مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است. این مطالعه از نوع کیفی است. بر‌اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعه از بالا به پآئین و از پآئین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل‌های سلسله‌مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه ورزش در قالب توسعه فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی ـ اخلاقی به توسعه ورزش ایران را نشان می‌دهد. البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه‌گرا سبب شده است که خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرفی، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت‌های مالی بر توسعه ورزش حرفه‌ای متمرکز شده‌اند که از طریق مدل‌های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه‌ای و مدل فردی دنبال می‌شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملاً دولتی برای رشته‌های پایه و مدل شبکه‌ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می‌رسد برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود سپس با یادگیری سیاست‌های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل‌های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basic Facts of Sports Development and Their Applications in Sport of Iran

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramzaninejad 1
  • kazem hozhabri 2
1 University of Guilan
2 University of Guilan
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the theoretical aspects of professional sport development and their applications in sport of Iran. This is a qualitative study in which some superior documents related to the development of sports, research papers and review articles, as well as some of the various proceedings, have been analyzed. Based on the results, there are both top-down and bottom-up development approaches. The basis of these, are hierarchical models of sport participation. The development of sport in cultural development form is emphasized in the first to fifth development plan of Iran and the Islamic Republic of Iran's 20-year outlook. That shows existence of cultural or educational-moral approach to Iran sport development. However, ignoring economic and elitist approach led to the slow progression in privatization and special and long-term investments. On the other hand, some countries in addition to supporting the public sports, concentrate on professional sports development through financial support and special talent identification processes. These are pursued through various models as centralized model, club model, networking model and personal model. Basically, in Iran the focus is on the club model and there is not completely centralized state model for basic courses. Also there is not network model to create a coalition and strategic alliance with sports of schools and universities. Theoretically speaking, at first a strategic link between sports and institutions of health, economic, culture and education system at level of governance and policy should be established. Then proper and applicable models with learning sports politics and helping native patterns should be utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Development
  • Sport Policy
  • Elite Athletes
  • Sporting Success
1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1373). «بررسی عملکرد بخش تربیت بدنی در برنامه اول»، دفتر مطالعات فرهنگی، ش 17، کد گزارش 1100368.
2. _____ (1384). «درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، آشنایی با اعتبارات فصل تربیت بدنی»، دفتر مطالعات فرهنگی، شماره مسلسل 7665.
3. _____ (1387). «درباره لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، بررسی اعتبارات بخش فرهنگ»، دفتر مطالعات فرهنگی، شماره مسلسل 2709554.
4. _____ (1388). «مروری بر عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش تربیت بدنی و ورزش»، دفتر مطالعات فرهنگی، کد 270، شماره مسلسل 9881.
5. _____ (1389). «درباره لایحه برنامه پنجم توسعه، مقایسه تطبیقی لایحه برنامه پنجم توسعه با قانون برنامه‌های چهارم و سوم توسعه»، دفتر مطالعات فرهنگی، شماره مسلسل 10200.
6. _____ (1390). «مقدمه‌ای بر شرایط و لوازم خصوصی‌سازی در ورزش کشور»، دفتر مطالعات فرهنگی، کد 270، شماره مسلسل 11063.
7. رمضانی‌نژاد، رحیم، کاظم هژبری، حسین عیدی، محمد ریحانی و بهمن عسگری (1394). «مدیریت ورزش نخبه: تجارب کشورهای موفق»، چاپ اول، آمل، انتشارات شمال پایدار.
8. صادقی ارانی، زهرا و سید‌حبیب‌اله میرغفوری (1388). «تجزیه و تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی ورزشی استان‌های ایران طی سال‌های 1385-1384»، پژوهش در علوم ورزشی، ش 24.
9. عیدی، حسین، رحیم رمضانی‌نژاد و محمد ریحانی (1390). «بررسی سطوح اثرگذار بر میزان موفقیت‌های بین‌المللی در ورزش»، کتابچه همایش مدیریت و برنامه‌ریزی در فوتبال پایه، آکادمی ملی فوتبال ایران.
10. غفرانی، محسن، محمود گودرزی، سیدنصراله سجادی، مجید جلالی فراهانی و مهدی مقرنسی (1388). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان»، حرکت، ش 39.
11. نادری‌نسب، مهدی، محمد احسانی، محمد خبیری و مجتبی امیری (1390). «تعیین رویکرد مناسب توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با رویکردهای چند کشور منتخب»، مدیریت ورزشی، ش 10.
12. Böhlke, N. and L. Robinson (2009). "Benchmarking of élite Sport Systems", Management Decision, Vol. 47 Iss: 1.
13. Chelladurai, P. (2001). "Managing Organizations, for Sport and Physical Activity. A System Perspective", Scotsdale: Holcomb Hathaway Publishers. 432pp. ISBN 189087132X 9781890871321.

14. Eady, J. (1993). "Practical Sports Development", Pitman, London, 78pp. ISBN 0-582-21254-5 Record Number 19931854541.

15. Farmer, P. and S. Arnaudon (1996). Australian Sport Policy National Sport Policies, An International Handbook.
16. Green, B. C. (2005). "Building Sport Program to Optimal Athlete Recruitment, Retentionand Transition: Toward a Normative Theory of Sport Development", Journal of Sport Management, 19.
17. Green, B. C. and L. Chalip (1997). "Enduring Involvement in Youth Soccer: The Socialization of Parent and Child", Journal of Leisure Research, 29.
18. Green, M. (2007a). "Olympic Glory or Grassroots Development?: Sport Policy Priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960-2006", The International Journal of the History of Sport, 24(7).
19. _____ (2007b). "Policy Transfer, Lesson Drawing and Perspectives on Elite Sport Development Systems", International Journal of Sport Management and Marketing, 2.
20. Hidson, A., B. Gidlow and C. Peebles (1994). "The Trickle-down’ Effect of Top-level sport: Myth or reality? A Case-study of the Olympics", Australian Journal of Leisure and Recreation, 4.
21. Hogan, K. and K. Norton (2000). "The Price of Olympic Gold", Journal of Science and Medicine in Sport, 3.
22. Houlihan, B. and A. White (2002). "The Politics of Sport Development: Development of Sport or Development Through Sport?", London, Routledge.
23. Houlihan, B. (2000). "Sporting Excellence, Schools and Sports Development: The Politics of Crowded Policy Spaces", European Physical Education Review, 6(2).
24. Houlihan, B. and M. Green (2008). "Comparative Elite Sport Development: Systems, Structures and Public Policy", Published by Elsevier Ltd, ISBN: 978-0-7506-8281-7.
25. Hylton, K., P. Bramham, D. Jackson and M. Nesti (2001). "Sports development: Policy, Process and Practice", European Sport Management Quarterly, 2.
26. Lyle, J. (1997). "Managing Excellence in Sports Performance", Career Development International Management, 19.
27. Mull, R., K. Bayless and L. M. Jamieson (2006). "Recreational Sport Management", Published, Human Kinetics. ISBN 0-7360-5131-7.
28. Shilbury, D. and J. Deane (2001). Sport Management in Australia: An Organizational Overview, Strategic Sport Management, Deakin University.
29. Sotiriadou, K. (2009). "The Australian Sport System and It's Stakeholders: Development of Cooperative Relationships", Journal of Sport in Society, 12(7).
30. Sotiriadou, K., D. Shilbury and S. Quick (2008). "The Attraction, Retention/ Transition and Nurturing Process of Sport Development: Some Australian Evidence", Journal of Sport Management, 22.