تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

بازار سهام بخش جدایی‌ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در‌واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می‌تواند پس‌اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت‌های سرمایه‌گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می‌گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به‌عنوان شاخص‌های بازار سهام گذاشته است. در‌واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به‌عنوان عامل اصلی توسعه‌نیافتگی بازار سهام محسوب می‌شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده‌های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر‌یک از مؤلفه‌های شاخص آزادی اقتصادی نیز به‌طور مجزا به‌جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی‌که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Freedom on the Development of the Stock Market

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Razieh Davari Kish 2
چکیده [English]

The stock market is an integral part of the financial sector, which in turn is related to the economic growth. In fact, the stock market to disperse the risk with higher returns rates can be more efficient savings allocation between the investment opportunities. Although several factors have impact on the development of the stock market, but the economic freedom had significant impact on the stock price index and cash return as the stock market indices. In fact, economic structure weak and closed space as the main cause of underdevelopment is the stock market in these countries. So purpose study present, study economic freedom on index stock prices and cash returns in the period 1998-2013 with seasonal data. Results estimate econometrics suggests that economic freedom is impact positive and significant on index stock prices and cash returns Iran. Too every one from component index of economic freedom separately except government size is impact positive and significant on index stock prices and cash returns. As well as control variables such as real exchange rate and the ratio of gross fixed capital formation to GDP was Impact positive and significant on index stock prices and cash returns Iran. While the other control variables, bank deposit rates, Liquidity ratio to GDP was impact negative and significant on index stock prices and cash returns Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Index of Economic Freedom
 • Development of the Stock Market
 • Index Stock Prices
 • Cash Returns
 1. 1.اکبری روشن، مهدیه و عباس شاکری (1392). «اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، ش 53.

  2.ابراهیمی، محسن و نوشین شکری (1390). «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر نقش سیاست پولی»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، ش 1.

  3.ابونوری، اسمعیل (1385). «اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از ARDL»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 21.

  4.پدرام، مهدی و عبدالرحمن حری (1393). «بررسی رابطه اندازه دولت و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم، ش 23.

  5.دایی‌کریم‌زاده، سعید، حسین شریفی‌رنانی و لطفعلی قاسمیان مقدم (1392). «اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها»، مجله اقتصادی، سال سیزدهم، ش 11 و 12.

  6.سجادی، سیدحسین، حسن فرازمند و ‌هاشم علی‌صوفیه (1389). «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، دوره دهم، ش 2.

  7.صمدی، سعید، زهره شیرانی‌فخر و مهتاب داورزاده (1386). «بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل‌سازی و پیش‌بینی)»، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره چهارم، ش 2.

  8.طاهری، حامد و میلاد صارم‌صفاری (1390). «بررسی رابطه نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکر ARDL»، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم، ش 60.

  9.کریم‌زاده، مصطفی (1385). «بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، ش 26.

  1. مؤسسه فریزر (1384). «شاخص آزادی اقتصادی»، ترجمه حسین شیخانی، بررسی‌های بازرگانی، ش 11.
  2. یحیی‌زاده‌فر، محمود و احمد جعفری صمیمی (1378). «بررسی رابطه علی بین تورم، بازده سهام و شاخص قیمت سهام در ایران: یک تحلیل تجربی (1375-1370)»، مجله مدرس علوم انسانی، ش 10.
   1. Anayiotos, G. C. and H. Toroyan (2009). "Institutional Factors and Financial Sector Development: Evidence from Sub-Saharan Africa", IMF Working Paper, No. 258.
   2. Benjamin, M. B., J. B. Tyler and W. T. Diana (2014). "Economic Freedom and the Stability of Stock prices: A Cross-country Analysis", Journal of International Money and Finance, 41(2).
   3. Chinn, M. D. and H. Ito (2005). "What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions", NBER Working Paper, No. 11370.
   4. Ibrahim, M. (2003). "Macroeconomic Forces and Capital Market Integration", Journal of Asia Pacific Economy, 6(1).
   5. Kim, D. H., S. C. Lin and Y. B. Suen (2010). "Dynamic Effects of Trade Openness on Financial Development", Economic Modelling, 27(1).
   6. Law, S. H. and W. N. W. Azman-Saini (2012). "Institutional Quality, Governance, and Financial Development", Economics of Governance, 13(3).
   7. Smimou, K. and A. Karabegovic (2010). "On the Relationship between Economic Freedom and Equity Returns in the Emerging Markets: Evidence from the Middle East and North Africa (MENA) Stock Markets", Emerging Markets Review, 11(2).
   8. Stringham, E., P. Boettke and J. R. Clark (2008). "Are Regulations the Answer for Emerging Stock Markets? Evidence from the Czech Republic and Poland", The Quarterly Review of Economics and Finance, 48(3).
   9. Shahid, M., I. Muhammad, I. Saeed, K. Muhammad and I. Ali (2014). "Impact of Political Events on Stock Market: Evidence from Pakistan", Journal of Asian Business Strategy, 4(12).
   10. Shirvani, H. and N. Delcoure (2012). "Government Size and Stock Market Performance in the G7 Countries: Some robust Bilateral Causality Tests", International Business and Management, 4(2).
   11. www.govindicators.org
   12. www.wdi.org

  www.cdi.org