تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری (میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نوآوری یکی از نیازهای پایه‌ای توسعه است. برای رسیدن به هدف‌های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در‌زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل‌های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی‌های جامعه‌های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می‌شود با پایه‌های علمی و ابزار به‌کار رفته در جهان، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری دسترسی به منابع سرمایه دینی ساخته شود و برای تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری علمی دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به‌کار برده شود. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس بوده‌اند که بررسی بر روی دانشجویان دکتری چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها مصاحبه با ابزار پرسش‌نامه و تحلیل با روش‌های آماری و رگرسیونی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد دسترسی به منابع سرمایه دینی، سرمایه انسانی و عضویت در سازمان ملی نخبگان با اطمینان بالا بر نوآوری اثر داشته‌اند. همچنین سن نیز اثر مثبت داشته است که معناداری آن کمتر است. در برابر تأهل، جنس و دانشجوی حوزه بودن بر نوآوری، اثر معنادار نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Religious Social Capital on Innovation (among Doctoral Students of TMU)

نویسندگان [English]

 • Morteza Ezzati 1
 • Marzieh Baghchaghi 2
چکیده [English]

Innovation is one of the fundamental needs for development. In order to achieve scientific development goals, scientific innovation should be developed in the country. Policymaking in the field of scientific development requires accurate knowledge of factors affecting it. One of the characteristics of religious societies is influence and effect of some of religious elements in its functions and thus people. Here an attempt is made to make a criterion, which measures access to religious capital resources, through scientific bases and utilized tools in the world, and that criterion is used to analyze the impact of religious social capital on scientific innovation of Doctoral students of Tarbiat Modarres University (TMU). The statistical population is PhD students of TMU, and the survey was conducted on PhD students from four faculties: Economics and Management, Engineering, Humanities and Medical Sciences. The data collection method is interviewing by means of questionnaire, and the analysis is conducted though statistical and regression methods. The results suggest that access to religious capital resources, human resources and membership in National Elites Foundation with high reliability have an impact on innovation. Moreover, age has a positive effect that its significance is less. Adversely, the marital status, gender and being the student of Hozeh don’t have a significant impact on innovation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Social Capital
 • Position Generator
 • Innovation
 • Tarbiat Modares University
 1. 1. آقایی فیشانی، تیمور (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، تهران، انتشارات ترمه.

  2. ابوالقاسمی، عباس، سروش مرادی، محمد نریمانی و عادل زاهد (1390). «رابطه ابتکار شخصی، جهت‌گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی»، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال دوازدهم، ش 1.

  3. اعتصامی، منصور (1389). «جایگاه پیوند بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام»، رساله دکتری علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

  4. الوانی، سیدمهدی (1372). مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نی.

  5. بهرامی، سوسن، سعید رجایی‌پور، تقی آقاحسینی، حسنعلی بختیارنصرآبادی و محمدحسین یارمحمدیان (1390). «تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 61.

  6. جهانگیری، جهانگیر و مهدی معینی (1389). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی: نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز»، مجله علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

  7. حیدری، حسن (1386). «نظام ملی نوآوری به‌عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکرد نظری»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 33.

  8. خداداد حسینی، سیدحمید (1378). «نوآوری در سازمان‌ها: مفهوم، انواع و فرایندها»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، ش 42.

  9. دادگر، یداله و مرتضی عزتی (1381). «بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف‌کننده در دیگر ادیان (غیر اسلام)»، فصلنامه مفید، ش 31.

