تحلیل تکاملی پیامدهای توسعه صنعت حمل‌ونقل بر اقتصاد کشور بر‌اساس بلوک‌های توسعه به کمک روش هم‌جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

رویکرد بلوک‌های توسعه نگاهی هم‌تکاملی به توسعه بخش‌های اقتصادی دارد. این روش تحلیل که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتر به کار می‌رود ابزار خوبی برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه فناوری و صنعت در بخش میانی اقتصاد و تبیین روابط موجود بین بخش‌ها و صنایع مختلف است. با شناخت صحیح این روابط و میزان تأثیر و تأثر بلندمدت متقابل بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاستگذاران قادر خواهند بود تأثیرات تصمیم‌های استراتژیک را در صنایع مختلف شناسایی کنند. موقعیت محوری ایران به‌عنوان پل ارتباطی بین سه قاره کهن و مهم جهان، باعث شده است که سیاستگذاران بیش‌ازپیش به صنعت حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور توجه کنند. ازاین‌رو مقاله حاضر بر آن است به تحلیل و تأثیر و تأثر توسعه صنعت حمل‌ونقل بر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از رویکرد تکاملی بلوک‌های توسعه بپردازد. برای این منظور از داده‌های حساب‌های ملی سال‌های 1338 تا 1391 استفاده کرده‌ایم و در نظر داریم با تحلیل داده‌های آماری حساب‌های ملی 12 بخش اصلی اقتصاد، میزان و ضریب ارتباط توسعه‌ای بین این بخش‌ها و صنعت حمل‌ونقل را محاسبه و مدل توسعه هم‌تکاملی صنعت حمل‌ونقل را با سایر بخش‌های اقتصادی مورد مطالعه ترسیم کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evolutionary Analysis on Implications of Development of Transportation Industry for National Economy on Basis of Development Blocks through Co-integration Method

نویسندگان [English]

  • Amirali Seyfoddin 1
  • Mohammad Esmaeilzadeh 2
چکیده [English]

The approach of development blocks have a coevolutionary attitude towards development of economic sectors. This analysis, used more particularly in Scandinavian countries, is a good tool for advancing analysis and policymaking on technology and industry development in the middle part of the economy and for explaining the relationships between different sectors and industries.
       By understanding these relationships and the mutual long-term impact of the various sectors of the economy, policymakers would be able to identify the impact of strategic decisions in various industries. This, in turn, will lead to improved decision-making. Iran's central position as a bridge between three old and important Continent has caused policymakers to increasingly focus on the transportation industry as a strategic industry in economic and security development. thus, using coevolutionary approach of development blocks, this paper aims ro analyse and explore the impact of the development of transportation industry on the development of other economic sectors.
       In doing so, the paper uses national accounts data from 1338 to 1391. In this paper, the authers intend to calculate the amount and coefficient of developmental relationship between these sectors and transportation industry, and using analysis of statistic data from national accounts related to 12 main economic sectors, to design a coevolutionary model of transportation industry with other economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Industry
  • Economic Development
  • Industrial Development
  • Development Blocks
  • Structural Tensions
  • Cointegration
  • Philips-Perron test
1. شهبازی، کیومرث و محمد حسنی (1391). «تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 66.
2. کرباسی، علیرضا و حسن سخدری (1390). «بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره‌وری تولیدات کشاورزی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، ش4.
3. گوگردچیان، احمد و سیمین‌السادات میرهاشمی نائینی (1390). «نقش سیاست‌های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری کشور»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه.
4. Berisha, E., J. Meszaros and E. Olsen (2015). "Income Inequality and Household Debt: a Cointegration Test, Applied Economics Letters", Applied Economics Letters, 22(15).
5. Chang, C. P., C. C. Lee and M. C. Hsieh (2015). "Does Globalization Promote Real Output? Evidence from Quantile Cointegration Regression", Economic Modelling, 44. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0264999314003460 [Accessed August 22, 2015].
6. Dahmén, E. (1988). "Development Blocks’ in Industrial Economics, Scandinavian Economic History Review", Scandinavian Economic History Review, 36(1).
7. Dahmén, E. and B. Carlsson (1991). Development Blocks and Industrial Transformation The Dahmenian Approach to Economic Development, The Industrial Institute for Economic and Social Research.
8. Enflo, K., A. Kander and L. Schön (2007). Identifying Development Blocks-a new Methodology Implemented on Swedish Industry, Springer Netherlands.