دیده‌بانی روندهای فناوری اطلاعات مؤثر بر کسب‌وکارهای فعال در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

محیطی که کسب وکارها در آینده در آن حضور خواهند داشت دیگر همچون دهه‌های گذشته باثبات و پایدار نخواهد بود و تغییرات فناورانه به آن ناپایداری و عدم قطعیت را اضافه خواهد کرد از‌این‌رو دیده‌بانی این تغییرات به‌خصوص روندهای فناوری اطلاعات برای کسب وکارهای تأثیر‌پذیر از این فناوری بسیار مهم است. این تحقیق با استفاده از مدل دیده‌بانی اف اس اس اف به دنبال دیده‌بانی روندهای فناوری اطلاعات مؤثر بر کسب‌وکارهای فعال در صنعت بانکداری ایران است که ابتدا در مرحله اول مدل با روش مطالعه کتابخانه‌ای، 14 روند فناوری اطلاعات مؤثر بر کسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری از گزارش‌ها و مقالات و کتاب‌های معتبر استخراج و دسته‌بندی شدند. سپس در مرحله دوم موسوم به مرحله تشخیص عوامل کلیدی شکل‌دهنده روندها معرفی شده‌اند و در گام بعدی به‌منظور تجزیه‌وتحلیل و بررسی فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات از نرم‌افزار آماری SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد روندها که در شش بعد دسته‌بندی شده‌اند تأثیر مثبت و معناداری بر آینده بانکداری دارند سپس با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS22 و آزمون فریدمن مهم‌ترین روندهای فناوری اطلاعات شناسایی و اولویت‌بندی شدند که در نتیجه «ایجاد توانایی در تجزیه و تحلیل مشتری (هوشمندی کسب‌وکار)» به‌عنوان مهم‌ترین روند شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring IT Trends Affecting Active Businesses in Banking Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Mobini Dehkordi 1
  • Mostafa Keshavarz Turk 2
1 U
2 U
چکیده [English]

The environment in which Businesses will participate in the future would not be stable and sustainable like the past decade, and technological changes will increase this volatile uncertainty.  Thus, it is important to monitor these changes, specially on IT trends, which shape active businesses affected by IT.
       Implementing FSSF Monitoring Model, this research is looking for monitoring Information technology trends Affecting Active Businesses in Banking Industry in Iran. In doing so, drawing library study, this model at first Identifies 14 IT trends affecting active businesses. Then, in second step, known as “Recognition step”, factors shaping the trends are identified, and Hypothesis testing is carried out through structural equation modeling using SmartPLS software. The results confirm the effects of trends collected in five categories on future of banking. In the next step, using SPSS22 and implementing Friedman Test, the most important trends identified and prioritized. Finallt the paper concludes that “Capability of analyzing costumers (Business Intelligence)” is presented as the most important trend affecting active businesses in banking industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring
  • Information Technology Trend
  • Banking Businesses
1. افرایم توربان و همکاران (1391). فناوری اطلاعات در مدیریت: دگرگونی سازمان‌ها در اقتصاد دیجیتالی، مترجمان مهدیه توفیقی محمدی، حمیدرضا ریاحی و پوریا قطره نبی، نشر دانشگاه پیام نور.
2. خزائی، سعید و ایرج الهی دهقی (1391). «عوامل موفقیت در آینده‌نگاری ملی»، فصلنامه علمی‌ تخصصی مطالعات آینده‌پژوهی سازمان بسیج اساتید مازندران، سال اول، ش 2.
3. قدیری، روح‌الله، امیر ناظمی، علی شماعی و کریم مظاهری (1388). آیند‌ه‌نگاری فناوری هوافضا در ایران 1404، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی‌کشور.
4. کوواسا، تئومو (1394). «کاربست آینده‌نگاری راهبردی در دولت (موردکاوی کشورهای فنلاند، سنگاپور و اتحادیه اروپا)، مترجمان محسن کشاورز ترک و مصطفی کشاورز ترک، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه افق آینده‌پژوهشی راهبردی.
5. مبینی دهکردی، علی و احسان رسولی‌نژاد (1390). شکل‌دهی به فضای نوین بانکداری با رویکرد دانش بنیان، انتشارات نور علم.
6. ملکی‌فر، عقیل و همکاران (1385). الفبای آینده‌پژوهی، اندیشکده آصف و مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، انتشارات کرانه علم.
7. Agboola, A. A. (2001). "Impact of Electronic Banking on Customer Services in Lagos, Nigeria", in Ife Journal of Economics and Finance, Department of Economics, O. A. U., Ile-Ife, Nigeria, Vol. 5, No. 1-2.
8. _____ (2003). "Inform Technology, Bank Automation, and Attitude of Workers in Nigerian Banks’ in Journal of Social Sciences", Kamla-Raj Enterprises, Gali Bari Paharwali, India.
9. Ahola, E. and A. Palkamo (Editors) (2009). Megatrendit ja me (Megatrends and us), Tekes Publications, No. 255, in Finnish.
10. Albright, S. K. (2004). "Environmental Scanning: Radar for Success", The Information Management Journal, Vol. 28, No. 3.
11. Aquilar, Francis J. (1967). Scanning the Business Environment, New York, NY, Macmillian Co.
12. Arens, Y. and P. S. Rosenbloom (2003). "Responding to the Unexpected", Association for Computing Machinery: Communications of the ACM.
13. Capgemini Report (2012). "Trends in the Global Banking Industry 2012 (Key Business and Professional Services Trends and their Implications for the Global Banking Sector)", www.capgemini.com/banking.