  1. دلیری، حسن و نادر مهرگان (1389). «نقش سرمایه مذهبی (اخلاق) در توسعه اقتصادی»، نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس، ش 21.
  2. دموری، داریوش و محسن طاهری دمنه و امیررضا کنجکاو منفرد (1389). «واکاوی نقش مذهب شیعی در آفرینش سرمایه اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال یازدهم، ش 3.
  3. رابینز، استیفن (1369). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
  4. رضوانی، مهران و محمدتقی طغرایی (1390). «نقش‌آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان: مورد مطالعه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، ش 6.
  5. سعیدی، علی‌اصغر، خیام عزیزی مهر، ندا طوسی و ریحانه تمیزی‌فر (1389). «سنجش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری (مطالعه موردی واحد تندر ایران خودرو)»، توسعهکارآفرینی، سال سوم، ش 9.
  6. سلطانی تیرانی، فلورا (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
  7. شارع‌پور، محمود (1387). «روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی: اثرپذیری از حوزه سیاستگذاری اجتماعی»، فرایند مدیریت و توسعه، ش 69-68.
  8. شهرآرای، مهرناز و رضا مدنی‌پور (1375). «سازمان خلاق و نوآور»، مجله دانش مدیریت،
   ش 33 و 34.
  9. شهریاری، لیلا (1392). «برآورد اثر سرمایه مذهبی بر شاخص سلامت در ایران»، مجموعه مقاله‌های هفتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.
  10. صادقی، حسین، مرتضی عزتی و علی شفیعی (1392). «برآورد تابع انفاق در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، ش 2.
  11. عبداللهی، محمد (1387). «مسائل و راه‌حل‌های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 38 و 39.
  12. عزتی، مرتضی (1382). «اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف‌کننده»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 11.
  13. _____ (1388). «اثر سرمایه مذهبی بر مصرف»، مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  14. عزتی، مرتضی و علی شفیعی (1391). «برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، ش 46.
  15. عزتی، مرتضی و لطفعلی عاقلی (1387). «سرمایه مذهبی: ماهیت، عناصر تشکیل و آثار آن»، اولین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
  16. عزتی، مرتضی و محدثه نجفی (1392). «برآورد اثر سرمایه مذهبی اقتصاد دانش‌پایه بر قرض‌الحسنه در ایران»، مجموعه مقاله‌های هفتمین همایش دو‌سالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.
  17. عزتی، مرتضی و مهرداد محمودیان (1393). «برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 53.
  18. عسگری، محمدمهدی و ابوالقاسم توحیدی‌نیا (1386). «تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی»، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، ش 8.
  19. فرنودیان، فرج‌اله (1370). «محتوای درسی و پژوهش خلاقیت دانش آموزان»، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، سال ششم، ش 5، 6 و7 .
  20. فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلام‌عباس توسلی، تهران، جهان امروز.
  21. قاضی‌نوری، سیدسپهر و صادق توسلی‌زاده (1387). «ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به‌عنوان حلقه مفقوده نظام ملی»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال اول، ش 4.
  22. کتابی، محمود، محمد گنجی، یعقوب احمدی و رضا معصومی (1383). «دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، ش 2.
  23. کیانی بختیاری، ابوالفضل و علی‌اکبر موسوی موحدی (1387). «نوآوری چیست؟ مرور ادبیات، مصادیق و ارائه تعریف جامع»، رهیافت، ش 42.
  24. مظلوم خراسانی، محمد و احمدرضا اصغرپور ماسوله (1384). «سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-1383 و عوامل مؤثر بر آن»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
  25. مهاجری، مهدی (1390). «برآورد اثر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی (استان‌های کشور)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
  26. مهدوی، ابوالقاسم و حمید عزیز محمدلو (1392). «سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 102.
  27. مهرگان، نادر و حسن دلیری (1389). «سرمایه مذهبی یا سرمایه اجتماعی، کدام‌یک برای اقتصاد مطلوب‌ترند؟»، دو فصلنامه علمی تخصصی معرفت اقتصادی، ش 2.
  28. نجارزاده، رضا، مرتضی عزتی و محمد سلیمانی (1392). «اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان»، فصلنامه مجلس و راهبرد، ش 76.
