عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پدیده شوم فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش فساد اداری برای مقابله با این پدیده را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. از طرفی با رشد پژوهش‌های مختلف در زمینه فساد اداری با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه‌، انجام پژوهش ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام‌مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه فساد اداری در سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار جامع فراتحلیل (2CMA) تعداد 10 پایان‌نامه و 9 مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد، در مجموع تعداد 19 مطالعه بر اساس معیارهای درون‌گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه فراتحلیل در مجموع 63 متغیر را نشان می‌دهد که در سه دسته‌بندی کلی‌تر (محیطی، درون‌سازمانی و فردی) تقسیم‌پذیرند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Factors Affecting the Corruption Agencies in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid Zarandi 1
  • Yasin Hamidi 2
  • javad madani 3
1 P
2 R
3 S
چکیده [English]

Various forms of social and civic, according to its path of growth and progress of different species will be facing straight and social. Open the administrative and bureaucratic organizations and increase the service sector in modern societies, has led to corruption in the agencies and organizations in the form of white collar crime in theBlue-collar and collar crimes and spread the pus begins to take shape. In this research the causes and factors affecting the formation and spread of corruption to deal with this phenomenon be exact study. The growth of research in the field of corruption with a scattering of information in this area, this study combines research that extracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • corruption
  • Bureaucratic Deviations
  • Size Effect
1. ازکیا، مصطفی (1388). «جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی ایران»، اطلاعات، ش 34.
2. الوانی، سید‌مهدی (1381). مدیریت عمومی، چاپ بیست و پنجم، تهران، نشر نی.
3. بهفر، سارا (1391). «فراتحلیل پژوهش‌های آمادگی الکترونیک سازمان‌ها در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
4. حبیبی، نادر ( 1375). فساد اداری، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی.
5. خاندوزی، سید‌احسان (1386). «فساد اقتصادی در ایران»، مجله اقتصاد، ش 8.
6. خلفخانی، مهدی (1388). «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری»، فصلنامه راهبرد، سال هجدم، ش 53.
7. دلاور، علی (1387). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.
8. رابینز، استفین پی (1381). رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، جلد سوم، چاپ چهارم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
9. رفیع‌پور، فرامرز (1387). سرطان اجتماعی فساد، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (10/2/1380). «فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی»، http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=B062.
11. طالقانی، غلامرضا، زهرا طباطبائی و علی غفاری (1392). «بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، ش 2 (پیاپی 32).
12. عباس‌زادگان، محمد‌عباس (1389). فساد اداری، جلد دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
13. فرهادی‌نژاد، محسن و محمد لگزیان (1390). «پیمایشی طولی درزمینه علل فساد اداری و روش‌های کنترل آن (1388-1378)»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 2، ش 8.
14. قادری، مهدی (1388). «فساد اداری در ایران تحلیل جامعه‌شناختی»، معرفت، سال هجدهم، ش 138.
15. قربانی‌زاده، وجه‌اله (1392). راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
16. قلی‌پور، رحمت ا... و طیبه نیک‌رفتار (1385). «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، ش 53.
17. معین، محمد (1363). فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر‌کبیر.
18. مقیمی، سید‌محمد (1393). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات راه دان.
19. هانتینگتون، ساموئل (1385). سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علم.
20. هومن، حیدرعلی (1387). راهنمای علمی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران، انتشارات سمت.
21. ویل دورانت (1365). تاریخ تمدن، ترجمه گروهی از نویسندگان، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامی.
22. یزدان‌پناه، لیلا، هادی حسن دوست فرخانی، داریوش‌ بوستانی و امید رضایی (1392). «بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهارم، ش 10.
23. Afshar Kazemi, M. A. and Laleh Fetratnezhad (2014). "Provide Strategies to Reduce Administrative Corruption in Public Organization it-based Using a Combination of Analytic Network Process and Quality Function Deployment model Qfd", International Journal of Information, Security and System Management, Vol. 3, No.1.
24. Cheung, Steven W. S. (1996). "A Simplistic General Equilibrium Theory of Corruption, Contmprary", Economic Policy, Vol. 14, No. 3.
