توسعه مدل پویا برای تحلیل فساد اداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکده سازمان مدیریت صنعتی

2 عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

چکیده

طی دهه‌های گذشته، مطالعات زیادی در مورد فساد اداری انجام شده که این مطالعات معمولاً از یک بعد به بررسی فساد پرداخته‌اند در‌حالی‌که فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی است که از سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... تأثیر می‌پذیرد و بر آنها تأثیر می‌گذارد. برای مبارزه با فساد بایستی به شناخت صحیح و همه‌جانبه از آن و بررسی علل ریشه‌ای بروز این پدیده پرداخت. آقای دکتر محمد امان‌اله در سال 2012 طی پایان‌نامه دکترای خود به بررسی فساد اقتصادی ـ اداری در کشور پاکستان پرداخته و سعی کرده‌اند مدل پویایی از فساد را ارائه دهند. در این مقاله سعی شده از متدولوژی پویایی سیستم‌ها که زبان تفکر سیستمی است، استفاده شود و مدل ارائه شده توسط دکتر امان‌اله در سال 2012، با کمک داده‌های جمع‌آوری شده طی سال‌های 1392-1382، در ایران مورد تأیید قرار گرفته و با اضافه کردن متغیر سرمایه اجتماعی، توسعه داده شود. در نهایت با کمک شبیه‌سازی کامپیوتری، سناریو‌های ترکیبی جهت مبارزه سیستمی با فساد ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Dynamic Model for Analyzing Administrative Corruption in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Esmikhani 1
  • Farzad Haghighirad 2
چکیده [English]

Over the past decades, many studies have been done about the corruption, usually focussed on one aspect of corruption while corruption is a complex social phenomenon which shapes, and is shaped by, various economic, cultural, and political systems. fighting  against corruption requires a correct and comprehensive understanding of this phenomenon as well as a knowledge of its root cuases. Writing a thesis for the degree of doctor of philosophy in 2012, Muhammad Aman Ullah has analyzed corruption in Pakistan and provided a dynamic model on corruption.
       Drawing on the system dynamics methodology, as language of system-based thinking, and on the model provided by Amanullah in 2012,the paper seeks to examine collected data over the years 2003-13 in Iran, and then develop them by adding "social capital" variable. Finally, the paper will provide some combined scenarios on systemic fighting against corruption through computer simulation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Corruption
  • System Dynamics Model
  • Iran
1. افضلی، عبدالرحمان (1391). «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌و هشتم، ش 45.
2. شیرخانی، محمد‌علی و نسیم‌السادات واسعی‌زاده (1390). «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی (بررسی مقایسه‌ای ایران و کره جنوبی)»، فصلنامه سیاست، دوره 41، ش 2.
3. فاین، بن. (1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم، ترجمه محمد‌کمال سروریان، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4. فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، ترجمه غلام‌عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.
5. Algan, Yann and Pierre Cahuc (2010). "Inherited Trust and Growth", American Economic Review, Vol. 100, No. 5.
6. Bartoszczuk, P. (2004). "SD Model of Economic Growth with Environmental Aspects", System Dynamics Congress Oxford, UK.
7. Beugelsdijk, Sjoerd and Ton Van Schaik (2001), "Social Capital and Regional Economic Growth", Paper Submitted to ERSA, Jyvaskila (Finland).
8. Choucri, N. and M. Bousefield (1978). "Alternative Futures: An Exercise in Forecasting", In N. Choucri and T. Robinson, Forecasting in International Relations, Cambridge, MA. San Francisco: W. H. Freeman and Co.
9. Forrester, J. W. (1958). "Industrial Dynamics - A Major Breakthrough for Decision Makers", Harvard Business Review.
10. Fukuyama, Francis (1995). "Social Capital and the Global Economy", Foreign Affairs, Vol. 74, No. 5.
11. _____ (2002). "Social Capital and Development: The Coming Agenda", SAIS Review.
12. Gene, B. (2006). http://10outof10.blogspot.com/2006/12/simple-systems-thinking -model-of.html.
13. Grootaert, Christiaan, Thierry Van Bastelaer and Robert Putnam (Foreword) (2002). The Role of Social Capital in Development: an Empirical Assessment, Cambridge, Cambridge University Press.
14. Knack, Stephen and Philip Keefer (1997). "Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4.
15. Putnam, Robert, R. Leonardi and R. Y. Nanetti (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
16. Qureshi, M. (2009). "Human Development, Public Expenditure and Economic Growth: a System Dynamics Approach", International Journal of Social Economics.
17. Soto-Torres, M. Dolores, Ramon Fernandez-Lechon and F. Pedro (2007). A System Dynamics Model about Public Corruption: the Influence of Bribes on Economic Growth, International Conference of the System Dynamics Society, Boston, Massachusetts, USA.
18. Sterman, J. (1981). "The Energy Transition and the Economy: A System Dynamics Approach", In Partial Fulfilment of a Doctorate of Philosophy:Sloan School of Management.
19. Ullah, M. (2012). "Enhancing the Understanding of Corruption", A thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy:The University of Auckland Massachusetts Institute of Technology.
20. www.transparency.org
21. Yang, H., Y. Zhang and X. Tong (2006). System Dynamics Model for Demand Side Management. 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Veracruz, Mexico.
22. Zak, Paul J. and Stephen Knack (2001). "Trust and Growth", Economics Journal, Vol. 111.