تأثیر گرایش به کارآفرینی و عملکرد مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد مالی بنگاه‌های‌ کوچک و متوسط (SMEs) استان آذربایجان غربی با توجه به نقش پویایی محیط است. برای تحقق این هدف با استفاده از ابزار پرسش‌نامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی تأثیر پنج بعد گرایش به کارآفرینی شامل نوآوری، ریسک‌پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی و استقلال می‌پردازیم. به‌عبارت‌دیگر، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که آیا ابعاد گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند؟ نقش متغیر پویایی محیط در این روابط چیست؟ این سؤالات با استفاده از روش‌های رگرسیون چندگانه و رگرسیون سلسله‌مراتبی مورد بررسی قرار می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهند که رابطه‌ بین چهار زوج نوآوری ـ عملکرد مالی، ریسک‌پذیری ـ عملکرد مالی، پیشگامی ـ عملکرد مالی و رقابت تهاجمی ـ عملکرد مالی مثبت و معنا‌دار است. اما استقلال هیچ رابطه‌ معنا‌داری با عملکرد مالی ندارد. در ضمن، پویایی محیط رابطه‌ بین چهار زوج نوآوری ـ عملکرد مالی، ریسک‌پذیری ـ عملکرد مالی، پیشگامی ـ عملکرد مالی و رقابت تهاجمی ـ عملکرد مالی را تعدیل می‌کند، اما این متغیر رابطه‌ بین استقلال و عملکرد مالی را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurial Orientation and Financial Performance of Short and Medium-sized Enterprises in West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • rahim taghizadeh 1
  • maryam fekrat 2
2 daneshgahe sanatiye urumiye
چکیده [English]

This paper aims to investigates the impact of dimensions of Entrepreneurial Orientation (EO) on financial performance of west Azerbaijan SMEs in terms of the role of environmental dynamism. To accomplish this goal, using the questionnaire as well as drawing on  a field study and survey, the impact of five dimensions of entrepreneurial orientation, namely innovation, risk-taking, aggressive competition, proactiveness and autonomy, are investigated. In other words, this research seeks to answer the following questions: do the dimensions of entrepreneurial orientation contain a positive impact on the financial performance of small and medium enterprises? What's environmental dynamism role? These questions are assessed through multiple regression and hierarchical regression.
       The results indicate that relationship between the four couples; innovation/ financial performance, risk taking/ financial performance, proactiveness/ financial performance and aggressive competition/ financial performance is significant and positive. but there is not significant relationship between autonomy and financial performance of SMEs. In addition, environmental dynamism moderates the relationship between the mentioned four couples.  But environmental dynamism does not moderate the relationship between autonomy and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Financial Performance
  • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
1. سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی، 1393، Isipo.ir.
2. فراهانی، حسن، رضا شعبانی و ‌‌هادی غفاری (1391). «بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط استان مرکزی»، مجله‌ مدیریت بازاریابی، ش 21.
3. گجراتی، دامودار (1391). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، ج 1، چاپ یازدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
4. گزارش سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط (2010-2009) در سایت: http://www.smecorp.gov.my/ index.php/en/reources/ 2015-12-21-11-07.
5. Arief, M., A. Thoyib, A. Sudiro and F. Rohman (2013). "The Effect of Entrepreneurial Orientation on the Firm Performance through Strategic Flexibility: A Study on the SMEs Cluster in Malang", Journal of Management Research, No. 3.
6. Awang, A. (2009). "Entrepreneurial Orientation and Performance Relations of Malaysian Bumiputera SMEs: The Impact of Some Perceived Environmental Factors", International Journal of Business and Management, No. 9.
7. Aziz, R., R. Mahmood, A. Tajudin and M. H. Abdullah (2014). "The Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance of SMEs in Malaysia", International Journal of Management Excellence, No. 3.
8. Chin, K. S., V. M. Rao Tumala, J. P. F. Leung and X. Tang (2004). "A study on Supply Chain Management: The Hong Kong Manufacturing Perspectives", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
9. Covin, J. and D. Slevin (1989). "Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments", Strategic Management Journal, No. 10.
10. Davis, J. L. (2007). "Firm-level Entrepreneurship and Performance: An Examination and Extension of Relationships and Measurements of the Entrepreneurial Orientation Construct", Unpublished Thesis, University of Texas.
11. Dess, G. and T. Lumpkin (2005). "The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship Academy of Management Executive", No. 1.
