تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخبگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد ٫ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ٫ دانشگاه بو علی سینا همدان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی ٫ دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی ٫ دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان بین‌المللی مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا می‌باشد. یافته‌‌های مطالعه حاکی است شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی و مدنی تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انباشت مهاجرت نخبگان به‌طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. متغیر نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تأثیر بی‌‌معنا و بر مهاجرت نخبگان تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین شاخص توسعه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic, Political and Civil Freedom on Migration (By Emphasizing on Brain Drain)

نویسندگان [English]

  • aboulfazl shahabadi 1
  • amene bozorgi 2
چکیده [English]

The main propose of this study is to investigate the effect of economic, political and civil freedom on international migration from selected developing countries to the united States (by emphasizing on brain drain) during the period of 1996-2009 by panel data approach. Study findings showed there is a significant negative relationship between the economic freedom and total migration and brain drain. The lack of political and civil freedom has negative and significant effect on total migration and brain drain. Also the stockpiling of migration and brain drain affect positively and significantly on migration and brain drain. The effect of unemployment rate of university graduates on migration and brain drain is respectively non-significant and positive and significant. Human development index also has negative and significant effect on migration and brain drain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain drain
  • Economic Freedom
  • Political Freedom
  • Human Development