  29. _____ (1393). «اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ش 16.
  30. نوغانی، محسن و احمدرضا اصغرپور ماسوله (1387). «بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص‌هاى مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی»، فرایند مدیریت و توسعه، ش 69-68.
  31. هانس، وستلاند (1387). «سرمایه اجتماعی و نوآوری»، ترجمه زهرا رضایی، پژوهشنامه، ش 29.
   1. Afuah, Allan (1998). Innovation Management, Oxford University Press.
   2. Akçomak, İ. Semih and ter Weel Bas (2009). "Social Capital, Innovation and Growth: Evidence from Europe", Department of Economics and MERIT Maastricht University, Paper Provided by Institute for the Study of Labor (IZA) in its Series IZA Discussion Papers with Number 3341, Published in, European Economic Review, Vol. 53, Issue 5.
   3. Archibugi, D. and G. Sirilli (2001). The Direct Measurement of Technological Innovation in Business: The State of the Art, In: Thuriaux, B., E. Arnold and C. Couchot (2001), Innovation and Enterprise Creation, Luxembourg: European Commision.
   4. Bakker, B. and Sieben, I. and Nieuwbeerta, P. and Ganzeboom, H. (1997). Scales for Prestige, Socio-Economic Status and Social Class for the Standard Occupational Classication 1992, Sociale Wetenschappen, No. 40(1).
   5. Bourdieu, P. (1980). "The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods, Media, Culture and Society", Vol-2(3).
   6. Bowkett, Stephan (2005). 100 Ideas for Teaching Creatively, London, Continum.
   7. Boxman, E., P. M. De Graaf and H. D. Flap (1991). "The Impact of Social and Human Capital on the Income Attainment of Dutch Managers", Social Networks 13.
   8. Brouwer, E. and A. Kleinknecht (1999). "Innovation Output and Firm Propensity to Patent: An Exploration of CIS Micro Data", Research Policy, 28 (6).
   9. Campbell, K. E. and B. A. Lee (1991). "Name Generators in Surveys of Personal Networks", Social Networks 13.
   10. Campbell, K. E., P. V. Marsden and J. S. Hurlbert (1986). "Social Resources and Socioeconomic Status", Social Networks 8.
   11. Cohen, D. and L. Prusak (2001). In Good Company: How Social Capital Make Organizations Work in Vilanova and Josa (2003). Depatment of Industrial Engineering and Management. Tamper University of Technology.
   12. Coleman, James (1994). Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge, ma.
   13. Dakhli, M. and D. Clercq (2004). Human Capital, Social Capital, and Innovation: a Multi-country Study, Entrepreneurship and Regional Development, 16, March.
   14. Davis, W. (1991). The Innovators, In J. Henry and D. Walker (EDS) Managing Innovation, Sage Publications, London.
   15. De Jong, J. P. J. (2007). Individual Innovation: the Connection between Leadership and Employees, Innovation Work Behavior, Academisch Proefschrift.
   16. Doh Soogwan and J. Acs Zoltan (2009). Innovation and Social Capital: A Cross-country Investigation, Article Provided by Taylor and Francis Journals in its Journal Industry and Innovation, Volume (Year): 17 (2010) Issue 3.
   17. Dosi, G. (1988). "Sources, Procedures, and Microeconomics Effects of Innovation", Journal of Economic Literature, 26.
   18. _____ (1982). "Technological Paradigms and Technological Trajectories", Res. Policy 11(3).
   19. Egeland, Jesper and Johann P. Birkeland (2012). Social Capital as a Source for Innovation (An Explanatory Case Study of Two Companies Within the Oil and Gas Industry), Master Thesis of Copenhagen Business School.
   20. Erickson, B. H. (1996). "Culture, Class, and Connections", American Journal of Sociology, 102.
   21. Fine, B. (2002). "Those Social Capitalists", Antipode 34(4).
   22. _____ (2002). "The Fuck you up those Social Capitalists", Antipode, 34(4).
   23. Flap, H. (1999). "Creation and Returns of Social Capital: A New Research Program", La Revue Tocqueville XX (1).
