بررسی تطبیقی تله‌ فقر در نسل‌های تحصیلی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

آموزش یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است که می‌تواند در رفع فقر و نابرابری‌ها تأثیرگذار باشد. بنابراین آموزش نقش چشمگیری در افزایش رفاه دارد، ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی تأثیر آموزش بر احتمال وقوع تله‌ فقر در پویایی‌های درآمدی در ایران است. تله‌ فقر یک فرایند خود تقویت‌کننده‌ است که به تداوم فقر منجر می‌شود. درواقع تله‌های فقر شرایط فقر را بازتولید و دائمی می‌کنند و اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار می‌کند، در این شرایط فقر پرورش می‌یابد و موقعیت مساعدتری برای بروز آن خلق می‌شود. در این مقاله، به‌دلیل کمبود داده‌های پانلی از داده‌های شبه‌پانل استفاده شده است. ویژگی این داده‌ها ردیابی عملکرد هر نسل طی زمان است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در هر دو گروه نسلی در متوسط سطح درآمدی سرپرست‌های خانوار درون تله‌ فقر قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Poverty Trap in Academic Generations in Iran

نویسندگان [English]

 • Mirhossein Mousavi 1
 • Batool Azari 2
چکیده [English]

Education is one of the most important factors in economic development that has a major impact on the alleviation of poverty and inequality. Since education, as one of the most effective factors in economic development, can play a significant role in increasing welfare, this study aims to examine the impact of education on probability of poverty trap occurrence in incomedynamics in Iran. Poverty trap is a self-reinforcing process that leads to poverty continuance. In fact, poverty traps reproduce and perpetuate poverty, and the economy is caught in a vicious circle, in which poverty grows and a more favorable situation is created for the incidence of poverty. In this paper, due to shortage of panel data, semi-panel data have been used. The performance tracking of each generation over the time is the characteristics of these data. The results indicate that in both generation groups on average, income level of householders is not within the poverty trap.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Semi-panel Approach
 • Income Dynamism
 • Poverty Trap
 1. 1. راغفر، حسین، حمید کردبچه و مرضیه پاک‌نیت (1390). «تله‌های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال 12، ش 2.

  2. کفایی، سید‌محمد‌علی و عزت‌اله درستکار (1386). «تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، ش 30.

  3. محمدی‌فرد، زهرا (1389). «اندازه‌گیری فقر چند‌بعدی در شهر تهران»، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).

  4. مرکز آمار ایران (1390-1369). «اطلاعات مربوط به هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری»، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.

  1. Antman, F. and D. Mckenzie (2006). "Poverty Traps and Nonlinear Income Dynamics with Measurement Error and Individual Heterogeneity", Journal of Development Studies.
  2. Azariadis, C. and J. Stachurski (2004). "Poverty Traps", in: P. Aghion and S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, 1(1).
  3. Azevedo, V. and M. Robles (2010). "Geographical Poverty Traps in Ecuador Using Pseudo Panel Data", Work in Progress-Comments Welcome.
  4. Chiodi, V. (2009). "Poverty Traps and Low Income Dynamics in Rural Mexico", Paris School of Economics, 48 boulevard Jourdan, 75014.
  5. Deaton, A. (1985). "Panel Data From Time Series of Cross-Sections", Journal of Econometrics, 30.
  6. _____ (1997). "The Analysis of Household Surveys", A Microeconometric Approach to Development Policy, World Bank, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
  7. Hien, V. (2011). "Income Distribution and Poverty Traps in Vietnam", CIFREM, University of Trento.
  8. Lokshin, M. and M. Ravallion (2004). "Household Income Dynamics in Two Transition Economies", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8(3).
  9. Matsuyama, K. (2008). "Poverty Trap", From The New Palgrave Dictionarty of Economics, Second Edition.
  10. Ravallion, M. and J. Jalan (2001). "Household Income Dynamics in Rural China", Indian Statistical Institute and the World Bank.

  Ravallion, M. (1998). "Poverty Line in Theory and Practice", LSMS Working Paper, No. 133, World Bank, Washington D.C.