الگوی سخنرانی کارگزاران سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا طی سال‌های 2009-2001

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارگزاران سیاست خارجی کسانی هستند که از قدرت و توانایی تصمیم‌گیری، از‌نظر قانونی یا کاریزماتیک برخوردارند. همچنین ادبیات و سخنرانی مقامات رسمی دولت‌ها جزو مواضع رسمی سیاست خارجی و تبیین‌کننده سیاست‌های رسمی آنها محسوب می‌شود ازاین‌رو نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی متون سخنرانی آنها در جهت شناسایی الگوی حاکم و مستتر بپردازد. به‌عبارت‌دیگر، با شناسایی و شمارش شاخصه‌های مقوله تحت بررسی در متن هر سخنرانی می‌توان الگوی آن را شناسایی کرد. مفروض این پژوهش با هدف کشف و توصیف شواهدی بر سخنرانی‌های مقامات و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا، بر این امر دلالت می‌کند که الگوی سیاست خارجی آمریکا در راستای تأمین منافع و امنیت ملی آن کشور طراحی و اجرا می‌شود لذا، از حقوق بشر در راستای مهار کشورهای مخالف و ابزاری در جهت تأمین هرچه بهتر اهداف خود بهره می‌گیرد. این پژوهش در پی آن است که با توجه به تأکیدات روز‌افزون بر مقوله حقوق بشر و انتقادهایی که در این حوزه به دیگر کشورها به‌خصوص از‌سوی آمریکا می‌شود، روشن سازد که مقوله حقوق بشر ابزاری از‌سوی مقامات آمریکایی برای تأمین امنیت و منافع ملی در سیاست خارجی آن کشور مورد تأکید و کاربست قرار میگیرد. از‌این‌رو است که بعد از 11 سپتامبر مباحث امنیت، تروریسم و جنگ نقش پر‌رنگتری را در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می‌کند که همین مسئله سیاست حقوق بشری آن را درگیر میسازد. به‌عبارتی در بستر سیاست خارجی امنیت‌گرا، سیاست حقوق بشری آن شکل می‌گیرد و معادله به نفع امنیت به ثمر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Pattern on Speeches Delivered by Officials of U.S. Foreign Policy During 2001-2009

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mohammadi
چکیده [English]

Foreign policy elites are those who has ability to take decision according to law and charismatically. Speeches and literature delivered by officials of U.S. foreign policy are considered as parts of official foreign policy. Therefore, drawing on content analysis methodology, this paper tries to identify the dominated and implicit pattern in U.S. official literature. In other words, by counting the indexes within each speech text, pattern in U.S. Official literature will be discovered.
       Thus, U.S. utilizes human rights as an instrument for achieving its goals and containing its adversaries. The findings of this paper show that following 11th Septemer, some issues such as war, security, and terrorism play more prominent role in promoting U.S. foreign policy, involving U.S. policy on human rights. In other word, U.S. advances its Security-oriented foreign policy whitin a human-rights context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Speech Pattern
  • Foreign Policy
  • Human Rights
  • George W. Bush
  • Colin Powel
  • Condoleezza Rice
1. آسابرگر، آرتور (1383). روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
2. باردن، لورنس (1375). تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
3. بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو‌ویلد (1386). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارات پژوهشکده راهبردی.
4. خبرگزاری اینترفاکس (27/11/1383)، ترجمه آرمن نرسسیان، http://www.asnoor.ir/Files /InterviewAttachments/1383/11/27/101952-1.mh
5. راجردی، ویمر و جوزف آر دومینیک (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه کاووس سیدامامی، تهران، سروش و مرکز تحقیقات مطالعاتی و سنجش برنامه‌ای.
6. سمتی، هادی و حمید رهنورد (1388). «امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، ش 2.
7. گونتر، بری (1384). روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه مینو نیکو، تهران، اداره کل پژوهش‌های سیما.
8. Baehr, Peter R. and Monique Castermans-Holleman (2004). The Role of Human Rights in Foreign Policy, New York, Palgrave.
9. Bush, George W. (2005). State of the Union Address, Washington, D.C., http://www.presidentialhetoric.com/speeches/02.02.05.html
10. _____ (2004a). Address to the United Nations, New York, September 21, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.21.04./html
11. _____ (2004b). Speeches from the 2004 Presidential Campaign, American Values, Waukesha, WI, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/ bush_ july14.html
12. _____ (2004c). Speeches from the 2004 Presidential Campaign, York, PA, http://www.presidentialhetoric.com/speeches/bush_july9.html.
13. _____ (2005b). The Struggle for Democracy in Iraq: Speech to the World Affairs council of Philadelphia, Philadelphia, Pennsyl Vania http://www.presidentialhetoric.com /speeches/ 12.12.05.html.
14. _____ (2008). Remarks on Freedom Around the World, Whashington, D.C, July 24, 2008. http://www.presidentialhetoric.com/speeches/07.24.8.html
15. _____ (2002). ''Remarks by the president at 2002 Graduation Exercise of the Unite States Milatery Academy, West Point, New York, "available at: http://www.whitehouse.gov/news/release/2002/06/20020601-3.html.
16. Cohen, Jean L. (2008). "Rethinking Human Rights, Democracy, and Sovereignty in the Age of Globalization", Political Theory, Vol. 36, No. 4
17. Hancock, Jan (2010). "Woodrow Wilson Revisited: Human Rights Discourse in Foreign Policy of the George W. Bush Administration", European Journal of International Relations, 16(1).
18. _____ (2007). Human Rights and US Foreign Policy, London and New York, Routledge.
19. Lebovic, James H. and Erik Voeten (2009). "The Cost of Shame: International Organizations and Foreign Aid in the Punishing of Human rights Violators", Journal of Peace Research, Vol. 46, No. 1.
20. McMahon, Robert (2002). "Human Rights Reporting and U.S. Foreign Policy", at: http://www.cfr.org/human-rights/human-rights-reporting-us-foreign-policy/p1893.
21. ''The National Security of the United states of America'', Available at http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html.
22. Hook, Steveu W. and James M. Scott (edited) (2012). U.S. Foreign Policy Today: American Renewal?, Washington, D.C., CQ Press.
23. William, C. and J. R. Walldrof (2010). "Argument, Institutional Process, And human Rights Sanctions in Democratic Foreign Policy", European Journal of International Relations, 16(4).
26. http://www.asnoor.ir/Public/Interviews/ViewInterviews.aspx?Code=100015
29. Robinson, Mary (2001). United Nations High Commissioner for Human Rights, Press Briefing, See also Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, "A Human Rights Perspective on the Post-September 11 International Situation" October 11, 2001. In June 2002, High Commissioner Robinson Explained that the Description was Appropriate Because "the September 11 Attacks were Mainly Aimed at Civilians. They were Ruthlessly Planned and their Execution Timed to Achieve the Greatest loss of Life. Their Scale and Systematic Nature Qualify them as Crimes Against Humanity within Existing International Jurisprudence". See Fifth Commonwealth Lecture, "Human Rights in the Shadow of 11 September", London: Commonwealth Institute, June 6, 2002.