Edition, Los Angeles, Roxbury Publishing Company.
   2. Altindag, D. T. (2012). "Crime and Unemployment: Evidence from Europe", International Review of Law and Economics, 32(1).
   3. _____ (2011). "Crime and Unemployment: Evidence from Europe", International Review of Law and Economics, No. 32 (1).
   4. Anwar, A., N. Arshed and S. Anwar (2017). "Socio-Economic Determinants of Crime: An Empirical Study of Pakistan", International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1).
   5. Baharom, A. and M. S. Habibullah (2008). Is Crime Cointegrated with Income and Unemployment? A Panel Data Analysis on Selected European Countries, MPRA, Paper No. 11927, University Library of Munich, Germany.
   6. Becker, Gary S. (1968). "Crime and Punishment: an Economic Approach", Journal of Political Economy, No. 76 (2).
   7. Blomquist, J. and J. Westerlund (2014). "A Non-stationary Panel Data Investigation of the Unemployment–crime Relationship", Social Science Research, 44.
   8. Bourguignon, F. (2001). Crime as a Social Cost of Poverty and Inequality: AReview Focusing on Developing Countries, World Bank, http://poverty.worldbank.org/ library/view/13480.
   9. Cho, J. (2008), "Incom Inequality and Crime in United States", Economics Letters, No. 101.
   10. Denis Fougère, Pouget Julien and Francis Kramarz (2009). "Youth Unemployment and Crime in France", Journal of the European Economic Association, Vol. 7, No. 5.
   11. Dongxu, W. U. and W. U. Zhongmin (2012). Crime, Inequality and Unemployment in England and Wales, Applied Economics.
   12. Easton, Susan and Christine Piper (2005). Sentencing and Punishment the Quest for Justice, New York, Oxford University Press.
   13. Ehrlich, I. (1973). "Participation in Illegitimate Activities: a Theoretical and Empirical Investigation", Journal of Political Economy, No. 81.
   14. Eide, E. (2000). "Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography", Encyclopedia of Law and Economics, No. 8100.
   15. Fleisher, B. M. (1963). "The Effect of Unemployment on Juvenile Delinquency", Journal of Political Economy, No. 71.
   16. Foon Tang, C. (2009). "The Linkages among Inflation, Unemployment and Crime rates in Malaysia", Journal of Economics and Management, No. 3 (1).
   17. Gillani, S. Y. M., H. U. Rehman and A. R. Gill (2009). "Unemployment, Poverty, Inflation and Crime Nexus, Cointegration and Causality Analysis of Pakistan", Pakistan Economic and Social Review.
   18. Imai, S. and K. Krishna (2004). "Employment, Deterrence and Crime in a Dynamic Model", International Economic Review, No. 45 (3).
   19. Jacob, A. (2011). "Economic Theories of Crime and Delinquency", Journal of Human behavior in the Social Environment, No. 21 (3).
   20. Kangoh, Lee (2011). Unemployment and Crime, Econometric Society Australasian Meeting, Department of Economics, San Diego State University.
   21. Kelly, M. (2000). "Inequality and Crime", Review of Economics and Statistics, No. 82 (4).
   22. Lynch, M. J. (2016). "A Radical Economic Model of Crime with an Empirical Test in Non-city Zip Codes", Critical Criminology, 24(3).
   23. Nunley, J. M., R. A. Seals and J. Zietz (2011). The Impact of Macroeconomic Condition on Property Crime, Auborn Economics Working Paper Series Auwp 2011-06, Department of Economics, Auborn University.
   24. Porter, J. R. and C. W. Purser (2010). "Social Disorganization, Marriage, and Reported Crime: a Spatial Econometrics Examination of Family Formation and Criminal Offending”, Journal of Criminal Justice, 38 (5).
   25. Raphael, S. and R. Winter-Ebmer (2001). "Identifying the Effect of Unemployment on Crime", Journal of law and Economics, No. 44.

  Sanchez, F. (2002). Conflict, Violent and Criminal Activity in Colombia, Yale University Press.