ظرفیت‌های خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می‌شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه‌های جدید، رشد بنگاه‌های موجود ـ خصوصاً زمانی که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می‌گیرد ـ زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی ‌کار و سرمایه از عمده‌ترین آنها محسوب می‌شود، فراهم می‌کند. بر این اساس، این مقاله می‌کوشد تا با تخمین ظرفیت‌های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه‌های موجود بررسی کند. بنگاه‌های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده‌های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر‌حسب تولید از روش‌های کومانور ـ ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان‌پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری‌ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی ‌کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sub Optimal Capacities in Iranian Manufacturing Industries and Its Role in Increasing National Production

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Feyzpour 1
 • Saeedeh Radmanesh 2
 • Abolfazl Shahmohammadi Mehrjardi 3
چکیده [English]

The creation of new firms and the growth of existing firms are considered as two key factors to increase the production in the economic literature. Whereas, in comparison to the first factor, the growth of existing firms, especially when the main fraction of firm's capacity is left unused and in other words, the production level is less than optimal size, provides the basis for efficient allocation of production resources such as labor and capital. Accordingly, this paper attempts to estimate the optimal capacity and compare it with existing capacities of manufacturing industries to examine the increase of production by the growth of existing firms during 2005 to 2007. To estimate the optimal size of firms with ten and more employees in terms of production, the Comanor & Wilson Approach is used at the four-digit industry levels. The results indicate that more than 90 percent of manufacturing firms produce less than their optimal size and if the firms increase the production to achieve this size, the production level will increase at least by three to four times. Whereas, also in terms of the policy, achievement to the optimal size is very necessary to efficient allocation of production resources and thus increase national production in the industrial sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficient Size
 • Sub-optimal Capacity
 • Iranian Manufacturing Industries
 • National Production
 1. 1.خداداد کاشی، فرهاد (1389). اقتصادصنعتی (نظریه و کاربرد)، تهران، انتشارات سمت.

  2._____ (1385). ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  3._____ (1386). «صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت»، تحقیقات اقتصادی، ش 80.

  4.رادمنش، سعیده (1389). «تعیین اندازه بهینه بنگاه و عوامل مؤثر بر آن»، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.

  5.عمادزاده، مصطفی، کریم آذربایجانی و غلامرضا زمانیان (1380). «صرفه‌های ناشی از مقیاس: تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 59.

  6.Audretsch, D., Y. Prince and A. R. Thurik (1999). "Do Small Firms Compete with Large Firms?", Atlantic Economic Journal, Vol. 27, No. 1.

  7.Bain, J. S. (1956). "Barriers to New Cometition", Mass: Harvard University Press, Cambridge: Quoted in Clark, 1990.

  8.Baldwin, J. and P. Gorecki (1985). "The Determinants of Small Plant Market Share in Canadian Manufacturing Industries in the 1970s", The Review of Economics and Statistics, Vol. 67, No. 1.

  9.Comanor, W. S. and T. A. Wilson (1967). "Advertising, Market Structure and Performance", This Review, Vol. 49, No. 4.

  1. Cowling, K. and M. Waterson (1976). "Price-Cost Margins and Market Structure", Economica, Vol. 43.
  2. Eastman, H. C. and S. Stykolt (1967). The Tariff and Competition in Canada, Macmillan, Toronto.
  3. Ebadi, J. and S. Mosavi (2006). "Economics of Scale in Iranian Manufacturing Establishments", Iranian Economic Review, No. 15.
  4. Evans, K. and et al. (1983). "The Economic Cost of Suboptimal Manufacturing Capacity", The Journal of Business, Vol. 56, No. 1.
  5. Fuss, M. A. and V. K. Gupta (1981). "A Cost Function Approach to The Estimation of Minimum Efficient Scale, Returns to Scale and Suboptimal Capacity", European Economic Review, Vol. 15.
  6. Giordano, J. N. (2003). "Using The Survivor Technique to Estimate Returns to Scale and Optimum Firm Size", Topic in Economic Analysis & Policy, Vol. 3, No. 1.
  7. Goddarda, J. and et al. (2002). "Panel Tests of Gibrat’s Law for Japanese Manufacturing", International Journal of Industrial Organization, Vol. 20, Issue 3.
  8. Gupta, V. K. (1979). "Suboptimal Capacity and its Determinants in Canadian Manufacturing Industries", The Review of Economics and Statistics, Vol. 61, No. 4.
  9. Hart, P. and R. Clark (1980). "Concentration in British Industry 1935- 1975", CUP, Cambridge.
  10. Lyons, B. (1980). "A New Measure of Minimum Efficient Plant Size in UK Manufacturing Industry", Economica, Vol. 47, No. 185.
  11. Mills, D. (1990). "Capacity Expansion and the Size of Plants", The RAND Journal of Economics, Vol. 21, No. 4.
  12. Montea, A. and E. Papagni (2003). "R&D and the Growth of Firms: Empirical Analysis of a Panel of Italian Firms", Research Policy, Vol. 32.
  13. Prince, Y. and R. Thurik (1993). "Firm-Size Distribution and Price-Cost Margins in Dutch Manufacturing", Small Business Economics, Vol. 5.
  14. _____ (1995). "Do Small Firms' Price-cost Margins Follow Those of Large Firms?", Bulletin of Economic Research, Vol. 47, No. 4.
  15. Rees, R. D. (1973). "Optimum Plant Size in United Kingdom Industries: Some Survivor Estimates", Economica, Vol. 40, No. 160.
  16. Scherer, F. M. (1975). The Economics of Multi-Plant Operations, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
  17. Shepherd (1967). "What Does the Survivor Technique Show about Economies of Scale?" Southern Economic Journal, Vol. 34, No. 1.
  18. Sheldon, W. W. and W. G. James (1976). "Estimating Optimum Size of Food Processing Plants Using Survivor Analysis", American Journal of Agriculture Economics, Vol. 58, No. 4.
  19. Sleuwaegen, L. and M. Goedhuysm (2002). "Growth of Firms in Developing Countries, Evidence from Coˆte d’Ivoire", Journal of Development Economics, Vol. 68.
  20. Stephen, D. (1980). "Minimum Efficient Size and Seller Concentration: An Empirical Problem" , The Journal of Industrial Economics, Vol. 28, No. 3.
  21. Weiss, L. W. (1963). "Factors in Changing Concentration", Review of Economics and Statistics, Vol. 45.
  22. _____ (1964). "The Survival Technique and the Extent of Suboptimal", The Journal of Political Economy, Vol. 72, No. 3.
  23. _____ (1965). "The Extent of Sub-Optimal Capacity: A Correction", The Journal of Political Economy, Vol. 73, No. 3.
  24. _____ (1972). "The Geographic Size of Markets in Manufacturing", Review of Economics and Statistics, Vol. 54.
  25. _____ (1976). Optimal Plant Size and the Extent of Suboptimal Capacity, Cambridge, Mass, Industrial Organization in Honor.