حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی و ارتباط آن با ابعاد مختلف فکری ایشان: با استفاده از مدل ایمره لاکاتوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

مدیریت جوامع انسانی از طریق حکومت یا نظام سیاسی صورت می‌گیرد. بسیاری از نظریه‌پردازان در مورد سازوکارهای ایجاد مشروعیت و استمرار نظام سیاسی به واکاوی و طرح فرضیه و نظریه پرداخته‌اند. با پیروزی انقلاب اسلامی، چگونگی حفظ و استمرار آن از ‌نظرگاه بنیانگذار آن اهمیتی فراوان یافت؛ به‌خصوص که حفظ نظام اسلامی قلب و مرکز اندیشه امام خمینی محسوب می‌شود و سایر شئون انقلاب از جمله شأن فرهنگی از این مرکز سیراب می‌شود. درباره‌ این موضوع در لابه‌لای کتب نویسندگان و محققان می‌توان مطالبی را جسته و گریخته پیدا کرد ولی به این مسئله در پژوهشی با الگوی فلسفه‌ علمی نگریسته نشده است. بررسی این موضوع با بهره‌برداری از مدل فلسفه‌ علم لاکاتوش و نتایج منطقی مترتب بر آن، کوشش این مقاله بوده است. در مدل لاکاتوشی اجزای مهمی به چشم می‌خورند که می‌توان به ترتیب تحت عنوان هسته‌ سخت کمربند محافظ و قواعد راهیابانه از آنها نام برد. در این مقاله سعی می‌شود اندیشه‌های امام خمینی راجع به حدود و شرایط حفظ نظام در قالب مدل لاکاتوشی به بحث و محاجه گذاشته شود و نتایج آن بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Safeguarding the System based on Imam Khomaini's View and its Relationship with his Different Thinking Dimensions: by Using Imre Lacatus's Model

نویسندگان [English]

 • A M 1
 • hosein ebrahimabadi 2
1 P
2 پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی
چکیده [English]

Management of human societies is fulfilled through its government or political system. Many theorists by producing hypothesis and theory designs have presented works on mechanisms of formation of legitimacy and continuation of political system.
       After victory of  the Islamic Revolution in Iran, circumstances of its preservation and continuation from the view point of its founder became very important, specially, considering this  fact that protecting Islamic system is located at the center of Imam Khomeini's thoughts and other revolution dignities, including cultural dignities, are  under the influence of this fact. In connection with Lacatus casual philosophy model, a survey about limits and conditions of protecting political system belong to Imam Khomeini's thoughts shows a new and modern work. Referring to Lacatus model, there are optimized parts that can be named under the title of hard core, protective belt and heuristic rules.
       In this research, it is tried to discuss about Imam Khomeini's thoughts concerning limits and conditions of protecting the system in the form of Lacatus model and then it is intended to review the results of this pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • Protecting System
 • Lacatus
 • Hard Core
 • Heuristic Rules
 1. 1. آشوری، داریوش (1373). دانش‌نامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید.

  2. بشیریه، حسین، (1382). آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر.

  3. _____ (1382). عقل در سیاست، سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌‌شناسی و توسعه سیاسی، تهران، نگاه معاصر.

  4. _____ (1383). نظریه‌های دولت، تهران، نشر نی.

  5. پایا، علی (1395). فلسفه‌ تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد، تهران، طرح نقد، جوادی.

  6. پازارگاد، بهاالدین (1343). مکتب‌های سیاسی، تهران، اقبال.

  7. تبیان (1384). حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

  8. جمشیدی، محمدحسین (1385). رخ اندیشه، تهران، کلبه معرفت.

  9.جوادی آملی، عبداله (1381). ولایت فقیه، قم، مرکز نشر اسرا.

  1. خمینی، روح‌الله (1357). ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر.
  2. _____ (1378). صحیفه امام، جلد 5، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  3. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 9، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  4. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 11، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  5. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 13، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 14، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  7. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 15، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  8. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 20، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  9. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 21، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  10. _____ (1378). صحیفه‌ امام، جلد 10، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  11. شیخ رضایی، حسین و امیراحسان کرباسی‌زاده (1391). آشنایی با فلسفه‌ علم، تهران، هرمس.
  12. فوزی، یحیی (1388). اندیشه‌ سیاسی امام خمینی، قم، دفتر نشر معارف.
  13. محمدی، علیرضا (1390). «حفظ نظام و حدود آن در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
  14. هیوود، اندرو (1391). تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.

  Lakatos Imre and Alan Musgrave (ed.) (1977). Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, London.