طراحی مدل پیش‌ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر

2 استادیار دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه‌تر، پیش‌ارزیابی سیاست است که در قالب مدل‌ها، روش‌ها و ابزار‌ها منجر به آگاه‌سازی سیاستگذاران و ذی‌نفعان شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی می‌شوند.
         در این مقاله مدل پیش‌ارزیابی سیاست برمبنای رویکرد آینده‌محوری با روش دلفی و با استفاده از نظر خبرگان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف در ایران طراحی شده است. این مدل به‌عنوان چارچوبی روش‌شناسانه می‌تواند مورد استفاده رشته‌های گوناگون قرار گیرد. این مدل به صورت علی شامل شش مرحله تعریف زمینه سیاستی، تعریف سناریوهای سیاستی ممکن و غربالگری، مدل منطقی سیاست‌های محتمل، تحلیل اثر سیاست‌های محتمل و مقایسه آنها، مشخص کردن شاخص‌ها و سنجه‌های کلید پیشرفت و توصیه و تأمین خوراک اطلاعاتی سیاستگذاران و ذی‌نفعان به‌منظور توسعه پاسخ‌های آینده می‌باشد و دارای کارکرد‌های: آگاه‌سازی، ابزار ارتباطی بین سیاستگذاران و ذی‌نفعان و بهبود ظرفیت‌های سیاستگذاری است که منجر به نتایج بهبود کیفیت سیاست و ارتقای همبستگی سیاستی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Ex Ant Evaluation of Policy Model on the Basis of Futures Studies Approach

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghorouneh 1
  • Seyed Kamal Tabaeian 2
  • Alireza Booshehri 2
  • Saeed Ghorbani 2
1 u
2 U
چکیده [English]

