بررسی اثر برخی متغیرهای ‌‌اقتصاد کلان بر ارزش چک‌‌های بلامحل در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

صدور چک‌های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. وجود و رشد چک‌های بلامحل بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می‌شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال‌های 1390-1350 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم‌انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند‌مدت بین ارزش چک‌های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می‌کند. در مدل برآوردی، کشش چک‌های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به‌ترتیب 89/1، 08/6 و 9/28 به‌دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک‌های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک‌های بلامحل با به‌کار بردن مدل خودرگرسیون‌برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک‌های بلامحل نسبت به شوک‌های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک‌های شاخص قیمت‌ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک‌های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تأیید می‌کند. یافته‌های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک‌های بلامحل را تصدیق می‌کند و همچنین سیاست‌های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران مؤثرند را معرفی می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Some Macroeconomic Variables Effect on Value of Cheques without Fund In Framwork of Crime Economy Theory

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah 1
  • Nazanin Mottaqhi Mazleqhani 2
چکیده [English]

One of the economic crimes is cheques without fund which impose costs on country economy. Existence and growth of cheques without fund has negative effects on motivations of investment and production and decreases economic security in society. In this paper has been investigated the relationship between value of cheques without fund and economic variables in Iranian economy for the period (1971-2011).The Johansen- Juselius test is employed to examine the potential long-run equilibrium relationship. The Result from cointegration test confirms existence of the significant and positive long run equilibrium relationship among value of cheques without fund and consumer price index (CPI), unemployment, income inequality. The long run elasticity of cheques without fund relative to CPI, unemployment and income inequality is 1.89, 6.08 and 28.9. Moreover, in this study has been investigated the effects of economic shocks on quantity of cheques without fund by structural VAR model. The results impulse-response functions show that CPI, unemployment, income inequality shocks have the positive affect on cheques without fund. Real per capita GDP (proxy of poverty) shock also has the negative affect on cheques without. These findings verify the effects of economic factors on cheques without fund crime in Iranian economy.The gained results provide the economic policies that can decrease quantity of cheques without fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Economy
  • Cheques without Fund
  • Consumer Price Index
  • Unemployment
  • Income Inequality
  • Cointegration
  • VAR Model