ارائه الگوی بهینه تصمیم‌گیری مبتنی‌بر مدل اجتماعی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده علوم انسانی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونی‌های فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده‌تر و مشکل‌تری رو‌به‌رو خواهد شد. برای رویارویی با قرن جدید، نیاز به تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های پیچیده و جدید است و اگر نظام سیاستگذاری نتواند خود را با پیچیدگی‌ها و تغییر‌های زمان هماهنگ کند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه تصمیم‌گیری مبتنی‌بر مدل اجتماعی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی است. مسئله پژوهش این است که مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، چارچوب ارزشی حاکم، توجه به آثار و علل به‌وجود آمدن مسئله و طی کامل مراحل فرایند تصمیم‌گیری، بر‌مبنای مدل اجتماعی چه اثراتی در تصمیم‌گیری مدیران دولتی می‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal decision-making Model Based on the Social Model of Decision-making in Government Agencies

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Taheri Yakhforouzani 1
 • Nader Bohlooli Zaynab 2
 • Bahram Sarmast 2
چکیده [English]

In the twenty-first century man is stepping into the growing transformations’ century and will face more complex and difficult issues. To meet the new century, there is need for new and complex policy decisions and if the policy-making system fails to coordinate with the complex issues and changes of the time, the loss will be inevitable. Accordingly, the overall goal of this research is to provide an optimal decision-making model based on the social decision-making model in governmental agencies. This research wants to indicate the impacts of the participation of stakeholders in decision-making, governing value framework, considering the effects and causes of the problem creation, passing the entire decision-making process based on the social model on decision-making of governmental managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision-making
 • Social Model
 • Decision-making Process
 • Decision-makers
 1. الوانی، سیدمهدی (1376). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، چاپ یازدهم، تهران، سمت.
 2. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده (1387). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، چاپ سوم، تهران، دانشگاه علامه.
 3. تسلیمی، محمد سعید (1378). تحلیل فرایندی خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری، تهران، سمت.
 4. دانش‌فرد، کرم‌اله (1388). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
 5. دانش‌فرد، کرم‌اله و مجتبی کیایی (1389). فصلنامه مدیریت دولتی، سال اول، پیش‌شماره سوم.
 6. دفت، ریچارد ال (1389). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ ششم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 7. رضائیان، علی (1388). مبانی سازمان و مدیرت، چاپ سیزدهم، تهران، سمت.
 8. سعادت، اسفندیار (1372).فرایند تصمیم‌گیری در سازمان، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران.
 9. شریف‌زاده، فتاح (1377). «بررسی مدل‌های اصلی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‏گذاری»، تحول اداری، دوره پنجم، ش 19.
 10. قلی‌پور، رحمت‌اله (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، سمت.
 11. قلی‌پور، رحمت‌اله و ابراهیم غلام‌پور آهنگر (1389). فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 12. کاظمی، سید‌علی‌اصغر (1379). مدیریت سیاسی و خط‌مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

13. Charles B. ,Tatum, Richard Eberlin, Crin Kottraba, Bradberry Travis (2003). "Leadership, Decision Making and Organization Justic", Journal of Management Decision, P. 1007, The Current Issue and Full Text of This Journal is Available at: http://www.emeraldinsight.com/0025-1747-htm.

14. Garvin, David A. and Roberto Michael A. (2001). "What you Donand#;39t know about Making Decisions", Harvard Business Review.

15. Koontz, Harold and Heinz Weirich (1998). "Management", 9th, ed., MCGraw Hill.

16. Oliveira, Arnaldo (2007). "A Discussion of Rational and Psychological Decision Making Theories and Models: The Search For a Cultural– Ethical Decision Making Model", Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol. 12, No. 2.

17. Pate, Larry (1987). "Understanding and Diagnosing the Causes of Human Behavior", in Management Decision, Vol. 25, No.4.

Weinz, Heinz and Harold Koontz (1993). Management: A Global Perspective, International Edition, Tenth Edition, New York.