   24. _____ (2002). No Man is an Island, in: E. Lazega and O. Favereau (Eds.): Conventions and Structures, Oxford University Press.
   25. Flap, H. and N. D. De Graaf (1986). "Social Capital and Attained Occupational Status", Netherlands Journal of Sociology 22.
   26. Fukuyama, F. (1995). Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York Free Press.
   27. Fountain, J. E. (1998). Social Capital: A Key Enabler of Innovation, in; L. M. Branscomb and J. H, Keller, Editors, Investing in Research and Innovation Policy: Creating a Research and Innovation Policy: Creating a Research and Innovation Policy that Works, Mit Pres, Cambridge.
   28. Gotsch, Matthias and Christiana Hipp (2014). "Using Trade Marks to Measure Innovation in Knowledge-Intensive Business Services", Technology Innovation Management Reviwe.
   29. Grootaert, C., D. Narayan, V. N. Jones and M. Woolcock (2004). "Measuring Social Capital", World Bank Working Paper No. 18.
   30. Growiec, J. and K. Growiec (2007). Social Capital, Well-Being, and Earnings: Theory and Evidence from Poland, Warsaw, Poland, Foundation of Polish Science.
   31. Hanifan, L. (1920). The Community Center, Boston, Silver, Jokobs and Burdette Co.
   32. Hargadon, A. (2003). How Breakthroughs Happen: the Surprising Truth about How Companies Innovate, Harward Business School Press.
   33. Harper, R. (2002). The Measurement of Social Capital in the United Kingdom, Office for National Statistics.
   34. Harper, Rosalyn and Maryanne Kelly (2003). The Measurement of Social Capital in the United Kingdom, Office for National Statistics.
   35. Hsung, R. M. and Y. J. Hwang (1992). Job Mobility in Taiwan: Job Search Methods and Contacts Status. XII Int, Sunbelt Soc. Network Conf. San Diego, February.
   36. Hulsing Willem, Tom Elfring and Wouter Stam (2008). The Locus of Innovation in Small and Medium-sized Firms: the Importance of Social Capital and Networking in Innovative Entrepreneurship, Erasmus Research Institute of Management, Report Series, Social Science Research Network (SSRN).
   37. Inamasu Kazunori and Ken’ichi Ikeda (2008). The Effect of Gendered Social Capital on Political Participation: Using the Position Generator Method on the JES3 Dataset, Prepared for a Conference on Social Capital Held in May 29–30, Academia Sinica, Taipei, Taiwan.
   38. Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization, Princeton University Press.
   39. Kaasa, Anneli, Helje Kaldaru and Eve Parts (2007). "Social Capital and Institutional Quality as Factors of Innovation: Evidence from Europe", University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration Working Paper No. 55-2007.
   40. Katz, D. and L. Kahn (1978). The Social Psychology of Organizations, Wiley, New York.
   41. Kawachi, I., D. Kim, A. Coutts and S. V. Subramanian (2004). "Commentary: Reconciling the Three Accounts of Social Capital", International Journal of Epidemiology, 33(4).
   42. Kline .S. J. and N. Rosenberg (1986). An Overview of Innovation, in: R. Landau, N. Rosenberg (Eds.), The Positive SumStrategy. Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington DC.
   43. Knack, S. and P. Keefer (1997). "Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation", Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4.
   44. Lancee, B. (2005). Information Distance: Towards a Network Model for Analyzing and Measuring Social Capital, A Case Study in the North of Chuquisaca, Bolivia, University of Amsterdam: MS. Thesis.
   45. Landry, Re'jean, Nabil Amara and Moktar Lamari (2002). Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent? CHSRF/CIHR Chair on Dissemination and Uptake of Research, Department de Science Politique, Universite' Laval, Pav. Charles-Dre Koninck, bur. 4443, Quebec, PQ, Canada GIK 7P4. Technological Forecasting and Social Change 69.
   46. Larson, T. J. (1993). "Middle Managers, Contribution to Implemented Information Technology Innovation", Journal of Management Information System, 10.
