اصلاح ساختار بانک مرکزی از حیث استقلال سیاسی و اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 
اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤال‌هایی می‌پردازد از قبیل چه آسیب‌هایی در قانون مربوطه می‌تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به‌خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه‌ها را می‌توان با توجه به ویژگی‌های سیاسی‌، اقتصادی کشور به کار برد.
                با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک‌های مرکزی جهان داشته‌اند، شاخص‌های مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می‌توان به‌عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به‌صورت بومی ‌شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از‌نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می‌توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Restructuring Central Bank in Terms of Economic and Political Independence

نویسنده [English]

  • Fatholah Tari
چکیده [English]

Most studies on banking and monetary law represent the existence of problem facing central bank' economic and political independence. Thus, this research asks these questions: What are damages that law can impose on Political and economic independence of the Iranian central Bank? What is successful countries' experience in this regard? Can they be applied to Iran? To which extent?
       In order to answer above questions, having examined some successful countries and extracting success factors  from their laws, a group of intellectuals and experts in the banking system were invited to accertain which factor (in terms of laws) has functioned as a damage in banking and monetary law and can be considered  during domestic.
       Formulation. The finding show that we can draw on most factors to give more independence to banking and monetary law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank
  • Economic Independence
  • Political Independence
  • Banking
  • Monetary law
1. ابراهیمی، ایلناز و مریم همتی (1394). «نقش و کارکرد شورای سیاست پولی در سایه»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 3، ش 11.
2. حیدری، حسن و نرگس حیدری (1394). «آسیب‌شناسی نظام بانکی»، معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14498.
3. حیدری، ‌هادی (1390). «آسیب‌شناسی طرح پیشنهادی مجلس برای تحول در نظام بانکی کشور»، تازه‌های اقتصاد، سال نهم، ش 132.
4. صفر‌‌دخت، محسن (مترجم) (1392). «استقلال قانون بانک مرکزی در تایوان»، فصلنامه روند، سال بیستم، ش 93 و 94.
5. Aldridge, Tim and Amy Wood (2014). "Monetary Policy Decision Making and Accountability Structures: Some Cross-country Comparison, Reserve Bank of NewZeland: Bulletin", Vol. 77, No. 1.
6. Arora, Sunil and et al. (2012). A Comparative Study of Global Central Bank Independence and Transparency: Lessons Learned from the Crisis, Federal Reserve Bank of New York, Clumbia University.
7. Bank for International Settlements (BIS). http://www.bis.org.
8. Bodea, Cristina and Stefan Huemer (2010). "The Interaction of Central Banks with Governments in the G7", European Central Bank, Occasional Paper Series, No. 120.
9. Cukierman, Alex, B. Webb Steven and Neyapti Bilin (1992). "Measuring the Independence of Central Banks and its Effect on Policy Outcomes", The World Bank Economic Review,Vol. 6, No. 3.
10. Eijffinger, Sylvester (2009). "Adjustments to Accountability and Transparency of European Central Bank", European Parliament.
11. Heimonen, Kari and Aleksandra Maslowska-Jokinen (2014). "Central Bank Independence and Sovereign Debt Crisis. Any Link?, Aboa Center for Economics", Discussion Paper, No. 93, Department of Economics University of Turkyu Fi- 2014, Finland.
12. Hueng, C. James (2010). "Statutory Central Bank Independence in Taiwan", Asian Social Science, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 6, No. 11.
13. Jalandhar, Anita (2005). "Governance Structures and Dicision-making Roles in Inflation Targeting Centra Banks", IMF Working Paper, No. 183.
14. Moser-Boehm, Paul (2006). "The Relationship Between the Central Bank and the Government", Central Banks Represented on the Central Bank Governance Network (BIS).
15. Ojo, Mariane and Felix Ayadi (2013). Central Bank Independence: Monetary Policies in Selected Jurisdiction (III), Covenant University.
16. Pessoa, Mario and Williams Mike (2012). "Government Cash Management: Relationship between the Treasury and the Central Bank", IMF, Fiscal Affairs Department.
17. Rau, B. Rama (2005). "Central Bank's Relations with Government", IMF, BD.sp 7.
18. Taylor, John B. (2013). "The Effectiveness of Central Bank Independence Versus Policy Rules, Prepared for the Session", Central Bank Independence: Reality or Myth?, American Economic Association Annual Meeting, Sen Diego, California.
19. United Nations Development Programme (2006). "Ceritral Band Independence and Accountability: A Literature Review, Office of Development Studies", New York, November.