شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی مطالعه موردی: بنگاه‌های مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

بنگاه‌های کوچک ‌و ‌متوسط نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی دارند. شناسایی و معرفی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این بنگاه‌ها می‌تواند آنها را در ایفای نقش‌های محوله و برون‌رفت کشور از رکود تورمی یاری رساند. به‌منظور ایجاد دید جامع از محیط فعالیت این بنگاه‌ها و تسهیل فرایند اتخاذ استراتژی، در این پژوهش با انجام مطالعات میدانی و استفاده از روش‌های آماری و همچنین فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان ارومیه شناسایی و اولویت‌بندی می‌شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده زیرمعیارهای مربوط به معیار منابع انسانی یعنی تخصص، تحصیلات، مهارت کارگروهی و تجربه به ترتیب با وزن‌های 16742/0، 1633/0، 14668/0 و 12933/0 بالاترین اولویت را در موفقیت این بنگاه‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Influence Factors Affecting Success of SMEs, Using Fuzzy Analytic Network Process Method

نویسندگان [English]

  • MT KS 1
  • R T 2
1 R
2 P
چکیده [English]

Small and Medium Enterprises (SMEs) have a crucial role in job creation and economic growth. Adopting proper policies to support the SMEs can be helping in stagflation condition of economy. Identifying and prioritizing the key factors that affect success of small and medium enterprises located in Urmia to develop strategies and policies to support SMEs is the main purpose of this study. Goal of this study is applicable, and the method used for gathering data is a combination of field and library. To identify factors affecting SMEs successes, spss22 software and one tailed T-test was used. In order to consider the uncertainty in the judgment of experts and according to the internal interactions between factors, Fuzzy Analytic Network Process is used for prioritization. Based on the results the subcriteria related to human resources hence the expertise, education, teamwork skills and experience respectively with 0/16742, 0/1633, 0/14668, 0/12933 weights are the most influential factors affecting success in Urmia SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprise
  • Fuzzy Analytic Network Process
  • Key Success Factors
1. آذر، عادل، آرش صادقی و اسدالله کردنائیج (1391). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه فناوری برتر»، توسعه کارآفرینی، ش 5.
2. بهروزی، محمد‌مهدی و مهدی محمدعلی تبار (1393). «شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: بنگاه‌های دام و فرآورده‌های گوشتی ایران و استرالیا)»، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، ش 11.‎
3. تقی‌زاده‌، رحیم (1395). «برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط»، 1. آلمان، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
4. خوشنودی‌فر، زهرا، امیرحسین پیرمرادی و آرزو میرزایی (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش کشاورزی شهرستان فرمهین»، سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
5. سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی (1393). Isipo.ir.
6. شرکت شهرک‌های صنعتی ارومیه (1393).
7. قدسی‌پور، حسین (1385). مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
8. عرفانی، علیرضا و الهام اسدی (1391). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای»، راهبرد توسعه، 29.
9. مرکز آمار ایران (1378). www.amar.org.ir.
10. Acs, Zoltan. and David Audretsch (1990). "Small Firms in the 1990s", In The Economics of Small Firms (pp. 1-22), Springer Netherlands.
11. Bruno, Albert and Joel Leidecker (1984). "Identifying and Using Critical Success Factors", In: Long Range Planning, Vol. 17, No.1.
12. Chang, Da-Yong (1996). "Fuzzy Analytic Hierarchy Process; Extended Analysis Method", Fuzzy Sets and Systems, 12.
13. Chuthamas, Chittithaworn, M. D. Aminul Islam, Thiyada Keawchana and D. H. M. Yusuf (2011). "Factors Affecting Business Success of Small & Medium Enterprises (SMEs)" in Thailand, Asian Social Science, 7.
14. Jasra, Javed Mahmood, Asif Khan, Ahmed Imran Hunjra, Aziz Ur. Rehman and Rauf Azam (2011). "Determinants of Business Success of Small and Medium Enterprises", International Journal of Business and Social Science, 2(20).
15. Karpak, Birsen and Ilker Topcu (2010). "Small Medium Manufacturing Enterprises in Turkey: An Analytic Network Process Framework for Prioritizing Factors Affecting Success", Production Economics, 125, 60-70. doi: 10.1016/j.ijpe.2010.01.001
16. Kemayel, Lina (2015). "Success Factors of Lebanese SMEs: An Empirical Study", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195.
17. Kiatcharoenpol, Tossapol, Tritos Laosirihongthong, Paul Chaiyawong and Camel Glincha-Em (2015). A Study of Critical Success Factors and Prioritization by Using Analysis Hierarchy Process in Lean Manufacturing Implementation for Thai SMEs, In Proceedings of the 5th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation (IEMI2014) (pp. 295-298). Atlantis Press.
18. Kumar, Ravinder, Rajesh Singh and Ravi Shankar (2015). "Critical Success Factors for Implementation of Supply Chain Management in Indian Small and Medium Enterprises and their Impact on Performance", IIMB Management Review, 27(2).
19. Meade, M. L. and J. Sarkis (1999). "Analyzing Organizational Project Alternative for Agile Manufacturing processes: An Analytic Network Approach", International Journal of Production Research, 37(2).
20. Moorthy, Krishna, Annie Tan and Chang Choo (2012). "A Study on Factors Affecting the Performance of SMEs in Malaysia", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2.
21. Muller, Patrice, Dimitri Gagliardi and Chiara Caliandro and N. U. Bohn (2014). "Annual Report on European SMEs", European Commission, 3-5.
22. Penrose, Edith Tilton (1995). The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press.
23. Pinto, Jeffrey and Dennis Slevin (1987). "Critical Factors in Successful Project Implementation", In IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 34, No.1.
24. Rockart, John (1979). "Chief Executives Define Their Own Information Needs", Harvard Business Review, March - April.
25. Saaty, Thomas Lorie (1996). "Decision Making with Dependence and Feedback: the Analytic Network Process", RWS Publications
26. _____ (1999). "Fundamentals of the Analytic Network Process", Proceedings of ISAHP.
27. _____ (2004). "Fundamentals of the ANP: Dependence and Feedback in Decision Making with the Single Networks", Journal of System Science andSystem Engineering, 13(2), 1-35.
28. Schumacher, Ernst Friedrich (1973). "Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered", Hartley and Marks Publishers ISBN 0-88179-169-5.
29. Skov, Flemming and Jens-Christian Svenning (2003). "Predicting Plant Species Richness in a Managed Forest", Forest Ecology and Management, 180(1-3).
30. Tarhini, Ali, Hussain Ammar and Takwa Tarhini (2015). "Analysis of the Critical Success factors for Enterprise Resource Planning Implementation from Stakeholders’ Perspective: A Systematic Review", International Business Research, 8(4), 25.
31. www.smecorp.gov.my; www.ediindia.org.
32. www.ec.europe.ed/enterprise/sme-defination.