دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، زمستان 1399، صفحه 5-349 
11. طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور

صفحه 291-321

ظهراب گوهری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید احسان امیرحسینی