14. _____ (2013). "Trends in the Global Banking Industry (Key Business Trends and their Implications for the Global Banking Sector)".
15. Christiansen, P. (2011). "Four Important Trends Shaping the Future of Credit Cards", First Data Corporation, Firstdata.com.
16. Cisco IBSG )2012(. Winning Strategies for Omnichannel Banking Cisco IBSG Global Research Reveals New Ways for Banks to Prosper in an Omnichannel World.
17. Deloitte (2015). 2015 Banking Outlook (Boosting Profitability Amidst New Challenges).
18. Deloitte and Touche (2009). "Kaupan Tulevaisuus Ja Verkkokauppa Suomessa (in Finnish: Future of trade and Internet Sales in Finland)", Deloitte & Touche Report, www.deloitte.com.
19. Dougherty, Carter and Jesse Hamilton (2014). "Ex-NSA Chief Pitches Banks Costly Advice on Cyber-Attacks", Bloomberg Report.
20. Drucker, D. F. (2001). "The Next Society", The Economist, November 3.
21. Essvale Corporation (2007). "Business Knowledge for IT in Retail Banking", Essvale Corporation Limited, ISBN (13-digit) 978-0955412424.
22. European Commission, DG Enterprise and Industry Final Report (2008). "ICT and e-Business Impact in the Banking Industry (A Sectoral e-Business Watch study by Rambøll Management)", Study Report No. 06/2008.
23. Farah, P. (2012). "Future of Retail Banking", Cisco IBSG Financial Services Practice.
24. Forrester Report (2010). "15 Technology Trends to Watch for", Accessed at www.forrester.com/reports.
25. Goldhill, James (2013). The Age of Omnichannel Banking (Why Omnichannel is the Next Wave of Retail Banking Innovation), Transform 60 Great Portland Street, London, W1W 7RT, www.transformuk.com
26. Gracht Vonder, Heiko and Inga-Lena Darkow (2010). "Scenarios for the Logistics Services industry: A Delphi-based Analysis for 2025", Int. J. Production Economics, 127(1).
27. Grosskopf, Johannes (2013). "Shaping the Bank of the Future South African Banking Survey 2013", PwC South Africa 18, www.pwc.co.za/banking.
28. Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, R. E. Anderson and R. L.Tatham (2006). "Multivariate Data Analysis", Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, Vol. 6.
29. Haldane, A. G., S. Millard and V. Saporta (2008). "The Future of Payment Systems", Routledge, ISBN10: 0-415-43860-8 (hbk).
30. Holloway, J. (2014). Seven Digital Banking Trends you Might See in 2015, www.linkedin.com.
31. Infosys (2015). Omnichannel Banking: A Win-win Proposition (Experience the Future of Banking with Digitally-converged Channels).
32. King, B. (2010). "BANK 2.0: How Cotumer Behavior and Technology Will Change the Future of Financial services", Marshall Cavendish (International) Asia Pte Ltd ,ISBN-13 : 978-981-4302-07-4.
33. _____ (2013). "BANK 3.0. (Why bank is no Longer Somewhere you go, But Something you do)", John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., ISBN 978-1-118-589632.
34. KPMG (2014). Banking Outlook 2014: An Industry at a Pivot Point, kpmg.com/us/banking.
35. _____ )2015(. Mobile Banking 2015 (Global Trends and their Impacts on Banks).
36. Kuchler, Hannah (2014). "Experts Warn Banks of More Cyber Attacks", Financial Times, August 31, www.ft.com
37. Kumar Dhanwani, S. (2009). "Recent Trends in Indian Bankiong Industry", Abhinav National Monthly Referees Journal of Research in Commerce and Management, Volume No. 3, ISSN 2277-1166, www.abhinavjournal.com.
38. Kuosa, Tuomo (2011). "Practicing Strategic Foresight in Government: Cases of Finland, Singapore and European Union", RSIS Monograph, No. 19. S. Rajaratnam School of International Studies of Nanyang Technological University,Singapore. Booksmith.
39. LaSalle Report, Jones Lang (2012). "Global Retail Banking Key Trends and Implications for Retail Banking Real Estate", www.retail2020.com.
40. Luka, K. M. and A. I. Frank (2012). "The Impacts of ICTs on Banks : A Case study of the Nigerian Banking Industry", (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 3, No. 9. www.ijacsa. thesai.org.
41. Morrison, James L. (2002). "Monitoring Taxonomy", The Association for Institutional Research, http://www.horizon.unc.edu/courses/papers/enviroscon.
42. New York State Department of Financial Services (2014). "Report on Cyber Security in the Banking Sector".
43. Pantzar, M. (2010). "Future Shock-Discussing the Changing Temporal Architecture of Daily Life", Journal of Futures Studies, 14(4).
44. Singh, N., B. Bartikowski, Y. Dwivedi and M. Williams (2009). Global Megatrends and the Web: Convergence of Globalization, Networks and Innovation, The Data Basae for Advances in Information Systems, 40(4).
45. Skinner, C. (2007). "The Future of Banking In a Globalized World", John Wiley and Sons Ltd, ISBN 978-0-470-51034-6 (HB).
46. Slauther, Richard A. (1999). "A New Framework for Environmental Scanning", Foresight, The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy, Vol. 1, No. 5.
47. Tapscott, D. and et al. (2000). Digital Capital, Boston: Harvard Business School Press.
48. TNS (2008). "New Future in Store- How will Shopping Change between now and 2015?", TNS Global Research Report, Accessed at  http://www.tnsglobal. com.
49. Yurcan, B. (2012). Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2017, thefinancialbrand.com.