دوره و شماره: دوره 28، شماره 106، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی مشارکت الکترونیک مردم در فرایند قانونگذاری در کشورهای منتخب و ایران

صفحه 5-34

10.22034/mr.2021.453

علی اخوان بهبهانی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محسن نجفی خواه


6. راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-182

10.22034/mr.2021.459

محمد حسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی


9. طراحی مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

صفحه 247-283

10.22034/mr.2021.450

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی