آزمون ارتباط بلندمدت و کوتاه‌مدت میان درآمد و مخارج دولت: با لحاظ شکست ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید قم

چکیده

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به‌ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می‌شود. به لحاظ نظری در مورد نوع این ارتباط چهار نحله فکری وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه‌مدت میان درآمد و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1389-1357 با استفاده از تحلیل‌های شکست ساختاری است. از‌ آنجا‌ که در طول دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست ساختاری و تغییر رژیم روبه‌رو بوده است، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون‌های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی نشان می‌دهد که تمامی متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول درآمد و مخارج دولت مانا می‌باشند. سپس با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی سایکنن لوتکیپل و گریگوری هانسن و روش خودرگرسیون برداری با وقفه گسترده ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این آزمون‌ها مؤید وجود ارتباط بلندمدت مثبت و علی یک‌سویه از سمت درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش با نظریه فریدمن (1978) که معتقد به‌وجود رابطه علی مثبت از سمت درآمدهای دولت به مخارج دولت می‌باشد، منطبق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Long and Short Run Relationship between Government Revenue and Expenditure in Iran: IN THE PRESENCE OF STRUCTURAL BREAKS

نویسنده [English]

 • Abasali Rezaei
چکیده [English]

The relationship between government revenue and expenditure is an important subject in public economics especially for Iran, which is suffering from persistent budget deficits. Regarding theoretical studies, there are essentially four schools of thought on the direction of causation between government expenditure and revenue. The main purpose of this study is to investigate theLong and short Run relationship between government revenue and government expenditure in Iran that covers data from 1987- 2011 by use of Toda-Yamamoto approach. Since the Iranian economy has been subjected to a multitude of structural changes and regime shifts during the sample period, time series’ properties of the data are first analysed by Zivot-Andrews (1992) and Lee – Strazicich (2003,2004) model. The results of the Zivot and Andrews and Lee – Strazicich models indicate that all series under investigation are non-stationary at level. However, it is evident from the results of Zivot and Andrews and Lee – Strazicich tests that government revenue and expenditure are stationary at first difference because null hypotheses of unit roots for all the variables are rejected at 1 percent significance level. Taking into account the resulting endogenously determined structural breaks, the Saikkonen and Luetkephol (2000), Gregory and Hansen, cointegration approach and Auto regressive distributed lag are then employed to determine the long-run Relationship between Government Expenditure (GE) and Government Revenue (TR). This cointegration technique accommodates potential structural breaks that could undermine the existence of a long-run relationship between Government Expenditure and Government Revenue. The results of this paper support the Freidman (1978) hypothesis that government revenues cause expenditure and revenues have a positive causal impact on government expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural Break؛ Toda-Yamamoto Approach؛ Cointegration Analysis
 • Iranian Economy
 1. 1.ترکمانی، جواد و وحید پریزن (1384). «اثرات سیاست‌های پولی و نرخ ارز بر تغییرات در قیمت‌های نسبی کشاورزی»، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.

  2.تشکینی، احمد (1384). اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit، دیباگران تهران.

  3.چهار محالی، علی‌اکبر و محمد خدایی (1383). «رابطه علیت بین هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران برای سال‌های 1382-1350»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 14.

  4.صمدی، علی‌حسین و مصیب پهلوانی (1388).همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  5.صمدی، علی‌حسین و نغمه زارع حقیقی (1391). «آزمون مجدد رابطه بین درآمد و مخارج دولت در ایران: متقارن یا نامتقارن؟»، فصلنامه پژوهشنامهاقتصادی (رویکرد اسلامی ـ ایرانی)، سال دوازدهم، ش 47.

  6.کارگر حاجی‌آبادی، محمدحسین (1382). «رابطه تحلیلی بین مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

  7.نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران، انتشارات رسا.

  1. Abdul Aziz, Mariam and Shah Muzafar Habibullah (2000). "Testing For Causality Between Taxation and Government Spending: An Application of Toda-Yamamoto Approach", Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 8(1).
  2. Afonso, A. and C. Rault (2009). "Bootstrap Panel Granger-causality Between Government Spending and Revenue in the EU", William Davidson Institute Working Paper Number 944.
  3. Al-Khulaifi, A. (2012). "The Relationship between Government Revenue and Spending in Qatar: A Cointegration and Causality Investigation", International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 9.
  4. Al-Yousif Y. (2000). "Does Government Expenditure Inhibit or Promote Economic Growth: Some Empirical Evidence from Saudi Arabia", Indian Economic Journal 48(2).
  5. Amoah, B. and F. W. Loloh (2008). "Causal Linkages between Government Revenue and Spending: Evidence from Ghana", Working Paper, WP/BOG-2008/08. Bank of Ghana.
  6. Anderson, W., M. S. Wallace and J. T. Warner (1986). "Government Spending and Taxation: What Causes What?", Southern Economic Journal, Vol. 52.
  7. Aregbeyen, O. and B. Insah (2013). "A Dynamic Analysis of the Link between Public Expenditure and PublicRevenue in Nigeria and Ghana", Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 4.
  8. Aslan. M. and M. Tasdemir (2009). "Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration and Causality Tests
   with Endogenous Structural Breaks", Journal of Money, Investment and Banking, Issue: 12.
  9. Baghestani, H. and R. McNown (1994). "Do Revenue or Expenditures Respond to Budgetary Disequilibria?", Southern Economic Journal 60.
  10. Barro, R. J. (1974). "Are Government Bonds Net Wealth?", Journal of Political Economy,Vol. 82.
  11. Buchana, J. and R. Wagner (1977). Democracy in Defiit, Academic Press, New York.
  12. Chang, Tsangyao and Yuan-Hong Ho (2002a). "Tax or Spend, What Causes What: Taiwan’s Experience", International Journal of Business and Economics, 1(2).
  13. Cheng, Benjamin S. (1999). "Causality between Taxes and Expenditures: Evidence from Latic American Countries", Vol. 23, No. 2.
  14. Dickey, D. and W. Fuller (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74.
  15. Eita, Joel Hinaunye and Daisy Mbazima (2008). "The Causal Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Namibia", MPRA Paper, No. 9154.
  16. Elyasi, Y. and M. Rahim (2012). "The Causality Between Government Revenue and Government Expenditure in Iran", International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 5(1).
  17. Ewing, Bradley T. and James E. Payne (1998). "Government Revenue-Expenditure Nexus: Evidence from Latin America", Journal of Economic Development, 23(2).
  18. Fasano .U and Q. Wang (2002). "Testing the Relationship Between Government Spending and Revenue: Evidence from GCC Countries", IMF Working paper, WP/02/201.
  19. Friedman, M. (1978). "The Limitations of Tax Limitation", Policy Review, 5(78).
  20. Furstenberg George M., Von, R. Jaffery Green and Jin Ho Jeong (1986). "Tax and Spend, or Spend and Tax", The Review of Economics and Statistics, No. 2.
  21.  Granger,C. W. J.(1969)."Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods", Econometrica, Vol. 37, No. 3.
  22. Hansen, B. E. (1998). "Sample Splitting and Threshold Estimation", Economics Department: http://escholarship.bc.edu/econ-papers/31.
  23. Harvie, Charles and Mosayeb Pahlavani (2006). "Testing for Structural Breaks in the Korean Economy 1980-2005: An Application of the Innovational Outlier and Additive Outlier Models", Economics Working Papers wp06-09, School of Economics, University of Wollongong, NSW, Australia.
  24. Ho, Yuan-Hong and Chiung-Ju Huang (2009). "Tax- Spend, Spend- Tax, or Synchronization: A Panel Analysis of the Chinese Provincial Real Data", Journal of Economics and Management, 5(2).
  25.  Hong, Tan Juat (2009). "Tax-And-Spend or Spend-And-Tax? Empirical Evidence from Malaysia", Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 5(1).
  26. Hoover, K. D. and S. M. Sheffrin (1992). "Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Box or Tax Collectorfor the Welfare State?", American Economic Review 82.
  27. Hsiao, C. (1981). "Autoregressive Modeling of Canadian Money and Income Data", Journal of America Statistical Association, 74.
  28. Hussain, M. Haider (2004). "On the Causal Relationship between Government Expenditure and TaxRevenue in Pakistan", The Lahore Journal of Economics, 9(2).
  29. Johansen, S. (1988). "Statistical Analysis of Cointegration Vectors", Journal of Economic Dynamics and Control, 12(1).
  30. Johansen, S. and K. Juselius (1990). "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Application to the Demand for Money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2).
  31. Joulfaian, D. and R. Mookerjee (1990). "The Intertemporal Relationship Between State and Local Government Revenues and Expenditures: Evidence from OECD Countries", Public Finance, Vol. 45.
  32. Kunitomo, N. (1996)."Tests of Unit Roots and Cointegration Hypotheses in Econometric Models", Japanese Economic Review, 47(1).
  33. Lee, J. and M. C. Strazicich (2004). "Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break", Appalachian State University Working Papers, No.04-17. Retrieved from: http://econ.appstate.edu/RePEc/pdf/wp0417.pdf (Accessed 13.09.2009).
  34. Lee, Junsoo and Mark C. Strazicich (2003). "Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks", Review of Economics and Statistics 85(4).
  35. Leybourne, S. J. and P. Newbold (2003). "Spurious Rejections by Cointegration Tests Induced by Structural Breaks", Applied Economics, 35(9).
  36. Lutkepohl H. (2004). "Vector Autoregressive and Vector Error Correction Model", in Lutkepohl, H. and M. Kratzig (ed.), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
  37. Lütkepohl, H. and J. Wolters (2003). "Transmission of German Monetary Policy in the Pre-Euro Period", Macroeconomic Dynamics, 7.
  38. Maghyereh, Aktham Issa and Osama Daifalla Sweidan (2004). "Government Expenditure and Revenues in Jordan, What Cause What? Multivariate Cointegration Analysis", Social Science Research Network Electronic Paper Collection.
  39. Maghyereh. A and O. Sweidan (2002). "Government Expenditures and Revenues in Jordan, What CauseWhat?", Multivariate Cointegration Analysis, http://ssrn.com/abstract=523882.
  40.  Meltzer, A. H. and S. F. Richard (1981). "A Rational Thory of Size of Government", The Journal of Political Economy, Vol. 89, Issue 5.
  41. Mioara and Florina (2009). "Causality Between Government Revenues And Expenditures In Romania", Finance Chair, Academy of Economic Studies, 29. PiaŃa Romană, No. 6, Room 1124, Bucharest, Romania, Zip Code 212374.
  42. Murat, Aslan and Murat Taşdemir (2009). "Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration and Causality Tests with Endogenous Structural Breaks", Anadolu International Conference in Economics June 17-19 (2009), Eskişehir, Turkey.
  43. Musgrave, R. (1966). "Principles of Budget Determination", H. Cameron and W. Henderson (eds.), Public Finance Selected Reading, New York, Random House.
  44. Nwosu, D. and H. Okafor (2014). "Government Revenue and Expenditure in Nigeria: A Disaggregated Analysis", Asian Economic and Financial Review, 4(7).
  45. Nyamongo, Morekwa Esman, Moses M. Sichei and Niek J. Schoeman (2007). "Government Revenue and Expenditure Nexus in South Africa", South African Journal of Economic and Management Sciences, 10(2).
  46. Owoye, Oluwole (1995). "The Causal Relationship between Taxes and Expenditures in the G7 countries: Cointegration and Error Correction Models", Applied Economics Letters, 2(1).
  47. Pahlavani, M. (2005). "Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus: The Case of Iran", International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2-3, forthcoming.
  48. Peacock, S. M. and J. Wiseman (1979). "Approaches to the Analysis of Government Expenditures Growth", Public Finance Quarterly, Vol. 7.
  49. Perron, P. (1989). "The Great Crash, the Oil Price Shock andthe Unit Root Hypothesis", Econometrica, 57.
  50. Perron, P. (1997). "Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables", Journal of Econometrics 80(2).
  51. Pesaran, M. H. and Y. Shin (1999). "An Autoregressiva Distibuted Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis", Centennial Volume of Ragnar Frisch (eds.), A.Holly and P. Diamond, Cambridge University Press, Cambridge.
  52. Petanla, S. K. and S. Sadeghi (2012). "Relationship between Government Spending and Revenue: Evidence from Oil Exporting Countries", International Journal of Economics and Management Engineering, 2(2).
  53. Phillips, P .C.B. and P. Perron (1988). "Testing for Unit Roots in Time Series Regression", Biometrika, 75.
  54. Ram, R. (1988). "Additional Evidence on Causality between Government Revenue and Government Expenditure", Southern Economic Journal, 54(3).
  55. Ravinthirakumaran, K. (2011). "The Relationship between Government Revenue and Expenditure in Sri Lanka", Proceedings of Second International Research Conference on Business and Information, Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.
  56. Saikkonen, P. and H. Lütkepohl (2000a). "Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept", Econometric Theory 16(3).
  57. Saikkonen, P. and H. Lütkepohl (2000b). "Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Structural Shifts", Journal of Business and Economic Statistics 18(4).
  58. Saikkonen, P. and H. Lütkepohl (2000c). "Trend Adjustment Prior to Testing for the Cointegrating Rank of a Vector Autoregressive Process", Journal of Time Series Analysis 21, Zivot, E. and Rews, D., Journal of Business and Economic Statistics 10 (1992).
  59. Saikkonen, P. and H. Lütkepohl (2003). "Comparison of Tests for the Cointegrating Rank of a VAR Process with a Structural Shift", Journal of Econometrics, 113.
  60. Sameni Keivani, Farshad, Mohammad Reza Almasi, Abdolrahim Kamranzadeh Ezmareh and Morteza Bayat (2014). "The Evaluation of the Impact of the Government Revenues on the Government Current Expenditures A Case Study of Iran", J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(2).
  61. Saunoris. J. W. and J. E. Payne (2010). "Tax More or Spend Less?Asymmetries in the UK Revenue–expenditure Nexus", Journal of Policy Modeling, Vol. 32.
  62. Schwarz, G. (1978). "Estimating the Dimensions of a Model", Annals of Statistics, 6.
  63. Shah, Anwar and John Baffes (1994). "Causality and Comovement between Taxes and Expenditure: Historical Evidence from Argentina, Brazil and Mexico", Journal of Development Economics, 44(2).
  64. Sims,Christopher A. (1972). "Money, Income and Causality", AER, 62.
  65. Sohaili, Kiomars and Mahnaz Sorkhvandi (2014). "The Causal Relationship between Tax Revenues and Current Expenditures of Government in Iran’s Economy", Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 40, 1.
  66. Taha, R. and N. Loganathan (2008). "Causal ity  between Tax Revenues and Current Spending in Malaysia", The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 2, No. 2 .
  67. Toda, H. Y. and T. Yamamoto (1995). "Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes", Journal of Econometrics, Vol. 66.
  68. Yuan-Hong Ho and Chiung–Ju Hunag (2009). "Tax-Spend, Spend-Tax, or Fiscal Synchronization: A Panel Analysis of the Chinese Provincial Real Data", Journal of economics and management, Vol. 5, No. 2.
  69. Yung and Hall and E. Robert (2008). "By How Much Does GDP Rise If the Government Buys More Output?", Brookings Papers on Economic Activity Fall.
  70. Zapata, H. O. and A. N. Rambaldi (1997). "Monte Carlo Evidence on Cointegration and Causation", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 59, Forthcoming.

  78. Zivot, E. and D. W. K. Andrews (1992). "Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock and the Unit-Root Hypothesis", Journal of Business and Economic Statistics, 10(3).