پویایی توزیع درآمد در ایران با استفاده از معرفی و اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف تحرک درآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روش‌های معمول بررسی و اندازه‌گیری نابرابری،نمی‌توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه‌جایی در گروه‌های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص‌ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می‌شود.برخلاف تئوری‌های اندازه‌گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به‌دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص‌های مختلف آن محاسبه می‌شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک‌های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می‌کند مورد بررسی و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. با توجه به فقدان داده‌های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده‌های مقطعی بودجه خانوار سال‌های 1363 تا 1392 و با ساخت داده‌های شبه‌پنل انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان‌های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می‌باشد. همچنین نتایج شاخص‌های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف‌پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت‌های زندگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Survey on the Dynamics of Income Distribution by Introducing and Measuring Different Indices on Income Mobility in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Raghfar 1
  • Mitra Babapour 2
1 u
2 U
چکیده [English]

Common methods on evaluating and measuring inequality cannot reflect the internal changes of society in terms of displacement in income groups, income transfer and so on. These indices are not suitable for investigating the dynamics of income distribution. In this study, concept of "income mobility" is used to evaluate the change of income distribution. Contrary to the theory of measuring inequality and poverty, literature on income mobility is not integrated, and because of the multidimensional nature of income mobility, it is difficult to provide the comprehensive definition on it. In this study, different concepts and indicators on income mobility are calculated.
       Thus, by using the theory of Markov chain- first- second and fifth-order as well as transition probability matrix, the pattern of income distribution are analyzed and forecast. This objective is fulfilled by constructing pseudo panel that combines thirty years of cross-sectional Household Expenditures and Income Surveys from 1984 to 2013. The results indicate that the probability of transition from a certain income quintile to the same quintile in successive time is high. That indicates low mobility and stability status. The results also show low flexibility and asymmetric distribution of life opportunities in the country. These findings reveal a serious attention to the inequality of opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Dynamics of Income Distribution
  • Income Mobility Index
  • Transition Matrix Probability
  • Pseudo Panel Data
1. مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به طرح هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری (1392-1363)، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.
2. راغفر، حسین و میترا باباپور (1393). «تجزیه و تحلیل رفتار بین‌نسلی هزینه مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده‌های شبه‌تابلویی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، ش 10.
3. Antman, F. and D. Mckenzie (2005). "Earnings Mobility and Measurement Error: A Pseudo-Panel Approach", World Bank Policy Research Working Paper, No. 3745.
4. Antman, F. and D. Mckenzie (2007). "Earnings Mobility and Measurement Error: A Pseudo-Panel Approach", Economic Development and Cultural Change 56 (1).
5. Atkinson, A. B., F. Bourguignon and C. Morrisson (1992). Empirical Studiesof Earnings Mobility, Fundamentals of Pure and Applied Economics 52, Harwood Academic Publishers, Philadelphia.
6. Barro, R. J. and X. Sala-I-Martin (1999). Economic Growth, The MIT Press.
7. Collado, M. D. (1997). "Estimating Dynamic Models from Time Series of Independent Cross-Sections", Journal of Econometrics 82.
8. Cowell, F. (1985). "Measures of Distributional Change: an Axiomatic Approach", Review of Economic Studies 52.
9. Cuesta, J., H. Nopo and G. Pizzolitto (2007). "Using Pseudo- Panels to Measure Income Mobility in Latin America", Inter-american Development Bank Working Paper, No. 625.
10. Fields, G. S. and E. Ok )1996(. "The Meaning and Measurement of Income Mobility", Journal of Economic Theory 71.
11. _____ (1999). "The Measurement of Income Mobility: an Introduction to the Literature", In Handbook on Income Inequality Measurement, ed., J. Silber, Boston, Kluwer.
12. Fields, G. S., P. L. Cichello, S. Freije, M. Menéndez and D. Newhouse (2003). "For Richer or for Poorer? Evidence from Indonesia, South Africa, Spain, and Venezuela", Journal of Economic Inequality 1(1).
13. Fields, G. S. (2005). Does Income Mobility Equalize Longer-term Incomes? New Measuresof an Old Concept, Mimeo, Cornell University.
14. Freije, S. (2001). Household Income Dynamics in Venezuela,Unpublished Doctoral Dissertation, Cornell University.
15. Gottschalk, P. (1997). "Inequality, Income Growth, and Mobility: The Basic Facts", Journal of Economic Perspectives 11(2).
16. Gottschalk, P. and E. Spolaore (2002). "On the Evaluation of Economic Mobility", Review of Economic Studies 69.
17. Haughton, J. and  S. R. Khandker (2009). Handbook on Poverty and Inequality, International Bank for Reconstruction and Development World Bank, Washington, D.C., The World Bank Group.
18. Jarvis, S. and S. P. Jenkins (1998). "How Much Income Mobility is There in Britain", The Economic Journal, 108.
19. King, M. (1983). "An index of Inequality, with Applications to Horizontal Equity and Social Mobility", Econometrica, 51.
20. Krugman, P. (1992). "The Rich, the Right, and the Facts", The American Prospect, 11.
21. Lillard, L. and R. Willis (1978). "Dynamics Aspects of Earnings Mobility", Econometrica 46, No. 5.
22. MaCurdy, T. (1982). "The Use of Time Series Processes to Model the Error Structure of Earnings in a Longitudinal Data Analysis", Journal of Econometrics 18, No. 1.
23. Markandya, A. (1982). "Intergenerational Exchange Mobility and Economic Welfare", European Economic Review 17.
24. McKenzie, D. (2004). "Asymptotic Theory for Heterogeneous Dynamic Pseudo-Panels", Journal of Econometrics, 120.
25. McCulloch, N. and B. Baulch (2000). "Simulating the Impact of Policy Upon Chronic and Transitory Poverty in Rural Pakistan", Journal of DevelopmentStudies 36(6).
26. Moffitt, R. (1993). "Identification and Estimation of Dynamic Models with a Time Series of Repeated Cross-Sections", Journal of Econometrics 59 (1).
27. Navarro, A. (2007). Exploring Income Mobility Patterns in Argentina using Quantile Regression, Working, Universidad Austral, Voldivia.
28. Salehi-Isfahani, D. and M. Majbouri (2013). "Mobility and the Dynamics of Poverty in Iran: Evidence from the1992–1995 Panel Survey", The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 53, Issue 3.
29. Scott, C. (2000). "Mixed Fortunes: A Study of Poverty Mobility among Small Farm Households in Chile, 1968-86", Journal of Development Studies, 36.
30. Scott, C. D. and J. A. Litchfield (1994). "Inequality, Mobility and the Determinants of Income Among the Rural Poor in Chile, 1968-1986", STICERD Working Paper 53, London School of Economics.
31. Shorrocks, A. (1978). "Income Inequality and Income Mobility", Journal of Economic Theory, 19 (2).
32. Verbeek, M. and F. Vella (2005). "Estimating Dynamic Models from Repeated Cross-Sections", Journal of Econometrics 127.
33. Verbeek, M. and T. Nijman (1992). "Can Cohort Data Be Treated as Genuine Panel Data?", Empirical Economics 17.