حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی‌شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می‌توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به‌طور کامل شهروندی محسوب می‌شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به‌عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت‌پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت‌زا باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right to Interest; The Challenges of Human Rights and Citizenship Rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Javid 1
  • Mostafa Shafiezadeh Khoolanjani 2
چکیده [English]

Interest relates to interest that isn't resulted from typical legal path to individual and people. On the other hand, nonconformity to this right may cause essential damages to the other fundamental individual or public rights. From this point of view, it can be assumed that right to interest is a secondary right which has a supportive property for primary individual and social positions. According to this assumption, this paper tries to prove that basically interest in the common scale in public and political right is entirely the citizenship rights rather than a human right. As a result, this right is as a secondary, temporary, variable, indeterminate and relative right whose purpose is stemming threats and terminating public right of citizens in society. It is natural that enacting and applying such right is based on the interest- in comparison to public right position and individual right position- being restrictive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest
  • Human Right
  • Citizenship Right
  • Relativity
  • Islam
  • Law