25. Cohen, J. (1998). Statistical Power Analysis for the Behavioval Sciences (Secondedition), Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
26. Esmaili, Mahdi, Reza Seraji, Ali Asghar Rashid and Zohre Bayanloo (2013). "The Impact of Administrative Corruption on her Productivity, Case Study of Qom University", Advanced Research in Economic and Management Sciences,Vol. 11.
27. Higgins, J. P. T. and et al. (2003). "Measuring Inconsistency in Meta-analysis", BMJ, 3, 27.
28. Hugue, M. F. (1997). "Experiences with Meta-analysis in NDA Submissions", Procedings of the Bipharmacea Tical Section of the American Statistical Association, 2.
29. Hunter, J. E. and F. L. Schmidt (2004). Methods of Meta Analysis: Correcting Error and Bias in Research Finding, (2nd ed.), New Bury Park, C. A., Sage Publication.
30. Koudelkova, Petra and Valery Senichev (2015). "Mix Research Approach Towards Corruption-Experts' Perception: Challenges and Limitations, International Conference on Strategic Innovative Marketing", Sep2014, Spain, Social and Behavioral Sciences, 175.
31. Kulik, J. A. (2003). "The Concept of Meta-analysis", International Journal of Education Research, Vol. 13, No. 13.
32. Lambsdorff, J. G. (2006). Causes and Consequences of Corruption; in SR Ackerman, International Handbook on Economics of Corruption.
33. Lawal, G. and A. Tobi (2006). "Bureaucratic Corruption, Good Govermance and Developments the Challenges and Prospects of Institution Building in Nigeria", Journal of Applied Sciences Research, 2(10).
34. Li, S. (2010). "The Effectiveness of Corrective Feedback in SLA: A Meta-Analysis”, Language Learning, 60.
35. Light, R. J. and D. B. Pillemer (1984). Summing Up, Cambridge, Harvard University Press.
36. Little, J. H., J. Corcoran and V. Pillai (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis,Published by Oxford University Press.
37. Macaskill, Petra, Stephen Walter and Les Irwnig (2000). "A Comparison of Methods to Detect Publication Bias in Meta-analysis", Statistics in Medicine, Vol. 20.
38. Neu, D., J. Everett and Abu Shiraz Rahaman (2015). "Preventing Corruption within Government Procurement: Constructing the Disciplined and Ethical Subject", Critical Perspectives on Accounting, Vol. 28.
39. Nye, J. S. (1997). Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis, American Political Science Review.
40. Riley, R. Dl, J. R. Thomoson, K.P. Abrams (2008). "An Alternative Model for Bivariate Random-Effects Meta-analysis When the Within-study Correlations are Unknown", Biostatistics, 9(1).
41. Robbinson, M. (Ed.) (2006). Corruption and Development: An Introduction, London, Routledge.
42. Rosenthal, R. and R. L. Rosnow (1991). Essentials of Behavioral Research: Methods and Data Analysis, (3rd ed.), City: Mc Graw-Hill.
43. Scott, J. (2003). Comparative Political Corruption, New Jersey, Prentice Hall Inc.
44. Shah, A. (2007). Tailoring the Fight Against Corruption to Country Circumstances, Retrieved from http://www.siteresources.worldbank.org/ Intwbigovantcor.
45. Stapenhurst, F. and P. Langseth (1997). "The Role of the Public Administration in Fighting Corruption", International Journal of Public Sector Management.
46. Terrin, N., C. H. Schmid and I. Olkin (2003). "The Case of the Misleading Funnel Plot", BMJ. 2006 Sep 16;333(7568).
47. Transparency International (TI) (2016). Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org/cpi2016#results-table.
48. Vegas, K. C. (2005). The Effectiveness of Functional Behavior Assessment–Based Behavioral Interventions for Reducing Problem Behaviors: A Meta-analysis, Doctoral Dissertation of Philosophy, University of Utah.
49. Wolf, F. M. (1986). Meta - Analysis: Quantitative Methods for Research Synthesis, Beverly Hills, CA: Sag.
50. www.worldBank.org.