   47. Laurence, A. M., C. D. Luke, K. Hollows, L. K. Ann and P. C. Anne (2008). "Social Capital Resources and Network Embeddedness: an Egonet Approach", Presented to the TASA Annual Conference, University of Melbourne.
   48. Le Bas, C. and F. Picard and B. Suchecki (1998). "Innovation Technologique, Comportment de Re'seauxet Performance: Une analyses Urdonne'es Individuelles", Rev. Econ. Polit. 108(5).
   49. Lin, N. (1982). Social Resources and Instrumental Action, in: Marsden, P. V. and Lin, N., (Eds.): Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills, Sage Publication.
   50. _____ (2001a). Building a Network Theory of Social Capital, In: Lin, N.; Cook, K.; Burt, R. S. (eds.) Social Capital: Theory and Research, New York, Aldine De Gruyter.
   51. _____ (2001b). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
   52. Lin, N. and M. Dumin (1986). "Access to Occupations Through Social Ties", Social Networks, 8.
   53. Lin, N. and Y. Fu and R. Hsung (2001). The Position Generator: Measurement Techniques for Social Capital, in: Lin, N.; Cook, K.; Burt, R. S. (Eds.): Social Capital: Theory and Research, New York, Aldine De Gruyter.
   54. Lofors, J. and K. Sundquist (2007). "Low Linking Social Capital as a Predictor of Mental Disorders", Social Science and Medicine, 64.
   55. Malerba, Franco and Stefano Brusoni (2007). Prespective on Innovation, Cambridge.
   56. Malmberg, Claes (2005). Trademarks Statistics as Innovation Indicator? A Micro Study, Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) Lund University P.O. Box 117, Solvegatan 16, S-22100 Lund, SWEDEN, WP 2005/17.
   57. Marsden, P. V. (1987). "Core Discussion Networks of Americans", American Sociological Review 52.
   58. McCallister, L. and C. Fischer (1978). "A Procedure for Surveying Personal Networks", Sociological Methods and Research 7.
   59. Mendonca, Sandro, Tiago Santos Pereira and Manuel Mira Godinho (2004). "Trademarks as an Indicator of Innovation and Industrial Change, Laboratory of Economics and Management Sant Anna School of Advanced Studies", Piazza Matiridella Liberta, 33-56127 PISA (Italy) LEM Working Paper Series, September 2004.
   60. Moerbeek, H. (2001). Friends and foes in the Occupational Career, Nijmegen: Ph.D. Dissertation.
   61. MOHR, L. B. (1969). "Determinates of Innovation in Organizations", The American Political Science Review, 63.
   62. National Foundation of the Elite (2011). Report on Programs and Performance of the National Foundation of the Elites, Public Relations of the National Foundation of the Elites.
   63. Nystrom, H. (1990). "Organizational Innovation", In: M. A. West and J. L. Farr (1990), Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Chichester: Wiley.
   64. OECD (1992). OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual, Paris: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development).
   65. Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New Haven: Yale University Press.
   66. Putnam, R. (1993). "The Prosperous Community-Social Capital and Public Life", The American Prospective, 13.
   67. Putnam, Robert (1995). "Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, Newyork", Political Science and Politics.
   68. Reichers, A. E. and B. Schneider (1990). Climate and Culture: an Evolution of Constructs, In: B. Schneider (1990). Organizational Climate and Culture, San Francisco: Jossey Bass.
   69. Richad, L. Dapt (1992). Organization Thory, West Publishing Company.
   70. Rosenfeild, R. and J. Servo (1992). Facilitating Innovation in Large Organization, From Chapter3, Managing Innovation, Edited by Henry and Walker, Sage Publications.
   71. _____ (1990). Facilitating Innovation in Large Organizations, in M. A. West and J. L. Farr (EDS) Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organization Strategies, John Wiley and Sons, West Sussen.
