بررسی نسبت میان بهبود شاخص‌های حاکمیت قانون و توسعه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

 
صرف‌نظر از تفاوت و اختلاف‌نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم‌گیری‌ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت ـ کشور، اهداف محوری آن را شامل می‌شود. به‌علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می‌رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص‌های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته‌های به‌دست آمده از مقاله نشان می‌دهد درحالی‌که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص‌های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی‌معناست، ارتقای این شاخص‌ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Relationship between Improvement of Rule of Law Indexes and Political Development

نویسنده [English]

  • Mohsen Molasalehi
u
چکیده [English]

regardless of differences and disagreements over definitions, there is general agreement on the concept of political development: That the democratization of political power, the development of political power, expanding political participation, rationalization and specialization of decisions by the political system, and ultimately, national unity based on nation-state are among political development's central aims. In addition, political development is used against "political collapse". To assess the level of political development, Rule of Law Indexes is essential. The concept of "rule of law" has a central role in issues related to political development and democratic system which unfortunately is ignored.
            In this paper, identifying the relationship between the concept of the rule of law and political development, we attempt to show their level of correlation comparatively. Findings from the study show that political development will be impossible and meaningless without Improvement of Rule of Law Indexes. Therefore, it is necessary to improve these indexes in order to transform society towards political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of Law
  • Political Development
  • Political Collapse
  • Democracy
  • Governance
  • State Responsibility
1. آلتمن، آندرو (1378). «حکومت قانون چیست؟»، ترجمه سعید پزشک مرندی، مجله حقوق، ش 14-13.
2. اسکینر، کوئنتین (1392). آزادی پیش از لیبرالیسم، ترجمه فریدون مجلسی، تهران، انتشارات فرهنگ جاوید.
3. باربیه، موریس (1392). مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگر.
4. تاموشات، کریستیان (1391). حقوق بشر؛ مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان.
5. تیرنی، برایان (1393). دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه، ترجمه حسین بادامچی و محمد راسخ، تهران، نشر نگاه معاصر.
6. تیگراشتروم، بارابا (1389). امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل، ترجمه اردشیر امیرارجمند، تهران، انتشارات مجد.
7. زکریا، فرید (1384). آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دمکراسی، ترجمه امیرحسین نوروزی، تهران، نشر طرح نو.
8. عالم، عبدالرحمن (1384). بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
9. کر، پائولین (1387). «امنیت انسانی»، ترجمه سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 11، ش 3.
10. موحد، محمدعلی (1381). در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه.
11. نویمان، فرانتس (1370). بهیموت: ساختار و عملکرد ناسیونال ـ سوسیالیسم، ترجمه محمدرضا سوداگر، تهران، نشر دنیای مادر.
12. Ackerman, Bruce (1997). "The Rise of World Constitutionalism", Virginia Law Review Review (4).
13. Binder, Leonard (1971). Crises and Sequences in Political Development, Princeton University Press.
14. DRA (2015). Democracy Ranking 2014, The Democracy Ranking of the Quality of Democracy, (Vienne: DRA).
15. FH (2015). Freedom in the World 2015, Freedom House in: https://freedom House. org/report/freedom-world-2015.
16. Fukuyama, Francis (2011). Origins of Political Order: from Prehuman Times to the French Revolution (1st Paperback ed.), New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
17. Huntington, Samuel (1965). "Political Development and Political Decay", World Politics, Vol. 17, Issue 03.
18. Marcella, Gabriel (2009). Democratic Governance and the Rule of Law: Lessons from Colombia, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Technology and Engineering.
19. Munck, G. and J. Verkuilen (2002). "Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices", Comparative Political Studies 35/1 (February 2002) for the Award Out of a Very Strong Field of Submissions.
20. Pye, Lucian (1963). Communications and Political Development, Princeton University Press.
21. The Economist (2015). Democracy Index 2014, Democracy and its Discontents, A Report from The Economist Intelligence Unit, London: The Economist Intelligence Unit, Aviallable at: http://www.Eiu.Com/Democracy2014.
22. UNDP (1994). United Nations, Development Programme, Human Development Report, New York, United Nations.
23. _____ (1995). United Nations, Development Programme, Human Development Report, New York, United Nations.
24. Vasak, Karel (1977). Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights, Paris, Unesco Conrie.
25. WJP (World Justice Project) (2015). Role of Law Index, Washington D.C: WJP Foundation.
26. Yuran, Dzmitry and et al. (2011). "Inside the Authoritarian State: More State than Nation", Journal of International Affairs, Vol. 65, No.1, Fall/ Winter.