چگونگی تأثیر دفاع ضد موشکی بر موازنه راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده ادبیات، دانشگاه خوارزمی

چکیده

ایالات متحده آمریکا در دوره جنگ سرد به بهانه مقابله با تهدیدات موشکی و اتمی‌ شوروی سابق اقدام به استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در چارچوب سرزمین خود کرد. با پایان جنگ سرد و کاهش تهدیدات شوروی، واشنگتن نیز از تهدید کشورهای نوظهور موشکی سخن به میان آورد و هدف از استقرار سامانه‌ها را خنثی‌سازی تهدیدات این کشورها اعلام کرد. بسیاری از تحقیقاتی نیز که در مورد اهداف سامانه‌های دفاع ضد موشکی به نگارش درآمده‌اند؛ ادعا می‌‌کنند که هدف آمریکا مقابله با کشورهای نوظهور مسلح به موشک است. با وجود این، برخی کشورها و از جمله روسیه این ادعا را نپذیرفته و هدف رهبران آمریکا از استقرار دفاع ضد موشکی را تلاش برای تفوق استراتژیک از طریق ناکارآمدکردن موازنه راهبردی می‌‌دانند. مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر ضمن پذیرش این واقعیت که یکی از اهداف آمریکا مقابله با کشورهای نوظهور است؛ اما این سامانه‌ها را در چارچوبی استراتژیک‌تر تفسیر کرده و از میان بردن موازنه راهبردی را یکی از مهم‌ترین اهداف سامانه‌ها می‌‌داند. بنابراین، سؤال اصلی این است که سامانه‌های دفاع ضد موشکی چگونه بر موازنه راهبردی تأثیر می‌‌گذارند. فرضیه این است که سامانه‌های تدافعی با ایجاد چالش برای توان تهاجمی‌ روسیه، تعمیق شکاف تسلیحاتی، فراهم آوردن امکان تفوق فضایی، ارتقای سامانه‌ها و رهگیری موشک‌های دوربرد و تأثیر بر آستانه نارضایتی رقیب در نهایت موازنه راهبردی هسته‌ای را با چالش مواجه می‌‌سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How of the Impact of Anti-Missile Defense on the Strategic Balance between the United States of America and Russia

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosseinzadeh 1
 • Aghdas Saberi 2
چکیده [English]

During the Cold War, the United States of America deployed anti-missile defense systems within its territory on the pretext of neutralizing the missile and nuclear threats of Soviet Union. By the end of the Cold War and the decline of the Soviet threat, Washington proposed the threat of the emerging missile countries and declared neutralizing this threat as its purpose for deploying missile defense systems. In the meanwhile, many studies written about the purpose of missile defense systems also claim that the U.S deployed these systems to cope with emerging missile countries. However, some countries, including Russia deny these claims and believe that the U.S. leaders have efforts to achieve strategic superiority through the inefficient strategic balance. The present descriptive- analytical paper attempts to show that while it is true that one of the purposes of the U.S for deploying missile defense systems is dealing with emerging missile countries but the main goal is eliminating the strategic balance. In fact it interprets the U.S. objectives of these systems in a more strategic framework. Therefore, The main question this paper wants to answer is “How do the anti-missile systems Influence on Strategic balance of nuclear?". In this way the main hypothesis of the paper is " the defensive systems create challenges for strategic nuclear balance by challenging Russia invasion strength, deepening arms gap, providing space superiority possibility, promoting defense systems, tracing long- range missiles ,and having impact on the threshold level of opponent dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-missile Defense System
 • Strategic Balance Based on Deterrence
 • Strategic Defense
 • Nuclear Superiority
 • Arms Gap
 • Space Supremacy
 1. 1. دهشیار، حسین (1383). سیاست خارجی آمریکا پس از یازده سپتامبر، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول.

  2. رومی‌، فرشاد (1387). «هدف‌های آمریکا از برپایی سامانه پدافند ضد موشکی در خاور اروپا»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال بیست و دوم، ش 1 و 2.

  3. عسگرخانی، ابومحمد و پوپک محبعلی(1391). همکاری و منازعه در رژیم‌های بین‌المللی فضای ماوراء جو، تهران، انتشارات خرسندی.

  4. فریدمن، لارنس (1386). بازدارندگی، ترجمه فریبا پالیزی، تهران، نشر مهاجر.

  5. کاظمی‌، علی‌اصغر و محمد حسین‌زاده (1392). «سامانه دفاع موشکی آمریکا و بازدارندگی هسته‌ای»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، سال پنجم، ش 14.

