اندازه‌گیری فقر چند بعدی کودک: رویکرد محرومیت چندگانه همپوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

اگرچه امروزه رویکرد واحدی در مورد اینکه فقر کودک چیست و چگونه محاسبه می‌شود وجود ندارد اما اغلب مطالعات و سازمان‌های مرتبط با مسئله فقر کودک آن را به‌عنوان پدیده‌ای چند‌بعدی در نظر می‌گیرند. فهم درست از وضعیت کودکان و نوجوانانی که فقر را در زندگی خود تجربه می‌کنند می‌تواند برای سیاستگذاری در زمینه کاهش فقر کودکان و شکستن دور باطل فقر تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های طرحسنجشعدالتدرشهر تهران سال 1390 و رویکرد MODA، فقرچندبعدی و همپوشانی محرومیت‌های کودکان در 6 بعد سلامت، آموزش، مسکن، تغذیه، امکانات زندگی، امنیت و حمایت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیشترین نرخ محرومیت به‌ترتیب در ابعاد امکانات زندگی، مسکن، سلامت، تغذیه، امنیت و حمایت و آموزش مشاهده می‌شود.همچنین79 درصد کودکان حداقل در یک بعد از 6 بعد محروم هستند. این کودکان به‌طور متوسط از 8/1 محرومیت‌ها رنج می‌برند که برابر 30 درصد محرومیت‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Multidimensional Child Poverty: Multiple Overlapping Deprivation Approach

نویسندگان [English]

 • MH M 1
 • H R 1
 • M B 2
 • M Y 3
1 P
2 S
3 S
چکیده [English]

Although there is no Unified approach about what child poverty is and how it is calculated, but most studies and organizations related to the issue of child poverty, consider it as a multidimensional phenomenon. Proper understanding of the situation of children and teen agers who experience poverty in their lives, can be an important tool for breaking the void circle of poverty and child poverty reduction policies. In this article, multidimensional child poverty and overlapping of children's deprivations in 6 dimensions are investigated. For this purpose, "Justice Measuring Project in Tehran 2011" and "Multiple Poverty and Overlapping of Deprivation Analysis Approach" were used. Results indicate that across the six dimensions, child deprivation rates are highest in facilities, housing, health, nutrition, security and protection and education respectively.79% children in Tehran also are deprived in one or more dimensions out of that six case. The children on average, deprived in one or more dimensions tend to suffer from 1.8 deprivations,. This is 30% of the total deprivations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child Poverty
 • Multidimensional Poverty
 • Multiple Overlapping Deprivation Analysis Approach
 1. 1. داده‌های طرح سنجش عدالت در شهر تهران (1390).

  2. داورپناه، صفورا، حسین راغفر و منیژه نخعی (1388). «فقر کودکان و بازار کار در ایران»، رفاه اجتماعی، ۹(۳۵).

  3. راغفر، حسین، مریم شیرزاد مقدم و کبری سنگری مهذب (1388). «سیمای فقر کودکان در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران در سال ۱۳۸۷» رفاه اجتماعی،۹ (35).

  4. صانعی، لیلا و حسین راغفر (1388). «اندازه‌گیری آسیب‌پذیری کودکان کشور در مقابل فقر»، رفاه اجتماعی، ۹ (۳۵).

  5. عباسیان، عزت‌اله و میثم نسرین‌دوست (1388). «فقر کودک: تعریف‌ها و تجربه‌ها»، رفاه اجتماعی، ۹ (۳۵).

  6. مرکز آمار (1390). نشریه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390.

  7. یزدان‌پناه، محدثه و حسین راغفر (1388). «محاسبه شاخص‌های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری 1387 - 1363». رفاه اجتماعی، ش 35.

  1. Alkire, S. and J. Foster (2007). "Counting and Multidimensional Poverty Measurements", OPHI Working Paper No. 7, University of Oxford.
  2. Alkire, S. and J. Foster (2011). "Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement", OPHI Working Paper No. 43, University of Oxford.
  3. Atkinson, A. (2003). "Multidimensional Deprivation: Contrasting Social Welfare and Counting Approaches", Journal of Economic Inequality, Vol. 1.
  4. Ben-Arieh, A. and I. Frones (2007). "Indicators of Children’s Wellbeing: Theory, Types and Usage", Social Indicators Research, Vol. 83, No. 1.
  5. Bourguignon, F. and S. Chakravarty (2003). "The Measurement of Multidimensional Poverty", Journal of Economic, Vol. 1, No. 1.
  6. Bourguignon, F. and S. R. Chakravarty (2002). "Multi-dimensional Poverty Orderings", in DELTA Working Papers, No. 22.
  7. Claeson, M. and R. Waldman (2000). "The Evolution of Child Health Programmes in Developing Countries: from Targeting Diseases to Targeting People", Bulletin of the World Health Organization, No. 78.
   1. Gordon, D., S. Nandy, C. Pantazis, S. Pemberton and P. Townsend (2003). "The Distribution of Child Poverty in the Developing World", University of Bristol.
  8. Cornia, G. A., R. Jolly and F. Stewart (1987). "Adjustment with a Human Face", Volume. I: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth 1st Edition, Clarendon Press.
  9. Jones, N. and A. Sumner (2011). "Child Poverty, Evidence and Policy", Bristol, Policy Press.
  10. Minujin, A., E. Delamonica, A. Davidziuk and E. D. Gonzalez (2006). "The Definition of Child Poverty: a Discussion of Concepts and Measurements, Environment & Urbanization", 18(2).
  11. Save the Children UK. (2008). "The Child Development Index: Holding Governments to Account for Children’s Well-being", London: Save the Children.
  12. Townsend, P. (1979). "Poverty in the United Kingdom", London, Allen Lane and Penguin Books.
  13. UNICEF (2004). PRSPs and Children: Child Poverty, Disparity and Budget, CD PRSPs Resource Pakage, New York.
  14. United Nations General Assembly (2006). Promotion and Protection of the Rights of Children Report of the Third Committee. New York, United Nations.
  15. UN CRC (1989). Convention on the Rights of the Child, the General Assembly resolution 44/25.
  16. UN MDG (2003). Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts.
  17. UN (1995). The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development 6-12 March 1995, New York, United Nations Department of Publications.

  Yousefzadeh Faal Deghati, S., A. M. Mora and C. D. Neubourg (2012). "Global Child Poverty and Well-being, Multidimensional Deprivation Among Children in Iran" (pp.245-59) Bristol, The Policy Press.