Today, better and more intelligent policy is symbolized in a ex ant evaluation policy that drawing on models, methods and tools, informs policymakers and stakeholders, and ultimately improves the quality of public policy. In this article, Using the Delphi technique and drawing on Iranian experts on various areas, an ex ant evaluation policy model has been designed on the basis of Futures Studies Approach. In addition, this model can be used as a methodological framework in different disciplines.
       This model causally consists of six stages: defining the policy context, defining the possible policy scenarios and screening, developing a rational model on probable policies, analyzing the impact of probable policies and comparing them, identifying  key indicators and measures of progress and advising policymakers and stakeholders and providing feedback information in order to developing future answers; and has  such functions as  information, communication between policy makers and stakeholders to improve the capacities for policymaking, resulting in improved quality and enhanced policy cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Alternatives
  • Ex Ant Evaluation of Policy
1. اعضای کارگروه هماهنگی پژوهش و فناوری (1387). «گزارش ارزیابی سیاست‌های اجرایی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی»، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
3. بوشهری، علیرضا، ابوالفضل باقری و داوود علیزاده (1392). «ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری (فازهای اول و دوم)»، پروژه تحقیقاتی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشگاه مالک اشتر.
4. کمیسیون تلفیق و هماهنگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزوه شماره 19.
5. خزائی، سعید و امیر محمودزاده (1392). آینده‌پژوهی، چاپ چهارم، اصفهان، علم آفرین و پارس ضیاء.
6. مشایخی، علینقی، علی‌اکبر فرهنگی، منصور مؤمنی و سیروس علیدوستی (1384). «بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت.
7. Baldwin, Robert (2005). "Is Better Regulation Smarter Regulation?", Public Law.
8. Briggs, Sandra, Petersone Baiba and Smits Karlis )2006(. Handbook of Methods Used in Planning Public Policiesand Impact Appraisal, in Romanian, General Secretariat of Government, Romania.
9. Colin, Hirkpatrick and David Parker (2007). Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulations?, UK: Edward Elgar Publishing.
10. Crissman, C.C., K. Abernethy, A. Delaporte and B. Timmers (2013). Guidelines Practical Guide for Ex-ante Impact Evaluation in Fisheries and Aquaculture.
11. Dalkey, N. C. (1969). The Delphi Method: An Experimental Study of GroupOpinion, Santa Monica, CA: The Rand Corporation.
12. European Commission (2005). "A Handbook for Impact Assessment in the Commission-How to do an Impact Assessment", Bruxelles: European Commission.
13. European Commission (2009). Impact Assessment Guidelines, SEC 92, Brussels.
14. Giandomenico, Majone (1996). Regulating Europe, Routledge, London.
15. Gunningham, Neil and Peter Gabrosky (1998). Smart Regulation: Designing Environmental Policy, Oxford, Clarendon Press.
16. Habibi, Arash, Azam Sarafrazi and Sedigheh Izadyar (2014). "Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Resarch", The International Journal of Engineering And Scinece, Vol. 3, Issue, 4.
17. International Association for Impact Assessment )2004(. "What Is Impact Assessment?", available online at http://www.iaia.org/publicdocuments/special- publications/What%20is% 20IA_web.pdf
18. Lianos, Ioannis (2014).The One and the Many: Elaborating a Taxonomy of Impact Assessment practices in Europe, Centre for Law, Economics and Society (CLES) Faculty of Laws, UCL.
19. Machinery of Government (2009). "Methodological Guide on Ex-ante Assessment of the Impact of Public Policies Government of the Republic of Moldova".
20. Matei, Ani (2003). Public Economy, Economic Analysis of Public Decision, in Romanian, Bucharest: Economica Publishing House.
21. Matei, Ani and Tatiana-Camelia Dogaru (2011). Instruments of Policy Analysis, The Impact Assessment Development by Public Authorities in Romania, Case Study, Vol. 19.
22. Morris, Jake Breton, Valentina Tassone, Rudolf De Groot, Marguerite Camilleri and Stefano Moncada (2011). "A Framework for Participatory Impact Assessment: Involving Stakeholders in European Policy Making, a Case Study of Land Use Change in Malta, Published Here Under License by the Resilience Alliance, use change in Malta", Ecology and Society 16(1): 12. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art12.
23. Netherlands Court of Audit in a Report on the Organization of Policy Assessments Parliamentary Docs. II, 1999-2000, 27 065, Nos. 1-2, available at: http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p115tk27065_2.pdf.
24. OECD (2001). Improving Policy Instruments Through Impact Assessment, Sigma Papers, No. 31, OECDPublishing.
25. Okoli, Chitu and Suzanne D. Pawlowski (2004). "The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications", Information and Management, Vol. 42, No. 1.
26. Powell, Collins (2003). "The Delphi Technique: Myths and Realities", Methodological Issues in Nursing Research, Vol. 41, No. 4.
27. Radelli, Claudio, Dente Bruno, Jacobs Scott, Kirkpatrick Colin, Anne Meuwese and Andrea Renda (2006). "How to Perform the DIADEM data Collection", www.enbr.org.
28. Renda, Andrea (2006). "Impact Assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State", CEPS Paperbacks, Brussels http://europeandcis.undp.org/ pia/show/D598A880-F203-1EE9.B2CB788F94470CC4.
29. Slay, Ben (2007). "Mapping of ex-ante Policy Impact Assessment Experiences and Tools in Europe", Based on a Literature Survey and Case Studies from Southeast Europe Resources Book For ractitonersp.
30. Staronova, Katarina (2007). "Mapping of ex-ante Policy Impact Assessment: Experiences and Tools in Europe", UNDP. Bratislava.
31. Van Gestel, Rob A. J. )2007). Evidence-based Lawmaking and the Quality of Legislation, Regulatory Impact Assessments in the European Union and the Netherlands, in H. Schäffer and J. Iliopoulos-Strangas (eds.) State Modernization in Europe,Ant. N. Sakkoulas-Berliner Wissenschaftsverlag-Bruylant, Berlin.
32. Verschuuren, Jonathan and Rob Van Gestel (2009). Ex Ante Evaluation of Legislation, Published in: The Impact of Legislation.
33. Watson, John P. and et al. (2007). Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Richmond.
34. Wiener, Jonathan B. (2006). "Better Regulation in Europe", CurrentLegal Problems Yearbook, Vol. 59.