قانونگذاری خوب در رویه قضایی: نگاهی به آرای دیوان عالی آمریکا، شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاه‌های اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده اکس مارسی پل سزان

چکیده

مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی‌های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به‌صورت پراکنده در آثار و نوشته ‌اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه‌ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی‌های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه‌های گوناگونی در‌خصوص آن بیان شده است.
         در این مقاله و در مقدمه آن نگاهی گذرا خواهیم داشت بر «کیفیت قانون» و مبنای حقوقی آن، سپس در دو نظام حقوق نوشته و کامن‌لا، نقش دادگاه‌ها را در نظارت بر ویژگی‌ها و کیفیت قواعد حقوقی بررسی می‌کنیم تا از میان شرح وظایفی که دادگاه‌ها برای خود در نظارت بر قانونگذاری خوب قائل شده‌اند، جایگاه حقوقی مناسب برای نظارت بر کیفیت قانون را تعیین و پیشنهاد کنیم.
         هرچند ایران در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی با فاصله زمانی نسبتاً زیادی مسئله «کیفیت در قانونگذاری» را به شکل منسجم مورد توجه قرار داده است، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه دولت به این مسئله و طرح پیش‌نویس‌هایی در‌خصوص سیاست‌های قانونگذاری در دولت، امیدبخش است. ازاین‌رو نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند به‌عنوان بخشی از سؤالات مطرح در‌خصوص نقش و وظایف دادگاه‌ها در مسئله «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Good Legislation in Judicial Precedent: an Analysis on Decisions by Supreme Court of the United States, French Constitutional Council and European Courts

نویسنده [English]

  • Azadeh Abdollahzadeh Shahrbabaki
چکیده [English]

Since three last decades,various legal systems has paid attention  to Good Legislation and acts' formal and sustansive characteristics. This fact has been presented at first by legal scholarsand then by courts and constitutions.
       Having examined briefly the “Quality of Law” and its legal basis, this paper seeks to consider the role of courts in supervising the characteristics and quality of law in Romanio-Germanic law as well as common law systems in order to determine and propose the courts' appropriate legal status for supervising good legislation according to the duties deemed to carry out.
       Although Iran has paid a coherent attention to the issue of “quality of legal legislation” during a time relatively later than other legal systems have do, the government’s recent attention to “quality of legal legislation” and the proposition of the drafted Bills of law regarding legislative policies in the cabinet appear to be promising. Thus, this paper's findings can remove some problems regarding the Iranian courts' role and duties related to the issue of “quality of legal legislation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Legislation
  • French Constitutional Council
  • Supreme Court of United States
  • European Court of Justice
  • European Court of Human Rights
1. Bentham, Jeremy (?). Theory of Legislation, London, Trubner.
2. Connally V. General, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/269/385/case.html.
3. Conseil d’État, Rapport Public Annuel (1991). De la sécurité juridique, La Documentation française.
4. Favoreu, Louis (2011). Les Cours Constitutionnelles,Dalloz.
5. Goldsmith, Andrew E. (2002). "The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court", In American Journal of Criminal Law, Vol. 30, No. 2.
6. Harriman, David Bruce (1953). "The Void for Vagueness Rule in California", In California Law Review, Vol. 41, No. 3.
7. http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol= 333&invol=95
8. http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/408/104.
9. http://supreme.justia.coom/cases/fedral/us/333/507/case.html, Ibid.
10. http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=caselaw&c=fra
11. http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/527/41#writing-97-1121.ZO.
12. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=19.
13. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/507/case.html.
14. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/92/214/case.html
15. Jennequin, Anne (2009). "L'intelligibilité de la Norme dans les Jurisprudences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'État", in RFDA, p. 913; Goldsmith, Andrew, E. (2002), "The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court" In American Journal of Criminal Law, Vol. 30, No. 2.
16. Leturcq, Shirley (2005). Standards et Droits Fondamentaux devant le Conseil Constitutionnel Français et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Paris, L. G. D. J.
17. Popelier, Patricia (2011). "Governance and Better Regulation: Dealing with the Legitimacy Paradox", In European Public Law, Vol. 17, No. 3.
18. Premier, Tome (1803). Œuvres de Montesquieu: De l’esprit des Lois, Paris, Edition Stéréotype.
19. Rousseau, J. J. (1797). Du Contrat Social, Paris, Mourer et Sinparé.
20. Scalia, Damien (2008). "A Few Thoughts on Guaranties Inherent to the Rule of Law as Applied to Sanctions and the Prosecution and Punishment of War Crimes", In International Review of the Red Cross,Vol. 90, No. 870.
21. Van Lang, Agathe, Geneviève Gondouin and Véronique Inserguet-Brisset (2005). Dictionnaire de Droit Administratif, Paris, Dalloz.
22. Voermans, Wim and Ymre Schuurman (2011). "Better Regulation by Appeal", In European Public Law, Vol. 17, No. 3.
23. Wachsmann, Patrick (2005). "Sur la clarté de la loi", In Mélange Paul Amselek, Bruylant.