12. Dimitrators, P., S. Lioukas and S. Carter (2004). "The Relationship between Entrepreneurship and International Performance: the Importance of Domestic Environment", International Business Review.
13. Fatoki, O. (2012). "The Impact of Entrepreneurial Orientation on Access to Debt Finance and Performance of Small and Medium Enterprises In South Africa", J Soc Sci , No. 2.
14. Grande, J., E. L. Madsen and O. J. Borch (2011). "The Relationship between Resources, Entrepreneurial Orientation and Performance in Farm-based Ventures", Entrepreneurship and Regional Development, No. 3-4.
15. Huanga, K. M., S. Read, J. Brinckmann, N. Dew and D. Grichnik (2013). "Entrepreneurial Talent and Venture Performance: A Meta-analytic Investigation of SMEs", Research Policy, No. 6-7.
16. Huanga, S. K. and Y. L. Wang (2011). "Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Innovation in Small and Medium Enterprises", Procedia-Social and Behavioral Sciences.
17. Hughes, M. and R. Morgan (2007). "Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth", Industrial Marketing Management, No. 36.
18. Jalali, A., M. Jaafar and R. Thurasamy (2013). "Influence of Entrepreneurial Orientation on the Financial Performance: Evidence from SMEs in Iran", Middle East J. Management, No. 2.
19. Kabiri, F. and Mokshapathy (2013). "Entrepreneurial Orientations and Export Performance in SMEs (Case Study of Fruits and Vegetables SMEs in Iran)", International Journal of Agronomy and Plant Production.
20. Kornai, J. (1990). The Road to a Free Economy: Shifting from a Socialist System: the Example of Hungary, New York: w. w. Norton and Budapest.
21. Krauss, S., C. Rigtering, H. Mathew and V. Hosman (2012). "Entrepreneurial Orientation and the Business Performance of SMEs: a Quantitative Study from the Netherlands", Research Policy, No. 6-7.
22. Krauss, S., M. Frese, C. Friedrich and J. Unger (2005). "Entrepreneurial Orientation; Psychological Model of Success Among Southern Africa Small business owners", European Journal of Work and Organizational Psychology, No. 3.
23. Kreiser, P. M. and J. Davis (2010). "Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Unique Impact of Innovativeness, Proactiveness and Risk Taking", Journal of Small Business and Entrepreneurship, No. 1.
24. Lumpkin, G. T. and G .G. Dess (1996). "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance", The Academy of Management Review, No. 1.
25. Lumpkin, G. T. and G. G. Dess (2001). "Linking two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating role of Environment and Lifecycle", Journal of Business Venturing.
26. Miller (1983). "Revisited: A Reflection on EO Research and Some Suggestions for the Future", Entrepreneurship Theory and Practice, No. 6.
27. Moreno, A. M. and J. C. Casillas (2008). "Entrepreneurial Orientation and Growth of SMEs: A Causal Model".
28. Naman, J. L. and D. P. Slevin (1993). "Entrepreneurship and the Concept of Fit a Model and Empirical Tests", Strategic Management Journal, No. 14.
29. Sanusi Magaji, M., R. Baba and H. Entebang (2014). "Entrepreneurial Orientation and Financial Performance of Nigerian SMES: The Moderating Role of Environment".
30. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, New York, NY: Oxford University Press.
31. Shafinaz, A., A. Rasli, A. Arshad and Z. M. Zain (2013). "The Impact of Entrepreneurial Orientation on Business Performance: A Study of Technology-based SMEs in Malaysia", Procedia-Social and Behavioral Sciences.
32. Tang, J., Z. Tang, L. D. Marino, Y. Zhang and Q. Li (2008). "Exploring an Inverted U-shape Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance in Chinese Ventures", Entrepreneurship Theory and Practice, No. 1.
33. Terungwa, A. (2012). "Risk Management and Insurance of Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Nigeria", International Journal of Financial and Accounting, No. 1
34. Walter, A., M. Auer and T. Ritter (2006). "The Impact of Network Capabilities and Entrepreneurial Orientation on University Spin-off Performance", Journal of Business Venturing,No. 21.
35. Wiklund, J. and D. Shepherd (2003). "Knowledge-based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses", Strategic Management Journal, No. 13.
36. Wiklund, J. and D. Shepherd (2005). "Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach", Journal of Business Venturing, No. 1.
37. Zahra, S. A. (1991). "Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: an Exploratory Study", Journal of Business Venturing, No. 4.
38. Zahra, S. A. and D. M. Garvis (2000). "International Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Moderating Effect of International Environmental Hostility", Journal of Business Venturing, No. 15.