   72. Serageldin, I. and C. Grootaert (2000). "Definition of Social Capital: An Integrated View", in: Social Capital; A Multifaceted Perspective, Edited by P. Dasgupta and I. Serageldin, Washington DC, The World Bank.
   73. Schumpeter, J. A. (1934). Theory of Economic Development, Cambridge: Harvard University Press.
   74. Shane, S. (2004). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity, Nexus: Edward Elgar Pub.
   75. Snijders, T. A. B. (1999). "Friendship Networks Through Time: An Actor-Oriented Statistical Network Model", Computational and Mathematical Organization Theory, 5.
   76. Solow, Robert M. (2000). Notes on Social Capital and Economic Performance, Massachusetts Institute of Technology.
   77. Souitarise, V. (2001). "External Communication Determinants of Innovation in Contex of a Newly Industrialized Country: A Comparison of Objective and Perceptual Results from Greece Technovation", 21.
   78. Swedberg, R. (2007). Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship, Presented at the Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science, Hitotsubashi University, Japan.
   79. Tsai, W. and S. Ghoshal (1998). "Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks", Academy of Management Journal, Vol. 41, No. 4.
   80. Tzeng, C. H. (2009). "A Review of Contemporary Innovation Literature: a Schumpeterian Perspective", Innovation: Management, Policy, Practice 11(3).
   81. Van Der Gaag, Martin (2005). The Measurement of Individual Social Van Der Gaag, M. P. J. (2004). The Measurement of Individual Social Capital. Ph.D Dissertation Capital, Groningen, Ph.D. Dissertation.
   82. Van Der Gaag, Martin, Gert Jan Appelhof and Martin Webber (2011). Ambiguities in Responses to the Position Generator, Submitted to Sociologia E Politiche Social, October 2011.
   83. Van Der Gaag, Martin and Tam A. B. Snijders (2003a). "Proposals for the Measurement of Individual Social Capital", in: Flap, H. and Volker B. (eds.): Creation and Returns of Social Capital, London, Routledge.
   84. _____ (2003b). A Comparison of Measures for Individual Social Capital, Paper Presented at the Conference: Creation andReturns of Social Capital, October 30-31, Amsterdam, Netherlands.
   85. _____ (2004). Proposals for the Measurement of Individual Social Capital, In: Flap.
   86. _____ (2005). "The Resource Generator: Social Capital Quantification with Concrete Items", Social Networks, 27(1).
   87. Van Der Gaag, Martin, Tam A. B. Snijders and H. Flap (2004). Position Generator Measureand their Relationship to other Social Capital Measures, Vrije Universiteit Amsterdam, University of Groningen, Utrecht University.
   88. Volker, B. (1995). Should Auld Acquaintance be Forgot?, Institutions of Communism, the Transition to Capitalism and Personal Networks: The Case of East Germany, Amsterdam, Ph.D Dissertation.
   89. Volker, B. and H. Flap (1999). "Getting Ahead in the GDR: Social Capital and Status Attainment Under Communism", Acta Sociologica, 41(1).
   90. _____ (1999). "Getting ahead in the GDR: Social Capital and Status Attainment Under Communism", Acta Sociologica 41(1).
   91. Webber, M. (2003). Can Social Capital Assist Recovery from Depression?, A Research Proposal, MSc Thesis, Institute of Psychiatry, Kings College London, University of London.
   92. Wellman, B. (1979). "The Community Question", American Journal of Sociology, 84.
   93. Wellman, B., H. Bernie, B. Kristen and B. Jeffrey (2006). Connected Lives: The Project, in: Networked Neighborhoods: The Online Community in Context, edited by Patrick Purcell, Guildford, UK, Springer pub.
   94. Westlund, Hans (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)) (2004). Social Capital, Innovation policy and the Emergence of the Knowledge Society: A Comparison Between Sweden, Japan and the USA, Swedish Institute for Growth Policy Studies, ITPS.