بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر‌اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه میبد

2 دانشیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده، اما در‌عین‌حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه‌یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه‌ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه‌های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می‌شود. شاخصه‌های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش‌ها و زیربخش‌های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات‌محور، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه‌ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج‌گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Industrial Development Strategy from Perspective of New Structural Theory (Based on Experience of Leading Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Saeed Dehghan Khavari 1
  • Seyed Hossein Mirjalili 2
  • Farshad Momeni 3
1 Member of the Faculty of Economics, University of Meybod
2 P
3 Member of the Faculty of Economics, University of Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

The last decades witnessed a limited number of countries managing to convergence with developed countries, but at the same time, divergence between other undeveloped countries and the developed ones has accelerated. Study of  the convergence process has been the main topic of research by the economists of realm of economic development in sevral decades, and the new structural economics attempts to reconstruct the path of successful countries to make it practical and achievable for other developing countries. While explaining theoretical basics of industrial development strategy of New Structural Economics, this study will also present the principles and characteristics of this strategy and applied framework for facilitating and identifying its growth. Characteristics of this strategy, includes methods of benchmarking of countries with a similar structure in terms of production factors and considering to the comparative advantage of product sectors and sub-sectors arising from the structure of factors assets. It also includes export-oriented industrialization, considering to foreign direct investment in and out of the developing countries, intelligently combining state and market in order to achieve industrial development, assigning facilitating duties for the government in this connection, and adopting continuous process of upgrading in the way to industrial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • New Structural Economics
  • Industrial Development Strategy
  • Leading Sectors
1. ازکیا، مصطفی (1389). نظریه‌های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه، تهران، نشر علم.
2. چانگ، ‌ها‌جون (1392). بیست‌و‌سه گفتار درباره سرمایه‌داری پیرامون نکاتی که آن را بروز نمی‌دهند، ترجمه ناصر زرافشان، تهران، نشر مهرویستا.
3. ‌هانت، دیانا (1386). نظریه‌های اقتصادی توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی.
4. گریفین، کیت (1382). راهبردهای توسعه اقصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین‌هاشمی، تهران، نشر نی.
5. Amoako, K. Y.(2011). The Africa Transformation Report, Powerpoint Presented at the African Center for Economic Transformation Workshop on Growth and Transformation in Africa, Bellagio, Italy.
6. Cai, J., A. Harrison and J. Lin (2011). "The Pattern of Protection and Economic Growth Evidence from Chinese Cities", Presentation Conference on Atructural Transformation and Economic Growth.
7. Chandra, V., J. Lin and Y. Wang (2012). "Leading Dragons Phenomenon New Opportunities for Catch-Up in Low-Income Countries", The World Bank, Development Economics Vice Presidency, Policy Research Working Paper.
8. FDI intelligence (2011). Special Report.
9. Growth Commission (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, Washington, D. C.
10. Harrison, A. and A. Rodríguez-Clare (2010). "Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries", Handbook of Economic Growth, Vol. 5.
11. Hausmann, R. and B. Klinger (2006). "Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space", Harvard University, Working Paper, No. 128.
12. Hidalgo, C., A. B. Klinger, A. L. Barabasi and R. Hausmann (2007). "The Product Space Conditions the Development of Nations", Science 317.
13. ILO.org.
14. Kojima, Kiyoshi (2000). "The Flying Geese Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions and Regional Policy Implications", Journal of Asian Economics 11.
15. Krueger, A. (1995). "Policy Lessons from Development Experience Since the Second World War", Handbook of Development Economics, Vol. 3B, Elsevier Science Publishers.
16. Lin, J. Y. (2009). Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability, Cambridge, Cambridge University Press.
17. _____ (2012). "New Structural Economics A Framework for Rethinking Development and Policy", The World Bank, Retrieved March 7.
18. Lin, J. Y. and C. Monga (2010). "The Growth Report and New Structural Economics", Policy Research Working Papers Series 5336, World Bank, Washington, D.C.
19. _____ (2011). "DPR Debate: Growth Identification and Facilitation: The Role of the State in the Dynamics of Structural Change", Development Policy Review 29(3).
20. Lin, J. Y. and H. Chang (2009). "DPR Debate: Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy It?", Development Policy Review 27(5), Reprinted as the Debate in Chapter II of This Volume.
21. Lin, J. Y. and Volker Treichel (2012). "Applying the Growth Identifi cation and Facilitation Framework: The Case of Nigeria", World Bank, Washington, D.C.
22. Lin, J.Y., and F. Li (2009). "Development Strategy, Viability, and Economic Distortions in Developing Countries", Policy Research Working Paper 4906, World Bank, Washington, D.C.
23. Lin, J. Y. (2011). "From Flying Geese to Leading Dragons: New Opportunities and Strategies for Structural Transformation in Developing Countries", WIDER Annual Lecture 15.
24. Lin, J. Y. and Yan Wang (2008). China‘s Integration with the World: Development as a Process of Learning and Industrial Upgrading, World Bank Policy Working paper 4799, December.
25. Maddison, A. (1995). Monitoring the World Economy, 1820–1992, Paris, OECD.
26. Maddison, A. (2010). "Historical Statistics of the World Economy: 1–2008 AD", www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/vertical-fi le_02-2010.xls.
27. MOFCOM (2010). Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment.
28. Monga, C. (2011). "Shifting Gears: Igniting Structural Transformation in Africa", Journal of African Economies, Forthcoming.
29. Pritchett, L. (1997). "Divergence, Big Time", Journal of Economic Perspectives 11 (3).
30. Rodrik, D. (2004). "Industrial Policy for the Twenty-First Century", Cambridge, MA.
31. _____ (2009). "Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How", Middle East Development Journal 1 (1).
32. _____ (2010). "Globalization, Structural Change and Productivity Growth", Working Paper 17143. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
33. Rosenblatt, D. and J. Y. Lin (2012). "Shifting Patterns of Economic Growth and Rethinking Development", The World Bank, Policy Research Working Paper 6040.
34. Stiglitz, Joseph, J. Y. Lin (2013). "The Rejuvenation of Industrial Policy", Policy Research Working Paper, Office of the Chief Economist.
35. UNCTAD (2011). Economic Development in Africa-Fostering Industrial Development in Africa in the New Global Environment, Special Report, UNCTAD/UNIDO, New York and Geneva.
36. UNCTAD.org.
37. Wang, Y. (2009). Development Partnerships for Growth and Poverty Reduction: A Synthesis of the First Event Organized by the China-DAC Study Group. Beijing: International Poverty Reduction Center in China, October 28–29.
38. World Bank (2008). Nigeria Valua Chain Analysis: Sector Choice and Market Analysis Report, EME Consultants, London.
39. World Bank (2011b). Global Development Horizons 2011-Multipolarity: The New Global Economy, World Bank, Washington D.C.
40. World Bank (2011a). "Light Manufacturing-Focused Policies to Enhance Private Investment and Create Productive Jobs", Washington, DC: World Bank.
41. World Development Indicators (2011). Washington D. C., World Bank.