  6. لیتل، ریچارد (1389). تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  7. مرشایمر، جی. جان (١٣٩٠). تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

  8. والتز، کنث (1383). «واقع‌گرایی ساختاری پس از جنگ سرد»، تنها ابر‌قدرت هژمونی آمریکا در قرن بیست و یک، ترجمه عظیم فضلی‌پور، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

  9. Ackerman, David M. (2002). "Withdrawal from the ABM Treaty: Legal Considerations", CRS Report for Congress, Congressional Research Service, The Library of Congress, Order Code RS21088, Updated December 31.

  1. Bunn, M. Elaine (2001). "Strategic Nuclear Forces and National Missile Defense: Toward an Integrated Framework", Available at: http://www.isn. ethz.ch/DigitalLibrary/Articles/Detail/?ots591=4888caa0-b3db-1461-98b9-e20e7b9c13d4&size544=10&lng=en&id=101029.
  2. Department of Defense (2012). "Defese Budget Priorities and Choices", Department of Defese United States of America, January, pp: 1-s Fisical Year 2014.
  3. _____ (2013). "Defense Budget Prioritties and Choices, Phiscal Year 2014, Department of Defense United States of America, Available, at: http://www.defense.gov/pubs/DefenseBudgetPrioritiesChoicesFiscalYear2014.pdf.
  4. Engdahrd, F. William (2011). "Why Moscow doesn’t Believe Washington on Missile Defense or on Just Almost Nothings", December 1, Available at: http://rt. com/politics/amd-nuclear-missile-iran-981.
  5. Futter, Andrew James (2011). The Evolution of US Ballistic Missile Defense Debate 1989-2010, A Thesis Submitted to the University of Birmingham for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Political Science and International Studies, College of Social Sciences, September.
  6. Haffa, Robert P. and et al. (2009). Deterrence and Defense in The Second Nuclear Age, Analysis Center Paper, Northrop Grumman, March.
  7. Hilderth, Steven and Amy F. Woolf (2010). "Ballistic Missile Defense and Offensive Arms Reductions: A Review of the Historical Record", Congressional Research Service, Prepared for Members and Committees Congress, 7-5700, R41251.
  8. Johnson, John D. (2010). "The Iranian Ballistic Missile Threat and a "Phased, Adaptive Approach to Missile Defense for Europe", Small Wars Journal.
  9. Kaszynski, Mry and Daniel Painter (2012). "U. S Missile Defense and European Security", Perspective, American Security Project, available: http://www.scribd.com/ doc/97847923/U-S-Missile-Defense-and-European-Security.
  10. Kay, Sean (2012). "NATO’Missille Defensr-Realigning Collective Defense for the 21st Century", Perceptions, Vol. XVII, Number 1.
  11. Kristensen, Hans M. (2012). "Non-Strategic Nuclear Weapons, Federation of American Scientists", Special Report, No. 3.
  12. Missile Defense Agency (2011). "Missile Defense Agency Program Update", Department of Defense, Approved for Public Release, 11-MDA-6310.
  13. _____ (2013). "Missile Defense Agency Program Update", Department of Defense, Approved for Public Release, 11-MDA-6310.
  14. _____ (2008). "Missile Defense Worldwide", Departement of Defense, A Comperhensive Overview.
  15. Posen, Bary R. (2003). "Command of the Commons: The Military Foundation of U. S Hegemony", International Security, Vol. 28, No.1, (Summery).
  16. Steff, Reuben (2011). "Global Missile Defence: Agent of Disorder or New Co-operative Mission?", 61st PAS Annual Conference, London, England, Department of Political Studies University of Otago.
  17. Tertrais, Bruno (2001). "U. S Missile Defence: Strategically Sound, Politically Questionable", London: Center for European Reform, Working Paper.
  18. The Institute for Foreign Analysis (2009). Missile Defense, the Space Relationship and the Twenty-First Century, Report Published by Independent Working Group, Washington D.C., Available: http://www.ifpa.org/ pdf/IWG2009.pdf.
  19. Woolf, Amy (2001). "Missile defense, Arms Control and Deterrence, A New Strategic Frame Work", CRSR Report for Congress, Order Code RS21057, October 31, Available at: http://www.fpc.state.gov/documents/organization/6254.pdf.
  20. _____ (2002). "National Missile Defense: Russia’s Reaction", Report for Congress,Congressional Research Service, The Library of Congress.
  21. _____ (2013). "U. SS Strategic Nuclear Force: Background, Developments and Issuse", Congressional Research Service.